Subota , 1.10.2022. | 22:13
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

TRG

 

Kolegiji

 

3. godina

 

Oporezivanje poduzeća

Pretraživanje

Traži

Detaljni izvedbeni plan kolegija OP-2019.-2020.

Detaljni izvedbeni plan kolegija OP-2019.-2020.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1020 kb

Datum objave: 16.3.2020.

Oporezivanje poduzeća-ispiti

Obavještavaju se svi redovni i izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija Računovodstvo i preddiplomskog stručnog studija Trgovina koji su odslušali kolegij Oporezivanje poduzeća zaključno s ak.god.2015./2016. kako će ispit iz navedenog kolegija moći polagati, prema literaturi i nastavnim materijalima koji su do tada bili aktualni, zaključno do kraja ak.god.2016./2017., odnosno do 30.09.2017.g. 

Nakon navedenog datuma, svi gore navedeni studenti, dužni su za polaganje ispita iz navedenog kolegija koristiti literaturu i nastavni materijal predviđenog kolegija iz ak.god.2016./2017. koji će biti dostupan, kontinuirano s obzirom na održana predavanja, na web stranicama VUP-a od početka ljetnog semestra ak.god.2016./2017. 

Za eventualne nejasnoće molim sve studente da mi se obrate u vrijeme konzultacija ili na e-mail sletinic@vup.hr.


Predavač

mr.sc. Svjetlana Letinić, v.pred.

Oporezivanje poduzeća-kolokvij za izvanredne studente

Termini kolokvija za izvanredne studente


Oporezivanje poduzeća-kolokvij za izvanredne studente(130112134413300.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 34 kb

Datum objave: 12.1.2013.

Obavijest - Kolokvij II Oporezivanje poduzeća

Obavijest za izvanredne studente II godine stručnog studija Računovodstvo i III godine stručnog studija Trgovina

Kolokvij II iz kolegija Oporezivanje poduzeća bit će održan dana 27.03.2012. u 17.00 h u dv. M.Peic. Kolokvij II obuhvaća slijedeća predavanja i vježbe:

  • Predavanje br.5
  • Predavanje br.6
  • Vježbe br.3
  • Kolokvij II -zadaci

Literatura

Obvezna:

1. Nastavni materijal sa predavanja i vježbi za predmet Oporezivanje poduzeća .

2. Hrvatski porezni sustav, ažuriran 2011.g., Ministarstvo financija, Porezna uprava, Zagreb, 2010. dostupno na stranici: http://www.porezna-uprava.hr/publikacije/p_prirucnici_brosure.asp?id=b05d2

3. Cipek, K. i Šnajder, T. (2010) Dohodak od nesamostalnog rada, Zagreb: TEB- Poslovno savjetovanje

4. Obračun plaća i drugog dohotka u 2009. Godini (2009) Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

5. Grupa autora (2010) Poreza na dodanu vrijednost, Zagreb: RRIF Plus d.o.o.

6. Roller, D. (2010) Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća, Zagreb: RRIF Plus d.o.o.

Dodatna:

1. Grupa autora (2010) Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, Zagreb: RRif-Plus d.o.o.

2. Roller, D. (2010) Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća, Zagreb: RRIF Plus d.o.o.

Časopisi:

1. Računovodstvo i financije (www.rif.hr)

2. Računovodstvo, revizija i financije (www.rrif.hr)

3. Financije i porezi (www.teb.hr)

Zakoni i Pravilnici:

1. Zakon o PDV-u NN br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09

2. Pravilnik o PDV-u NN br. 149/09

3. Zakon o porezu na dohodak NN br. 177/04, 73/08, 80/10

4. Pravilnik o porezu na dohodak NN br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09

5. Zakon o porezu na dobit NN br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08

6. Pravilnik o porezu na dobit NN br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09

Opis predmeta

ECTS bodovi: 4

NASTAVNO OPTEREĆENJE: 2+1

OPIS PREDMETA

Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija) – što će student biti u stanju napraviti nakon određenog razdoblja:

1. Prepoznati osnovne postavke funkcioniranja poreznog sustava, razlikovati vrste poreza u Republici Hrvatskoj s obzirom na pripadnost. Razumjeti osnovne odrednice poreza na dodanu vrijednost , imati sposobnost izrade izvještaja (mjesečnog, tromjesečnog i konačnog) o Porezu na dodanu vrijednost.

2. Razumjeti osnovne odrednice kao i vrste dohotka, imati sposobnost prepoznavanja određene kategorije dohotka s ciljem pravilnog obračunavanja, imati sposobnost izrade izvještaja koji su neophodni za isplatu određene kategorije dohotka kao i sastavljanje obrasca DOH koji je vezan za godišnju prijavu svih ostvarenih vrsta dohodaka.

3. Razumjeti osnovne odrednice poreza na dobit koje ostvaruju pravne i fizičke osobe u svom poslovanju, razlikovat pojmove računovodstvene dobiti/gubitka od pojma porezne dobiti/gubitka, imati sposobnost utvrđivanje porezne dobiti/gubitka sastavljanjem PD obrasca.

Sadržaj predmeta:

1. OSNOVE POREZNOG SUSTAVA. Općenito o porezima. Načela i karakteristike poreza. Porezni sustav Republike Hrvatske. Državni porezi. Županijski porezi. Općinski/gradski porezi. Zajednički porezi.

2. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST ( PDV ). Povijesni razvitak PDV-a. Bitne odrednice PDV-a utemeljene na Zakonu i Pravilniku o PDV-u. Obračun PDV

3. POREZ NA DOHODAK. Razvitak poreza na dohodak. Bitne odrednice poreza na dohodak utemeljene na Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak. Obračun pojedinačnih kategorija dohotka. Godišnji obračun poreza na dohodak.

4. POREZ NA DOBIT. Razvitak poreza na dobit. Bitne odrednice poreza na dobit utemeljene na Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit. Utvrđivanje porezne dobiti/gubitka sastavljanjem PD obrasca.

Pristup učenju i poučavanju u predmetu:

Kako bi se postigli pozitivni rezultati za studente je veoma značajno poznavanje materije iz Predmeta Računovodstvo za poduzetnike I i II. Praćenje nastave, predavanja/vježbi, neizostavni je dio u pristupu učenja i poučavanja u predmetu. Studenti trebaju pratiti sadržaj predavanja/vježbi, koristiti obveznu literaturu kako bi si mogli pojasniti dijelove koji im nisu bili razumljivi tijekom praćenja nastave i u konačnici rješavati zadatke dobivene tijekom održanih vježbi.

Način izvođenja nastave:

Nastava, predavanja/vježbe se odvija putem prezentacija, kao i sastavljanjem obračuna i svih potrebnih obrazaca za gore navedene poreze korištenjem računovodstveno informacijskog programa.

 

ELEMENTI OCJENJIVANJA

1. Ispit se polaže pismeno i usmeno.

2. Tijekom predavanja bit će održana 3 (tri) kolokvija u dogovorenim terminima. Ukoliko su kolokviji pozitivno ocijenjeni studenti neće morati pristupati usmenom dijelu ispita.

Bodovanje kolegija

· prisustvovanje predavanjima 10 bodova

· kolokviji (3 kolokvija po 27 bodova) 81 bod

· rješavanje domaćih zadaća max. 3 zadaća po 3 boda 9 bodova

UKUPNO 100 bodova

Obveze studenta

Pohađanje nastave:

Studentima su predavanja obvezna jer se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Obvezni su prisustvovati na minimalno 50 % predavanja / vježbi jer u suprotnom neće moći dobiti potpis iz kolegija.

Studenti koji kasne na predavanje mogu ući u učionicu pod prvom pauzom, ali će im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50 % prisutnosti na nastavi toga predavanja. Studenti koji učestalo ometaju nastavu mogu biti udaljeni sa predavanja te im se bilježi prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na predavanjima bili prisutni

Pismeni radovi:

Ukoliko studenti ne dolaze redovito na predavanja/vježbe dužni su napisati seminarski rada. Seminarski radovi moraju biti pisani kompjuterom i smiju imati maksimalno 8 stranica teksta, zajedno sa slikama i literaturom. Seminarski radovi moraju imati adekvatnu naslovnu stranicu, sadržaj, označene stranice i literaturu. Seminarski rad mora biti usmeno obranjen pred nastavnim predavačem.

Kontaktiranje s nastavnicima:

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom tijekom termina konzultacija (dva sata tjedno), dok se za kratka pitanja i objašnjenja mogu obratiti bilo koji dan tijekom radnog vremena, dolaskom osobno kao i fiksnim telefonom. Moguće je postaviti pitanja i e- mailom na koji će biti odgovoreno najkasnije za 24 sata ( osim u vrijeme vikenda ili godišnjeg odmora). Poželjno je da studenti za sve nejasnoće dođu što češće na konzultacije.

 

Informiranje o predmetu:

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave i zadacima koji su zadani na nastavi. Poželjno je o tijeku nastave i obradi nastavnog gradiva pitati studente ili profesora. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi predavanja bit će izvješene na oglasnoj ploči ispred profesorovog kabineta i na web stranici Veleučilišta minimalno 48 sati ranije.

<