Četvrtak , 6.5.2021. | 21:39
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Upravno pravo - opći dio I

Pretraživanje

Traži

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.) - UP-OD1 - US

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.) - UP-OD1 - US(190523222128465.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 56 kb

Datum objave: 23.5.2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Upravno pravo-opći dio I uprave za akademsku godinu 2018./2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Upravno pravo-opći dio I za akademsku godinu 2017./2018.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Upravno pravo-opći dio I -seminar za akademsku godinu 2016./2017.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Upravno pravo-opći dio I za akademsku godinu 2016./2017.

Detaljni izvedbeni plan kolegija


Detaljni izvedbeni plan kolegija(15092963828318.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 47 kb

Datum objave: 29.9.2015.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Upravno pravo-opći dio I za ak. godinu 2014./2015.


Detaljni izvedbeni plan kolegija


Detaljni izvedbeni plan kolegija(140213153547543.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 396 kb

Datum objave: 13.2.2014.

Obveze studenata

Studenti su obvezni dolaziti na predavanja i seminare budući da se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Kako bi student dobio potpis za pohađanje nastave, dužan je biti na najmanje 50% nastave u semestru. Sa seminarske nastave student može izostati 2 puta u semestru bez potrebe ikakvog opravdavanja. Studenti koji kasne na predavanje mogu ući u učionicu pod prvom pauzom, ali će im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50 % prisutnosti na nastavi toga predavanja. Student koji zbog bolesti izostane s predavanja ili seminara, dužan je donijeti važeću liječničku ispričnicu. Također, student je dužan na predavanja i seminare nositi bilježnicu. Izostanak studenta s nastave ili seminara ne oslobađa ga obveze izvršenja domaće

zadaće zadane na odnosnom predavanju ili seminaru. Studenti koji učestalo ometaju nastavu ili seminare mogu biti udaljeni s istih te im se bilježi prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na predavanjima bili prisutni.

Vrednovanje obveza studenata:

Elementi ocjenjivanja kolegija (1. način).:

 • domaće zadaće 10 bodova
 • dolazak na predavanja 10 bodova
 • kolokviji (2 kolokvija po 40 bodova) 80 bodova

Elementi ocjenjivanja kolegija (2. način - ako student ne bi položio ispit putem kolokvija):

 • domaće zadaće 10 bodova
 • dolazak na predavanja 10 bodova
 • pisani dio ispita 40 bodova
 • usmeni dio ispita 40 bodova

Elementi ocjenjivanja seminara:

 • dolazak na seminare 10 bodova
 • aktivnost studenta na seminarima 10 bodova
 • seminarski rad 40 bodova
 • usmeno izlaganje 40 bodova

Kriteriji za bodovanje prisutnosti na predavanjima/seminarima

50 % - 55 % 1 bod

56 % - 60 % 2 boda

61 % - 65 % 3 boda

66 % - 70 % 4 boda

71 % - 75 % 5 bodova

76 % - 80 % 6 bodova

81 % - 85 % 7 bodova

86 % - 90 % 8 bodova

91 % - 95 % 9 bodova

96 % - 100 % 10 bodova

Kriteriji za bodovanje kolokvija:

dovoljan 20 – 24 boda

dobar 25 - 32 boda

vrlo dobar 33 - 36 bodova

izvrstan 37 – 40 bodova

Kriteriji za bodovanje pisanog ispita:

dovoljan 20 - 24 boda

dobar 25 - 32 boda

vrlo dobar 33 - 36 bodova

izvrstan 37 – 40 bodova

Kriteriji za bodovanje usmenog ispita:

dovoljan 20 - 24 boda

dobar 25 - 32 boda

vrlo dobar 33 - 36 bodova

izvrstan 37 – 40 bodova

Kriteriji za bodovanje konačne ocjene:

dovoljan 50 – 60 bodova

dobar 61 – 80 bodova

vrlo dobar 81 – 90 bodova

izvrstan 91 – 100 bodova

Opis predmeta

ECTS bodovi: 6
Nastavno opterećenje: 3+1

Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija):

Osposobiti studente za razumijevanje rada i djelatnosti u području uprave te općih odrednica upravnoga prava, a sve radi primjenjivanja stečenih znanja u kasnijim radnim procesima posebice u upravnim i sličnim stručnim poslovima, u upravnim ustrojstvima države, u jedinicama lokalne i regionalne samouprave te institucijama javnog i privatnog prava.

Student će nakon odslušanog predmeta znati razlikovati i objasniti vrste pravnih vrela

upravnog prava kojima će se služiti u kasnijim radnim procesima. Isto tako, studenti će se upoznati s mehanizmima kontrole nad upravom te će moći raspolagati konkretnim znanjima o pojedinom mehanizmu kontrole. Isto tako studenti će steći praktična znanja iz materije odgovornosti za štetu, osobnih statusa (potrebno za rad u matičnim uredima) te državljanstva.

Korelativnost i korespodentnost predmeta:

Predmet je povezan sa kolegijem, Upravno pravo – opći dio II., Upravno postupovno pravo I. i Upravno postupovno pravo II. Predmet daje temelj za stjecanje daljnjih znanja iz pokretanja i vođenja upravnog postupka i upravnog spora.

Sadržaj predmeta:

Određivanje pojma uprave, javna služba, ustanove, koncesije, upravni ugovori, upravnopravni odnosi, načelo zakonitosti uprave, modificiranje načela zakonitosti, izvori upravnog prava, kontrola nad upravom, pučki pravobranitelj, diskrecijska ocjena, podzakonski općenormativni akti, naputak, osobni statusi, državljanstvo, naknada štete prouzročene nepravilnim i nezakonitim radom uprave.

Pristup učenju i poučavanju u predmetu:

Na predavanjima se potiču studenti na aktivno sudjelovanje kroz dijalog, pitanja i sl., a seminar je obvezni oblik nastave. Student obrađuje određenu temu uz pomoć voditelja seminara. Seminarski rad jest samostalna i stručna obrada izabrane teme. Seminarskim radom se proširuju znanja iz nastavnog programa te se stječe iskustvo u pisanju stručnih radova. Kod pisanja seminarskog rada, student samostalno koristi literaturu, te pisano izrađuje seminarski rad o toj temi. Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom. Nakon usmenog izlaganja studenta o zadanoj temi, slijedi dijalog sa sudionicima seminara.

Prilikom učenja student mora posebnu pozornost obratiti na to da gradivo mora učiti s

razumijevanjem i povezivati ga s primjerima iz prakse koji su navedeni na nastavi i pri tome pokušati samostalno naći i uočiti praktične primjere.

Konzultacije su oblik individualnog rada sa studentima, na način da studenti iznose određena pitanja i probleme te zatim o njim raspravljaju s nastavnikom.

Znanje se provjerava na kolokvijima i ispitima koji treba pokazati koliko student razumije gradivo te koliko je sposoban pravnički razmišljati.

Način izvođenja nastave:

Nastava se odvija putem predavanja i PowerPoint prezentacija. Nastava je vođena i preferira se pristup otvorenom učenju.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Borković, I.: Upravno prav, Narodne novine, Zagreb, 2002, str. 3.-186.

2. Zakon o koncesijama, Narodne novine, 125/08

3. Zakon o ustanovama, Narodne novine, 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08

4. Zakon o hrvatskom državljanstvu, 53/91, 70/91 i 28/92

5. Predavanja.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:

1. Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine br. 85/10-pročišćeni tekst,

2. Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine 190/03-pročišćeni tekst, 199/03, 79/07.

3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN br. 33/01., 60/01., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09.

4. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, Narodne novine, broj 199/03., 30/04., 136/04., 22/05., 44/06., 5/08., 27/08 i 77/09.

Napomena: Propise koji su zadani kao gradivo za sam ispit proučava se, naravno, samo u onim njihovim dijelovima koji su u svezi s okvirnim sadržajem predmeta Upravno pravo – opći dio I.

Dodatne informacije o predmetu

Pisani radovi:

Domaće zadaće koje studenti pišu moraju biti pisane kompjuterom. Svaka zadaća koja je napisana u cijelosti mora biti potpisana od strane nastavnika, te se mora čuvati do potpisivanja indeksa na kraju predavanja i seminara.

Seminarski radovi moraju biti pisani kompjuterom i smiju imati maksimalno 8 stranica teksta (od uvoda do zaključka) te mogu imati slike, priloge, tablice i sl. Seminarski radovi moraju imati adekvatnu naslovnu stranicu, sadržaj, označene stranice i literaturu.

Kašnjenje i/ili neizvršavanje zadataka:

Studenti su dužni izvršavati u rokovima sve obveze te na taj način dobivati određeni broj bodova. Obvezni su prisustvovati na minimalno 50 % predavanja jer u suprotnom neće moći dobiti potpis iz kolegija Upravno pravo – opći dio I. Ako ne sudjeluju na seminarima u predviđenom opsegu (izostati sa seminara može se bez opravdanja 2 puta, a svaki slijedeći izostanak potrebno je opravdati valjanom ispričnicom) morat će pisati dodatni kazneni seminar. Više od 50% izostanaka sa seminarske nastave, nosi i posljedicu gubitka prava na potpis iz iste.

Kontaktiranje s nastavnicima:

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom (asistentom) tijekom termina konzultacija (četiri sata tjedno), za vrijeme nastave i seminara te neposredno nakon toga, dok se za kratka pitanja i objašnjenja mogu obratiti bilo koji dan tijekom radnog vremena fiksnim telefonom. Moguće je postaviti pitanja i e-mailom na koji će biti odgovoreno najkasnije za 24 sata (osim u vrijeme vikenda ili godišnjeg odmora). Poželjno je da studenti za sve nejasnoće dođu što češće na konzultacije.

Informiranje o predmetu:

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave i zadacima koji su zadani na nastavi. Poželjno je o tijeku nastave i obradi nastavnog gradiva pitati studente ili profesora. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi predavanja bit će izvješene na oglasnoj ploči ispred profesorovog kabineta i na web stranici Veleučilišta minimalno 48 sati ranije.

<