Subota , 23.9.2023. | 13:01
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

ETIKA

 

Žalbe

 

Žalbeni postupci

Objavljeno: 31.10.2017. u 11:24
Prikaza: 2995
Autor: Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.
|

Prijelazi

Prijelazi studenata s drugih studijskih programa unutar Veleučilišta ili drugih srodnih ili istovrsnih studijskih programa izvan Veleučilišta (iz zemlje ili inozemstva), na željeni studijski program Veleučilišta mogu se ostvariti podnošenjem zamolbe za prijelaz.

U rješenju koje donosi dekan Veleučilišta, a kojom se dozvoljava prijelaz odlučuje se o sljedećem:

• u koji se studijski program i studijsku godinu upisuje student,

• koji je status studenta,

• koji se ispiti priznaju studentu na Veleučilištu s pripadajućim ocjenama i ECTS bodovima, a na temelju zapisnika povjerenstva,

• odobrenje upisa sukladno ovome Pravilniku.

Student ima pravo žalbe na rješenje dekana.

Žalba se predaje u Tajništvo u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prijelazu, a o istoj rješava Stručno vijeće Veleučilišta. Rješenje Stručnog vijeća je konačno.

 

Objavljeno: 31.10.2017. u 11:24
Prikaza: 2965
Autor: Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.
|

Upisi

Odabir pristupnika na natječaj za upis na studije koji se upisuju pored Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta i Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije radi nepopunjenih kvota obavlja se putem razredbenog postupka.

Razredbeni postupak za upis studenata na preddiplomske stručne studije temelji se na kriteriju vrednovanja ukupnog uspjeha pristupnika u srednjoj školi, vrednovanja općeg uspjeha svakog razreda srednje škole te vrednovanja završnoga ispita (mature).

Razredbeni se postupak za upis studenata na specijalističke diplomske stručne studije temelji na vrednovanju uspjeha na prethodno završenom studiju.

 

Pristupnik ima pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka.

Prigovor se u pisanom obliku podnosi Povjerenstvu za upis na studij u roku od 24 sata od objave liste (rezultata razredbenog postupka) na službenoj web stranici Veleučilišta.

Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor pristupnika i donijeti obrazloženu odluku u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Odluka Povjerenstva je konačna.

 

Objavljeno: 31.10.2017. u 11:23
Prikaza: 2965
Autor: Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.
|

Prigovor

Studenti imaju pravo podnijeti prigovor dekanu Veleučilišta protiv pojedinog postupanja Veleučilišta neposredno u pisanom obliku, poštom, u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno na zapisnik. U prigovoru moraju navesti postupanje protiv kojeg podnose prigovor, naziv tijela/ime osobe koje/koja je donijelo/donijela odluku protiv koje se podnosi prigovor te razloge svog nezadovoljstva.

O prigovoru dekan mora odlučiti u roku od 8 dana.

Pisani zahtjev/prigovor student može dostaviti u Tajništvo ili putem pošte, a elektroničkim putem, u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu, na adresu elektroničke pošte ured@vup.hr .

U drugom stupnju za rješavanje studentskih pitanja nadležno je Stručno vijeće.

Objavljeno: 31.10.2017. u 11:22
Prikaza: 2965
Autor: Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.
|

Ispiti

U roku od jednog dana od dana objave rezultata pisanog dijela ispita, student može tražiti polaganje ispita pred ispitnim povjerenstvom ukoliko smatra da nije objektivno ocijenjen. Zahtjev za polaganjem ispita pred ispitnim povjerenstvom mora biti obrazložen pisanim putem i podnesen dekanu.

Zahtjev se predaje u Tajništvo Veleučilišta ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte ured@vup.hr .

Ispitno povjerenstvo ponovno ocjenjuje pisani dio ispita te ukoliko ga pozitivno ocjeni, student može pristupiti usmenom dijelu.

Usmeni dio ispita student polaže pred ispitnim povjerenstvom.

Ispitno povjerenstvo donosi odluku većinom glasova, a odluka povjerenstva je konačna.

Žalba na odluku ispitnog povjerenstva nije dopuštena.