Subota , 3.6.2023. | 02:24
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Studiji

 

Upisi

 

Info

Objavljeno: 2.6.2022. u 12:52
Prikaza: 4295
Autor: Administrator
|

N A T J E Č A J za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023.

Klasa: 003-04/22-01/13

Urbroj: 2177-30-01-01-21-4

Požega, 31. svibnja 2022.g.

 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09/, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 43. i 76. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO VIJEĆE Veleučilišta u Požegi na svojoj 21. (elektroničkoj) sjednici u akademskoj godini 2021./2022., održanoj 31. svibnja 2022. godine raspisuje

N A T J E ČA J 

za upis studenata u prvugodinu preddiplomskih stručnih studija uakademskojgodini 2022./2023.

 

 

1.KVOTE ZA UPIS

Studij

Redoviti studenti - državljani EU

Redoviti studenti -strani državljani

Izvanredni studenti

UKUPNO

Preddiplomski stručni studij Računovodstvo

50

5

15

70

Preddiplomski stručni studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo

30

-

-

30

Preddiplomski stručni studij Enogastronomija

30

-

-

30

Preddiplomski stručni studij Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo

35

5

20

60

SVEUKUPNO VELEUČILIŠTE U POŽEGI

145

10

35

190

 

2. UVJETI ZA UPIS, RAZREDBENI POSTUPAK, PRIJAVE I UPISI NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

2.1. UPISI NAPREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE PUTEM SUSTAVA NISpVU (I. i II. upisni rok)

Mogućnost upisana preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Požegi imaju hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske i strani državljani (uz uvjet da posjeduju uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika), koji su završili četverogodišnju srednju školu, prijaviliseu sustav državne mature i ostvarili pravo upisa.

Kandidati koji su izvan Republike Hrvatske završili srednjoškolsko obrazovanje dužni su se prijaviti u sustav državne mature da bi ostvarili pravo upisa. Rezultati njihova završnog ispita koji je vanjsko vrjednovan priznaju se kao rezultati ispita državne mature, a ukoliko nije vanjsko vrednovan, mogu polagati državnu maturu. Ako ne polože ispite državne mature za upis konkuriraju s ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

 

Prijavese provode putemmrežne stranice https://www.postani-student.hr sukladnoKalendaru odvijanjaaktivnosti državne mature i prijava studijskih programa.

 

Razredbeni postupak (klasifikacijski postupak) se provodi putem Nacionalnoginformacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) vrednovanjemuspjeha u svim razredima srednje škole te vrednovanjem predmeta koji je pristupnik položio na ispitima državne mature i to kako slijedi:

 

USPJEH U SREDNJOJ ŠKOLI

40,00 %

OBVEZNI DIO DRŽAVNE

MATURE

Hrvatski jezik

razina B

20,00 %

Matematika

razina B

20,00 %

Strani jezik

razina B

20,00 %

Upisi pristupnikase odvijaju, nakon objave konačnih rang lista, na Veleučilištu u Požegi Vukovarska 17, 34000 Požega i to za:

 

I. upisni (srpanjski) rok - sukladno Kalendaru polaganja ispita državne mature i Obavijesti o upisu koja će biti objavljena na oglasnoj ploči i webstranici Veleučilišta u Požegi http://www.vup.hr, i

II. upisni (rujanski) rok - sukladno Kalendaru polaganja ispita državne mature i Obavijesti o upisu koja će biti objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Veleučilišta u Požegi http://www.vup.hr.

 

Na upis je potrebno donijeti:

a) svjedodžbu o završnom radu/maturi i potvrdu/e o položenim obveznim ispitima državne mature (neovjerene preslike),

b) svjedodžbe svih razreda srednje škole (neovjerene preslike)

c) pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji dokumenata,

d) presliku obje stranice osobne iskaznice,

e)1 fotografiju formata 4 cm x 6 cm,

f)dokaz o uplati troškova upisa i troškova studija,

g) potvrdu nadležnog državnog tijela kojom se dokazuje pripadnost nekoj od kategorija prema kojoj je

pristupnik ostvario pravo izravnog upisa(u originalu),

h) strani državljani su dužni dostaviti i dokaz o državljanstvu te uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika,

i)potvrdu o statusu studenta ili ispisnicu (za redovite studente koji ne upisuju prvi puta prvu godinu studija).

 

Pristupnici koji su ostvarilipravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

 

NAPOMENA: II. upisni rok će se održati samo ako ostane nepopunjenih mjesta sukladno objavljenim upisnim kvotama.

 

2.2. UPISI NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE PUTEM RAZREDBENOG POSTUPKA*

 

Mogućnost upisa na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Požegi imaju hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, koji su završili četverogodišnju srednju školu, a:

- nisu obveznici polaganja državne mature (strukovni i umjetnički program),

- osobe koje su položile državnu maturu, a nisu se prijavile putem NISpVU sustava,

- osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine.

 

Prijava za razredbeni postupak sastoji se od predaje tiskanice za prijavu i potrebnih dokumenata poštom ili osobno u Studentsku službu u prizemlju zgrade Veleučilišta u Požegi, Vukovarska 17, Požega.

U Studentskoj službi prijave se primaju od 22. kolovoza do 16. rujna 2022. godine od 9:00 do 13:00 sati.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

a) tiskanicu za prijavu koja je dostupna na web stranici Veleučilišta i u Studentskoj službi,

b)svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) (originali dokumenata)

c) pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažui rješenje o nostrifikaciji dokumenata,

d) presliku dokumenta iz kojeg jevidljiv OIB pristupnika.

 

Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju općeg uspjeha u svakom pojedinom razredu srednje škole te uspjeha na završnom ispitu (maturi). Sustav vrednovanja uspjeha u srednjoj školi: boduje se opći uspjeh u svim razredima srednješkole, ovisno o prosječnoj ocjeni s 5, 4, 3 ili 2 boda, te uspjeh na završnom ispitu prema slijedećemnačinu bodovanja: izvrstan = 20bodova, vrlo dobar =16 bodova, dobar =12 bodova, dovoljan = 8 bodova.

Maksimalni broj bodova prema ovome sustavu vrednovanja iznosi 40 bodova.

 

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 22. rujna 2022. godine u 13:00 sati na oglasnoj ploči Veleučilišta u Požegi, Vukovarska 17 i na web stranici Veleučilišta u Požegi http://www.vup.hr,

 

Pravo na upis imaju pristupnici prema redoslijedunarang-listi do popunjenja upisne kvote.

 

Upisi pristupnika se odvijaju, nakon objave rezultata razredbenog postupka, na Veleučilištu u Požegi Vukovarska 17,34000 Požega i to od 23. rujna 2022. g. prema rasporedukoji će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Veleučilišta u Požegi http://www.vup.hr.

Pristupnici koji su ostvarilipravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

Na upis je potrebno donijeti:

a)presliku obje stranice osobne iskaznice,

b)1 fotografiju formata 4 cm x 6cm,

c)dokaz o uplati troškova upisa itroškova studija.

 

* Upisni rok putem razredbenog postupka će se održati samo za nepopunjena mjesta nakon upisa pristupnika putem sustava NISpVU sukladno objavljenim upisnim kvotama.

3.TROŠKOVI STUDIJA

KATEGORIJA

DRUŠTVENI ODJEL

POLJOPRIVREDNI ODJEL

Redoviti studeni (upisuju prvi puta prvu godinu studija)

0

0

Studenti koji upisuju preddiplomski stručni studij u statusu redovitog studenta, a već su bili upisani u statusu redovitog studenta na istom ili nekom drugom visokom učilištu (ne upisuju prvi puta studij), te redoviti studenti koji su završili studij iste razine - redoviti studenti preddiplomskih stručnih studija plaćaju 50% iznosa troškova studija

6.000,00

 

6.000,00

 

Redoviti studenti - strani državljani zemalja koji nisu

članice EU, nisu trajno nastanjeni u RH – upis godine

preddiplomskih stručnih studija

6.000,00

6.000,00

Izvanredni studenti na preddiplomskom stručnom studiju

5.000,00

6.200,00

 

 

4.PRAVO IZRAVNOG UPISA

 

Sukladno Sporazumu o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja od 27. ožujka 2007. godine, pravo

upisa u I. godinu stručnih studija na Veleučilištu u Požegi (izvan redovite kvote) u statusu redovitih studenata, poduvjetom da u razredbenom postupku prijeđu razredbeni prag imaju:

- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata,

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata,

- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

- djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine.

Pristupnici su obvezni prilikom prijave za upis priložiti odgovarajuće potvrde nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj odnavedenih kategorija.

 

Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

 

5.DODATNE OBAVIJESTI

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti: u Studentskoj službi Veleučilišta u Požegi Vukovarska 17, Požega, na tel:

034/311-450, ili na web stranicama Veleučilišta u Požegi www.vup.hr.

Sve uplate seobavljaju na IBAN Veleučilišta u Požegi,HR7223400091110434078, poziv nabroj: OIB studenta

 

 

Tiskanica za prijavu.pdf

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 192 kb

Datum objave: 2.6.2022.

Objavljeno: 2.3.2018. u 9:51
Prikaza: 32912
Autor: Administrator
|

Upišite se na Veleučilište u Požegi

Pred Vama se nalazi odluka o početku studiranja i napredovanja u obrazovanju s ciljem stvaranja konkurentnosti na tržištu rada.

Veleučilište u Požegi budućim studentima nudi 6 studijskih programa:

 

Detaljnije informacije o Veleučilištu Požegi pogledajte u promotivnom filmu i promotivnoj brošuriDetaljnije informacije o Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Požegi pogledajte u promotivnom filmuZa sve informacije o načinu upisa, slobodnim jestima, datumima i školarinama pogledajte link uvijeti upisa

MI STVARAMO INTELEKTUALNI KAPITAL ZA BOLJU BUDUĆNOST!