Četvrtak , 4.6.2015 | 01:25
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Računovodstvo

 

Info

 

Završni rad

Objavljeno: 11.9.2014 u 10:01
Prikaza: 8706
Autor: Administrator
|

Rokovi

ROKOVI ZA PRIJAVU I ODOBRENJE TEMA, TE ROKOVI ZA PRIJAVU OBRANE I ROKOVI OBRANE ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU


Rokovi za prijavu i odobrenje tema

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 953 kb

Datum objave: 11.9.2014

Objavljeno: 3.5.2012 u 15:54
Prikaza: 7901
Autor: Administrator
|

Izmjene i dopune Pravilnika o završnom radu

Izmjene i dopune Pravilnika o završnom radu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 154 kb

Datum objave: 3.5.2012

Objavljeno: 3.5.2012 u 15:39
Prikaza: 7900
Autor: Administrator
|

Logotip Veleučilišta u Požegi (.jpg)

Logotip Veleučilišta u Požegi (.jpg)

Vrsta dokumenta: Fotografija(jpg)

Veličina: 1911 kb

Datum objave: 3.5.2012

Objavljeno: 8.7.2011 u 9:00
Prikaza: 8584
Autor: Administrator
|

Upute za izradu završnog/diplomskog rada

Upute za izradu završnog/diplomskog rada

 1. Student je dužan nakon položenih svih ispita i seminara, podmiriti sve preostale financijske obveze, ako postoje, prema Veleučilištu u Požegi i ostaviti indeks na usklađivanje prijavnica u studentskoj službi. U slučaju da neke od prijavnica nedostaju student je dužan u studentskoj službi izvaditi duplikate prijavnica te ih odnijeti na potpis profesorima kod kojih su polagali ispite.
 2. Kada su podmirene sve obveze i prijavnice usklađene sa indeksom student preuzima u st. službi obrazac prijave teme i uplatnicu za troškove tiskanja diplome/svjedodžbe i izrade etuia (istu uplatiti do prijave obrane diplomskog rada).
 3. Student izabire mentora te zajednički određuju temu završnog rada i popunjavaju, te potpisuju obrazac prijave teme nakon čega student donosi obrazac u studentsku službu. St. služba proslijeđuje obrazac predsjedniku Povjerenstva za završne/diplomske radove. Povjerenstvo se sastaje dva puta mjesečno te prihvaća ili odbija temu, mentora i Povjerenstvo za obranu o čemu izvješćuje studente i mentore. Nakon prihvaćene teme student se obraća mentoru koju mu izdaje zadatak rada i upute kako rad treba izgledati, te student pristupa izradi rada. Rok za izradu i obranu rada je 90 dana od dobivenog zadatka rada.

Izrada rada

Rad se piše na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u trećem licu iz strukovnog područja studija kojeg je student pohađao, a predstavlja samostalnu obradu stručne teme. Piše se na računalu na papiru formata A4 (od minimalno 20 a maksimalno 40 stranica), a sastoji se od:

 • korica (tvrdi uvez plave boje sa pozlaćenim slovima) na kojima je ispisano Velečilište u Požegi, logo, ime i prezime studenta, matični broj studenta, naslov rada, završni/diplomski rad, Požega i godina izrade rada
 • praznog lista
 • unutarnje stranice na kojoj je ispisano Veleučilište u Požegi, odjel, naziv studija, naslov rada, predmet iz kojeg se piše rad, ime i prezime mentora sa titulama, ime i prezime studenta, matični broj studenta, Požega i godina izrade rada
 • teksta završnog/diplomskog zadatka koji je potpisan od strane mentora i predsjednika povjerenstva za završne/diplomske radove
 • sadržaja (brojčano tekstualni pregled rada)
 • uvoda (prva numerirana stranica rada-numeracija arapskim brojevima),
 • razrade teme iznijeti problematiku rada (numeracija poglavlja i podpoglavlja arapskim brojevima do maksimalno četiri decimalne jedinice)
 • zaključka
 • popisa korištenih kratica i akronima
 • popisa literature i drugih izvora podataka po abecednom redu i datumu preuzimanja podataka (kod internetskih izvora)
 • priloga
 • stranice na kojoj je navedeno „u Požegi, datum završetka rada, te ime, prezime i vlastoručan potpis kandidata".

Za pisanje rada je potrebno odabrati veličinu slova Arial 12 pt i prored 1.5, margine 25mm, pisati u odlomcima sa uvučenim prvim redom novog odlomka, te svako glavno poglavlje započeti na novoj stranici. Kod citiranja tuđih navoda je potrebno navesti na kraju rečenice u zagradi redni broj iz popisa literature npr. [15 ].

4. Po završetku izrade rada student je dužan vratiti posuđene knjige u knjižnicu Veleučilišta te dostaviti potvrdu iz knjižnice, te u referadi preuzeti obrazac prijave obrane i odnijeti rad na pregled mentoru. Ukoliko mentor usvoji rad student je dužan snimiti rad u wordu na cd u pet primjeraka, te iskopirati i uvezati rad u tvrdi uvez (plavi sa zlatnim slovima) u tri primjeraka (za mentora, knjižnicu i studenta). Mentor potpisuje obrazac prijave obrane, uvezane radove i određuje datum obrane uz napomenu da od datuma prijave do datuma obrane mora proći najmanje 10 dana te ispisuju oglas za javnu obranu. Sve primjerke rada student donosi na

prijavu u studentsku službu i popunjava obrasce za obranu rada.

Napomena: student u svaki rad uvezuje i potpisan zadatak od strane

predsjednika povjerenstva i mentora. Rokovi za prijavu i obranu radova se donose na početku svake akademske godine i objavljuju se na oglasnim pločama. U kolovozu i rujnu nema prijava ni obrana radova.

5. Nakon prijavljenog rada studentska služba objavljuje oglas o datumu obrane rada studenta na oglasnoj ploči.

6. Obrana diplomskoga rada je javni i svečani čin te se student svečano odjeven u dogovoreno vrijeme, te na dogovorenom mjestu nalazi s mentorom i članovima povjerenstva kako bi im prezentirao završni ili diplomski rad. Povjerenstvo posebno ocjenjuje sam rad, a posebno obranu rada. Ukoliko sva tri člana povjerenstva utvrde da je student zadovoljio na obrani, tj. Da je uspješno usvojio i obranio temu rada zajednički se dogovaraju oko ocjene istoga, potpisuju zapisnik i prijavnicu, te promoviraju studenta u odgovarajuće zvanje .

7. Nakon uspješno obranjenog završnog/diplomskog rada student se javlja u studentsku službu s primjerkom rada i ispunjenim i potpisanim obrascima, te mu se u roku od 8 dana šalje na kućnu adresu Uvjerenje o diplomiranju koje upisuje u radnu knjižicu.

8. Veleučilište u Požegi po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, organizira svečanu promociju, tj. dodjelu diploma/svjedodžbi o kojoj diplomirane studente izvješćuje pisanim putem.

Objavljeno: 22.6.2011 u 10:40
Prikaza: 8588
Autor: Administrator
|

Upute za završni rad

Upute za završni rad(110622104038336.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 284 kb

Datum objave: 22.6.2011

Objavljeno: 8.7.2010 u 9:03
Prikaza: 8585
Autor: Administrator
|

Upute za pisanje seminarskih radova

Koncept seminara

 1. Naslovna stranica
 2. Seminarski zadatak potpisan od mentora seminarskog rada i sadržaj rada
 3. Uvod
 4. Teoretska razrada odabrane teme
 5. Primjer iz prakse
 6. Zaključak
 7. Literatura

Pravila pisanja

 • 6-8 stranica (naslovna stranica, potpisani seminarski zadatak i sadržaj te literatura ne ulaze u broj stranica)
 • Font 12, Times New Roman
 • 1.0. prored , 2.5. margine
 • isticanje fusnota
 • numeriranje slika i grafikona
 • seminar se predaje u pismenom i elektronskom obliku (CD ili e- mail)
Objavljeno: 8.6.2010 u 9:08
Prikaza: 8585
Autor: Administrator
|

Primjer seminarskog rada

Primjer seminarskog rada(1107089844650.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 228 kb

Datum objave: 8.6.2010