Četvrtak , 28.10.2021. | 23:05
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Projekti

 

Erasmus+

 

Natječaj

Objavljeno: 4.10.2021. u 15:54
Prikaza: 207
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Erasmus natječaj

Erasmus natječaj(211004155526486.rar)

Vrsta dokumenta: Arhiva(rar)

Veličina: 16067 kb

Datum objave: 4.10.2021.

Objavljeno: 15.12.2020. u 17:40
Prikaza: 1274
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Rješenje o odabiru kandidata- stručna praksa KA103

Rješenje o odabiru kandidata- stručna praksa KA103 (201215174113273.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 785 kb

Datum objave: 15.12.2020.

Objavljeno: 11.12.2020. u 12:10
Prikaza: 1286
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

2019-1-HR01-KA103-060491 Rang lista studenata za stručnu praksu

2019-1-HR01-KA103-060491 Rang lista studenata za stručnu praksu(20121412113865.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 490 kb

Datum objave: 11.12.2020.

Objavljeno: 4.12.2020. u 18:15
Prikaza: 1317
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Izmjena natječaja za mobilnost studenata - produžetak roka do 10.12.2020.

Izmjena natječaja za mobilnost studenata - produžetak roka do 10.12.2020.(201209181634999.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 218 kb

Datum objave: 4.12.2020.

Objavljeno: 27.11.2020. u 12:13
Prikaza: 1491
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa KA1 za akademsku godinu 2020./2021.

Klasa: 602-04/20-01/24

Urbroj: 2177-30-01-01-20-1

Požega, 27. studenog 2020. g.

 

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visoko školskim ustanovama iz programskih zemalja dana 27. studenoga 2020. raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa KA1 za akademsku godinu 2020./2021.

OPĆI DIO

Na temelju dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)" (255186-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR POZEGA01) čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu Veleučilište u Požegi raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata koju je moguće ostvariti u ak. god. 2020./21. (zaključno sa 31.5.2021.) u sklopu programa Erasmus+.

 

Agencija za mobilnost i programe EU je donijela Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge za 2019. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 103 i odobrila financijsku potporu za projekt 2019-1-HR01-KA103-060491.

 

Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti stručna praksa. Stručna praksa se može realizirati na fizički, virtualni I kombinirani (blended) način.

 

1.Fizička mobilnost na stranoj instituciji.

2.Kombinirana (blended) mobilnost se sastoji od 2 vrste mobilnosti: razdoblja fizičke mobilnosti na stranoj ustanovi i razdoblja virtualne (online) mobilnosti na stranoj ustanovi ili kod kuće. Fizički dio mobilnosti treba odgovarati minimalnom trajanju aktivnosti od 2 mjeseca za stručnu praksu. Taj period po završetku mobilnosti mora biti naznačen u potvrdi poslodavca o odrađenoj praksi (Learning Agreement for Traineeships-After Mobility). Iznimno, trajanje fizičke mobilnosti kraće od 2 mjeseca je moguće samo u slučaju da nakon prijave nastupi novi neplanirani iznenadni događaj, odnosno vanjski faktor izvan kontrole studenta kao npr. promjene i nove mjere zbog pandemije COVID-19. Eventualni slučajevi odstupanja uzrokovani pandemijom COVID-19 Agencija za mobilnost i programe EU razmatrat će pojedinačno (case by case).Iznimno su dopušteni i prekidi između virtualnog i fizičkog dijela („Interruption Days") ako uključene strane to tako dogovore. Pri tome, broj dana privremenog prekida mobilnosti ne smije biti veći od ukupnog broja dana odrađene mobilnosti.

3.Virtualna (online) mobilnost u cijelosti, na stranoj ustanovi ili kod kuće. Virtualna mobilnost podrazumijeva aktivnosti učenja, podučavanja i usavršavanja koje se u potpunosti izvode u online okruženju. Dokaz o sudjelovanju u virtualnoj ili kombiniranoj mobilnosti je izjava organizacije primatelja -Learning Agreement for Traineeships After Mobility, koja po završetku mobilnosti potvrđuje ime sudionika, vrstu i svrhu aktivnosti, kao i mjesto izvršenja (kod kuće ili na stranoj ustanovi). U svrhu akademskog priznavanja mobilnosti virtualni i fizički dio vrednuju se na isti način.

Za ukupno vrijeme trajanja virtualne mobilnosti od kuće, pojedinačna financijska potpora se ne isplaćuje. Iznimno, u slučaju da je student fizički otputovao u odredišnu zemlju na mobilnost, ali ju obavlja djelomično ili u potpunosti online, imat će pravo na financiranje dana boravka na mobilnosti. Pri tome će dokazna dokumentacija biti dokument Learning Agreement for Traineeships After Mobilityi računi/putne karte. U slučaju planiranja virtualnih ili kombiniranih mobilnosti prilikom prijave na natječaj, student prijavitelj normalno ispunjava online prijavni obrazac i navodi ukupni planirani period boravka na praksi zajedno s planiranim online aktivnostima.

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI STRUČNU PRAKSU?

Stručnu praksustudenti mogu obavljati utvrtkama, ustanovama, organizacijama iostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju zavisoko obrazovanje (Erasmus Charterfor Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska i UjedinjenoKraljevstvo. Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

 

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis je dostupan na http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).

VAŽEĆE RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI

Studentska mobilnost za stručnu praksu može se ostvariti u trajanju od puna 2 do najviše 12 mjeseci; a ovisno o Erasmus+ bilateralnim sporazumima sklopljenim s institucijama partnerima. Važeće razdoblje mobilnosti je do 31. svibnja 2021. godine.

 

ŠKOLARINA

Studentima se tijekom studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim institucijama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami financiraju svoj studij.

OSIGURANJE

Studenti su obvezni posjedovati policu osiguranja u slučaju fizičke, kombinirane i hibridne mobilnosti koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne institucije/organizacije odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj. Polica osiguranja koja uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu mora pokrivati cjelokupan boravak kandidata u inozemstvu i uvjet je za isplatu sredstava.

 

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji i Turskoj mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište.

Osiguranje koje pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje.

FINANCIJSKA POTPORA STUDENTIMA ZA STRUČNU PRAKSU U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

1. FINANCIJSKA POTPORA ZA FIZIČKU MOBILNOST

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu Erasmus+ programa ne mora nužno pokrivati cjelokupni trošak boravka na instituciji domaćinu tj. ne radi se o potpunoj stipendiji već dodatku na troškove studiranja koje bi student imao i na Veleučilištu u Požegi.

 

Mjesečni iznos financijske potpore za stručnu praksu za akademsku godinu 2020./21. ovisi o konačnoj odluci Agencije za mobilnost i programe EU, a kod određivanja visine potpore uzimat će se u obzir životni troškovi u zemlji domaćinu (dostupno na https://www.mobilnost.hr/cms_files/2019/01/1548066182_erasmus-financijski-iznosi-2019-ka103-fin.pdf).

 

2. FINANCIJSKA POTPORA ZA KOMBINIRANU MOBILNOST I VIRTUALNU MOBILNOST:

 

Virtualne i kombinirane mobilnosti NISU viša sila. Definirana pravila Agencije za mobilnost i programe EU o financiranju su sljedeća:

a.Kombinirana mobilnost (planirana virtualna mobilnost od kuće koja nije nastala radi izvanredne situacije): neovisno o tome odvija li se virtualni dio mobilnosti na početku, u sredini ilina kraju prakse, financira se samo fizički dio mobilnosti prema pravilima programa.

b.Virtualna mobilnost – student odrađuje praksu od kuće – mobilnost se NE financira.

c.Virtualna mobilnost – student odrađuje praksu online, ali se fizički nalazi u odredišnoj zemlji – trajanje se financira na isti način kao da se radi o fizičkoj mobilnosti na stranoj ustanovi – neophodan dodatni dokaz po završetku mobilnosti su putne karte, tj. dokaz da je student stvarno boravio u odredišnoj zemlji.

Napomena:

od 01.01.2019. izmjenom Zakona o porezu na dohodak, primljena Erasmus+stipendija više ne utječe na ostvarenje porezne olakšice roditelja kojem je student uzdržavani član.(Erasmus+ stipendija ne uzima se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove: članak 17. točka 10.)Više informacija dostupno je na stranicama Porezne uprave (dostupno na https://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/porez_na_dohodak.aspx ).

 

Broj financijskih potpora koje će Veleučilište u Požegi dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih studenata, a zadovoljavaju svim uvjetima Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. Zero-grant" studenti). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji primaju financijsku potporu.

 

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz EU. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima.

 

Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Svi studenti Veleučilišta u Požegi koji su u trenutku odlaska na mobilnost upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog stručnog studija ili prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redoviti studij u punom vremenu.

Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:

1. Student mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika kojim će se koristiti kod obavljanja prakse, odnosno priložiti potvrdu o znanju stranog jezika;

2. Student se prijavljuje za stručnu praksu u sklopu redovitog preddiplomskog stručnog studija. Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti obavljaju stručnu praksu u punom vremenu;

3. Student mora imati prihvatno pismo inozemne organizacije u kojoj će obavljati praksu napisano na za to zadanom obrascu (tzv. Confirmation of Acceptance for Erasmus+ Placement) koji je sastavni dio ovog Natječaja te potpisano od strane odgovorne osobe u inozemnoj organizaciji.

 

PRIJE PRIJAVE

Prije prijave na Natječaj student se treba informirati o instituciji domaćinu i ishoditi prihvatno pismo. Student je dužan obavijestiti ECTS koordinatora na Veleučilištu o namjeri prijave na Natječaj te se s njime posavjetovati oko izbora institucije domaćina i detalja plana rada koji će se definirati u Sporazumu o učenju u svrhu stručne prakse (Learning Agreement).

KRITERIJ ODABIRA KANDIDATA

Rangiranje kandidata provodi se temeljem sljedećih kriterija. Značaj kriterija temeljem kojih se slaže rang lista određen je rednim brojem na ljestvici kriterija:

1. Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni obrazac do zatvaranja Natječaja;

2. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u nekom od programa mobilnosti;

3. Akademski uspjeh (težinski prosjek ocjena);

4. Znanje engleskog jezika/jezika na kojem će se održavati nastava;

5. Pismo motivacije.

POSTUPAK PRIJAVE

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati sljedeće dokumente na hrvatskom jeziku:

 

1. Popunjen prijavni obrazac (za stručnu praksu),

2. Pismo motivacije (najviše jedna kartica teksta),

3. Životopis (u Europass CV format-u),

4. Potvrdu o statusu studenta,

5. Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita,

6. Potvrdu o znanju stranog jezika (potvrda o završenom stupnju tečaja stranog jezika, prijepis ocjena ili slične potvrde, ukoliko student ima takve potvrde). Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

7. Prihvatno pismo inozemne organizacije u kojoj će se obavljati praksa napisano na za to zadanom obrascu tzv. Confirmation of Acceptance for Erasmus+ Placement te potpisano od strane odgovorne osobe u inozemnoj organizaciji (za stručnu praksu),

8. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (opcionalno),

9. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa dodatno (opcionalno):

- Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika)

- Potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva

- za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje (u

RH i izvan RH ako je primjenjivo) o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije

- za studente azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom dokazna dokumentacija navedena u tekstu Natječaja.

OBVEZE PRIJE/NAKON MOBILNOSTI

Prava i obveze kandidata upućenih na mobilnost u svrhu stručne prakse i Veleučilišta u Požegi reguliraju se Ugovorom o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze, te Sporazumom o učenju u svrhu stručne prakse – Learning Agreement kojeg supotpisuju student, ECTS koordinator matičnog iodgovorna osoba institucije primatelja. Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati procedure propisane Pravilnikom o mobilnosti te dostaviti svu propisanu dokumentaciju.

 

Odabrani studenti prije odlaska na mobilnost vrše dodatnu online provjeru znanja stranog jezika OLS: online toolEuropske Komisije, a rezultat provjere ne utječe na odobrenu mobilnost i odlazak.

ROK ZA PRIJAVU

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati preporučenom poštom na adresu:

Veleučilište u Požegi

(s naznakom: Za Erasmus+ natječaj)

Vukovarska 17

34000 Požega

 

ili dostaviti u Tajništvo Veleučilišta u Požegi

do 04. prosinca 2020.

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rang-lista kandidata s rezultatima natječaja, a s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena s podacima studenta: JMBAG, osnovni podaci o mobilnosti (institucija mobilnosti, razdoblje trajanja mobilnosti) na web stranicama Veleučilišta u Požegi. Rang-listu utvrđuje Povjerenstvo za provedbu natječaja te ju dostavlja dekanu Veleučilišta. Dekan donosi Rješenje o odabiru kandidata na temelju rang-liste.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Rješenja o odabiru kandidata može se podnijeti žalba u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Veleučilišta u Požegi. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Veleučilišta u Požegi preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Stručno vijeće.

Ukoliko student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

 

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus+ programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA

1. Prijavni obrazac za stručnu praksu

2. Obrazac Pismo motivacije

3. Prihvatno pismo

4. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

5. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Doc.dr.sc. Marko Šostar

Erasmus koordinator

Tel.: 034/311-454

E-mail: msostar@vup.hr

 

 

Sve detaljne informacije o Erasmus+ mobilnosti dostupne su na stranicama Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr)

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

Dokumentacija za natječaj

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 5714 kb

Datum objave: 27.11.2020.

Objavljeno: 30.6.2020. u 18:24
Prikaza: 2207
Autor: Administrator
|

Izmjena erasmus natječaja


Objavljeno: 19.6.2020. u 14:12
Prikaza: 2387
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za financiranje mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20. i 2

NATJEČAJ

za financiranje mobilnosti (ne)nastavnog osoblja

u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20. i 2020./21. (II. krug)


NATJEČAJ

za mobilnost (ne)nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) i to za:

-          Azerbajdžan – 1 mjesto stručno usavršavanje.

Natječaj za  (ne)nastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. otvoren je od 19. do 30. lipnja 2020.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac,

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Poveznica na Europass CV format za životopis,

5. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama,

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)


NATJEČAJ

Za mobilnost (ne)nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) i to za:

- Kina (2 mjesta – stručno usavršavanje),

- Indija (1 mjesto – održavanje nastave),

- Južna Afrika (1 mjesto – stručno usavršavanje)

- Šri Lanka (1mjesto – održavanje nastave).

Natječaj za (ne)nastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja i održavanja nastave u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. otvoren je od 19. do 30. lipnja 2020.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac,

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Obrazac plana nastave (za kandidate koji se prijavljuju na održavanje nastave),

4. Poveznica na Europass CV format za životopis,

5. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama,

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide).


Tekst natječaja i dokumentacija se nalaze u prilogu
Tekst natječaja i dokumentacija

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 5380 kb

Datum objave: 19.6.2020.

Objavljeno: 19.6.2020. u 14:09
Prikaza: 2387
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa KA1

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa KA1 za akademsku godinu 2019./2020. i 2020/2021. (III krug)

NATJEČAJ ZA STUDENTE – STRUČNA PRAKSA

 

Natječaj za studente za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./21. otvoren je od 19. do 30. lipnja 2020.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac

2. Obrazac Pismo motivacije

3. Prihvatno pismo

4. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

5. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)

Tekst nadječaja i pripadajući obrasci se nalaze u prilogu
Tekst natječaja i dokumentacija

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 445 kb

Datum objave: 19.6.2020.

Objavljeno: 23.1.2020. u 7:12
Prikaza: 3025
Autor: Administrator
|

KA107 Natječaj Za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država

Klasa: 602-04/20-01/2

Urbroj: 2177-30-01-01-20-1

Požega, 21. siječnja 2020. g.

 

NATJEČAJ

Za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) - Azerbajdžan, Bjelorusija, Butan, Brazil, Kanada, Kina, Gruzija, Indija, Južna Afrika, Šri Lanka, Ukrajina.

 

Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja i održavanja nastave u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. otvoren je do 20. veljače 2020.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac,

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Obrazac plana nastave (za kandidate koji se prijavljuju na održavanje nastave),

4. Poveznica na Europass CV format za životopis,

5. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama,

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide).

Objavljeno: 23.1.2020. u 7:05
Prikaza: 3026
Autor: Administrator
|

KA103 NATJEČAJ ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE – STRUČNO USAVRŠAVANJE I ODRŽAVANJE NASTAVE

Klasa: 602-04/20-01/1

Urbroj: 2177-30-01-01-20-1

Požega, 21. siječnja 2020. g.

 

NATJEČAJ ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE – STRUČNO USAVRŠAVANJE I ODRŽAVANJE NASTAVE

 

Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja i održavanja nastave u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. otvoren je do 20. veljače 2020. godine.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac,

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Obrazac plana nastave (za kandidate koji se prijavljuju na održavanje nastave),

4. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama.

5. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide),