Četvrtak , 11.8.2022. | 03:37
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Osnove uprave

Pretraživanje

Traži

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.)- OU -US

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.)- OU -US(190523221321380.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 57 kb

Datum objave: 23.5.2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za akademsku godinu 2018./2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za akademsku godinu 2018./2019.(181121223230878.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 235 kb

Datum objave: 1.10.2018.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za akademsku godinu 2017./2018.


Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za akademsku godinu 2017./2018.(17111411310675.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 44 kb

Datum objave: 9.10.2017.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za akademsku godinu 2016./2017.


Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za akademsku godinu 2016./2017.(16100310820969.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 42 kb

Datum objave: 30.9.2016.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za ak. godinu 2015./2016. akad. godinu


Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za ak. godinu 2014./2015.


Detaljni izvedbeni plan kolegija Osnove uprave za ak. godinu 2014./2015.(150416133059195.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 42 kb

Datum objave: 16.4.2015.

Detaljni izvedbeni plan kolegija


Detaljni izvedbeni plan kolegija(14022662948531.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 306 kb

Datum objave: 26.2.2014.

Detaljni izvedbeni plan kolegija


Detaljni izvedbeni plan kolegija(140213153029315.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 306 kb

Datum objave: 13.2.2014.

Opis predmeta

ECTS bodovi: 5
Nastavno opterećenje: 3+0

OPIS PREDMETA

Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija):

Stjecanje znanja i vještina primjerenih za kasnije uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države, lokalne i regionalne samouprave te u osobama javnog i privatnog prava.

Nakon odslušanog kolegija, student će moći spoznati i razumjeti razvoj upravne znanosti u svijetu i kod nas, koja je uopće uloga uprave u društvu, na koji način se odvija upravno djelovanje i postupanje, koja je uloga građana u upravi, koji su problemi upravnog djelovanja i kako se odvija politički nadzor nad upravom itd.

Korelativnost i korespodentnost predmeta:

Predmet je u vezi s ostalim predmetima javnoga prava (Uvod u pravo, Organizacija i metode rada u upravi, Upravno pravo – opći dio I. i II., Upravno postupovno pravo I. i II., Ustavno pravo).

Pristup učenju i poučavanju u predmetu:

Na predavanjima se potiču studenti na aktivno sudjelovanje kroz dijalog, pitanja i sl.

Prilikom učenja student mora posebnu pozornost obratiti na to da gradivo mora učiti s razumijevanjem i povezivati ga s primjerima iz prakse koji su navedeni na nastavi i pri tome pokušati samostalno naći i uočiti praktične primjere.

Konzultacije su oblik individualnog rada sa studentima, na način da studenti iznose određena pitanja i probleme te zatim o njim raspravljaju s nastavnikom.

Znanje se provjerava na kolokvijima i ispitima koji treba pokazati koliko student razumije gradivo te koliko je sposoban pravnički razmišljati.

Način izvođenja nastave:

Nastava se odvija putem predavanja i PowerPoint prezentacija. Nastava je vođena i preferira se pristup otvorenom učenju.

Obveze studenata:

Studenti su obvezni dolaziti na predavanja budući se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Kako bi student dobio potpis za pohađanje nastave, dužan je biti na najmanje 50% nastave u semestru. Studenti koji kasne na predavanje mogu ući u učionicu pod prvom pauzom, ali će im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50 % prisutnosti na nastavi toga predavanja. Student koji zbog bolesti izostane s predavanja, dužan je donijeti važeću liječničku ispričnicu. Također, student je dužan na predavanja nositi bilježnicu. Izostanak studenta s nastave ne oslobađa ga obveze izvršenja domaće zadaće zadane na odnosnom predavanju. Studenti koji učestalo ometaju nastavu mogu biti udaljeni s istih te im se bilježi prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na predavanjima bili prisutni.

Vrednovanje obveza studenata:

Elementi ocjenjivanja kolegija (1. način).:

  • domaće zadaće 10 bodova
  • dolazak na predavanja 10 bodova
  • kolokviji (2 kolokvija po 40 bodova) 80 bodova (kolokvij bi se sastojao od 8 pitanja, a svaki odgovor na pitanje nosio bi maksimalno 5 bodova)

Elementi ocjenjivanja kolegija (2. način - ako student ne bi položio ispit putem kolokvija):

  • domaće zadaće 10 bodova
  • dolazak na predavanja 10 bodova
  • pisani dio ispita 40 bodova
  • usmeni dio ispita 40 bodova

Kriteriji za bodovanje prisutnosti na predavanjima

50 % - 55 % 1 bod

56 % - 60 % 2 boda

61 % - 65 % 3 boda

66 % - 70 % 4 boda

71 % - 75 % 5 bodova

76 % - 80 % 6 bodova

81 % - 85 % 7 bodova

86 % - 90 % 8 bodova

91 % - 95 % 9 bodova

96 % - 100 % 10 bodova

Kriteriji za bodovanje kolokvija:

dovoljan 20 – 24 boda

dobar 25 - 32 boda

vrlo dobar 33 - 36 bodova

izvrstan 37 – 40 bodova

Kriteriji za bodovanje pisanog ispita:

dovoljan 20 - 24 boda

dobar 25 - 32 boda

vrlo dobar 33 - 36 bodova

izvrstan 37 – 40 bodova

Kriteriji za bodovanje usmenog ispita:

dovoljan 20 - 24 boda

dobar 25 - 32 boda

vrlo dobar 33 - 36 bodova

izvrstan 37 – 40 bodova

Kriteriji za bodovanje konačne ocjene:

dovoljan 50 – 60 bodova

dobar 61 – 80 bodova

vrlo dobar 81 – 90 bodova

izvrstan 91 – 100 bodova

Literatura

a) obvezna

1. PUSIĆ, Eugen. Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb, 2002. (samo krupni slog)

2. Skupina autora : Javna uprava-nastavni materijal, Društveno Veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu; Zagreb, 2006.

b) dopunska

Ustav Republike Hrvatske (NN 80/10-pročišć.tekst)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima, NN 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 49/11.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN br. 33/01., 60/01., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09.

Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine 190/03-pročišćeni tekst, 199/03, 79/07.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, NN 199/03., 30/04., 136/04., 22/05., 44/06., 5/08., 27/08 i 77/09.

Etički kodeks državnih službenika, NN 40/11.

Napomena: Propise koji su zadani kao gradivo za sam ispit proučava se, naravno, samo u onim njihovim dijelovima koji su u svezi s ustrojstvenim i funkcionalnim te pravno-političkim odrednicama upravljanja.

Dodatne informacije o predmetu

Pisani radovi:

Domaće zadaće koje studenti pišu moraju biti pisane kompjuterom. Svaka zadaća koja je napisana u cijelosti mora biti potpisana od strane nastavnika, te se mora čuvati do potpisivanja indeksa na kraju predavanja i seminara.

Kašnjenje i/ili neizvršavanje zadataka:

Studenti su dužni izvršavati u rokovima sve obveze te na taj način dobivati određeni broj bodova. Obvezni su prisustvovati na minimalno 50 % predavanja jer u suprotnom neće moći dobiti potpis iz kolegija Osnove uprave.

Kontaktiranje s nastavnikom;

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom tijekom termina konzultacija (četiri sata tjedno), za vrijeme nastave te neposredno nakon toga, dok se za kratka pitanja i objašnjenja mogu obratiti bilo koji dan tijekom radnog vremena fiksnim telefonom. Moguće je postaviti pitanja i e-mailom na koji će biti odgovoreno najkasnije za 24 sata (osim u vrijeme vikenda ili godišnjeg odmora). Poželjno je da studenti za sve nejasnoće dođu što češće na konzultacije.

Informiranje o predmetu:

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave i zadacima koji su zadani na nastavi. Poželjno je o tijeku nastave i obradi nastavnog gradiva pitati studente ili profesora. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi predavanja bit će izvješene na oglasnoj ploči ispred profesorovog kabineta i na web stranici Veleučilišta minimalno 48 sati ranije.

<