Utorak , 28.3.2023. | 13:32
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

3. godina

 

Ekonomika uprave

Pretraživanje

Traži

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.)- EU-US

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.)- EU-US(190523222532640.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 53 kb

Datum objave: 23.5.2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Ekonomika uprave za akademsku godinu 2018./2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Ekonomika uprave za akademsku godinu 2018./2019.(181121225059660.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 213 kb

Datum objave: 1.10.2018.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Ekonomika uprave za akademsku godinu 2017./2018.


Detaljni izvedbeni plan kolegija Ekonomika uprave za akademsku godinu 2017./2018.(171114113357991.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 43 kb

Datum objave: 9.10.2017.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Ekonomika uprave za akademsku godinu 2016./2017.


Detaljni izvedbeni plan kolegija Ekonomika uprave za akademsku godinu 2016./2017.(16100310248246.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 42 kb

Datum objave: 3.10.2016.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Ekonomika uprave za ak. godinu 2014./2015.


Detaljni izvedbeni plan kolegija Ekonomika uprave za ak. godinu 2014./2015.(150416134355379.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 42 kb

Datum objave: 16.4.2015.

Detaljni izvedbeni plan kolegija


Detaljni izvedbeni plan kolegija(14021315455462.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 293 kb

Datum objave: 13.2.2014.

Opis predmeta

ECTS bodovi: 4
Nastavno opterećenje: 2+0

Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija) – što će student biti u stanju napraviti nakon određenog razdoblja:

Shvatiti bit suvremene teorije organizacije. Analizirati ekonomske ciljeve poslovanja poduzeća. Definirati teorijske poglede hrvatskih autora na znanstvenu organizaciju u okviru postmodernog promišljanja organizacije. Definirati faze tehnologije rješavanja problema. Analizirati netroškovni princip. Analizirati ulogu ljudskog faktora u organizaciji. Definirati metode znanstvene discipline (analizu, sinteza, indukciju, dedukciju, verifikacijski postupak, promatranje i eksperiment. Analizirati poduzeće kao organiziranu gospodarsku jedinicu u okviru koje se obavlja gospodarska djelatnost. Definirati poduzetnika, poduzetništvo, inovacije i menadžment. Definirati management i poduzetništvo. Objasniti poslovnu politiku i planiranje. Definirati financiranje kao pribavljanje i iskorištavanje financijskih sredstava. Analizirati pokazatelje učinkovitosti financiranja (profitabilnost, ekonomičnost, solventnost i likvidnost). Pojasniti platežnu snaga poduzeća. Definirati amortizaciju. Razlikovati investiranje i investicijsko odlučivanje. Pojasniti računovodstvenu funkciju. Pojasniti knjigovodstvo. Definirati financijska izvješća bilancu (račun dobiti i gubitaka, izvješće o promjenama u financijskom položaju i bilješke uz financijska izvješća. Razlikovati aktivu i pasivu. Analizirati ekonomiku rada. Definirati troškove, kalkulacije i cijene. Objasniti prodaju. Analizirati istraživanje tržišta. Definirati ekonomsku propagandu. Definirati kontroling.

Korelativnost i korespodentnost predmeta:

Predmet je povezan sa kolegijima: ekonomskom politikom, političkom ekonomijom, metodologijom društvenih istraživanja, a posebno s trgovačkim pravom, pravom društava, trgovačkim ugovorima, financijskim pravom te radnim i socijalnim pravom.

Obveze studenata:

Studentima su predavanja obvezna jer se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Sa predavanja je moguće izostati 2 puta u semestru, a da se ne traži nikakvo opravdanje. Studenti koji zbog bolesti ne dođu na predavanja moraju donijeti važeću ispričnicu od liječnika. Vježbe koje se izvode uz pomoć mikroskopa obvezne su, dok za sve ostale vrijedi isto što i za predavanja. Studenti su dužni vježbu koja je izvršena donijeti napisanu na iduće vježbe. Ako nisu dobili potpis moraju je ispraviti dok ne bude potpisana. Za potpis na kraju semestra sve vježbe moraju biti potpisane. Studenti su dužni čuvati sve potpisane vježbe do kraja semestra ( dok ne dobiju potpis iz kolegija). Zadaci koji se zadaju na predavanjima moraju biti napisani (riješeni) u bilježnici. Studenti su dužni na predavanja nositi bilježnicu i obveznu literaturu.

Vrednovanje obveza studenata :

Elementi ocjenjivanja:

  • domaće zadaće 5 bodova
  • prisustvovanje predavanjima 10 bodova
  • kolokviji (3 kolokvija po 10 bodova) 30 bodova
  • pismeni ispit 30 bodova
  • usmeni ispit 25 bodova

kriteriji za formiranje ukupne ocjene:

od 50 % do 64 % dovoljan (2)

od 65 % do 80% dobar (3)

od 81% do 90 % vrlo dobar (4)

od 91% do 100 % izvrstan (5)

kriteriji za bodovanje na predavanjima:

50 % - 55% 1 bod

56 %- 60 % 2 boda

61 %- 65 % 3 boda

66% - 70 % 4 boda

71% - 75 % 5 bodova

76 % - 80 % 6 bodova

81% - 85 % 7 bodova

86 % - 90% 8 bodova

91 % - 95 % 9 bodova

96 % - 100 % 10 bodova

kriterij za bodovanje kolokvija ( isto kao kriteriji za formiranje ukupne ocjene)

od 50 % do 64 % dovoljan (2)

od 65 % do 80% dobar (3)

od 81% do 90 % vrlo dobar (4)

od 91% do 100 % izvrstan (5)

kriterij za bodovanje pismenog ispita ( isto kao kriteriji za formiranje ukupne ocjene)

od 50 % do 64 % dovoljan (2)

od 65 % do 80% dobar (3)

od 81% do 90 % vrlo dobar (4)

od 91% do 100 % izvrstan (5)

kriterij za bodovanje usmenog ispita ( isto kao kriteriji za formiranje ukupne ocjene)

od 50 % do 64 % dovoljan (2)

od 65 % do 80% dobar (3)

od 81% do 90 % vrlo dobar (4)

od 91% do 100 % izvrstan (5)

Literatura

a.) Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

1. Rukavina,K-Mujić,N.: Ekonomika poduzeća za pravnike, Osijek, 1998.

2. Rukavina,K-Mujić,N.:Teorija organizacije, Osijek, 1994.

b.) Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

1.Stiglitz, J.E., (2002): Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company, New
York, 2002.

2. Ustav Republike Hrvatske.

3. Zakon o trgovačkim društvima.

4. Zakon o računovodstvu.

5. Zakon o radu.

6. Međunarodni računovodstveni standardi.

Iz knjige pod rednim brojem 1 obvezne literature potrebno je znati dio koji se odnosi na organizaciju.

Iz knjige pod rednim brojem 2 obvezne literature potrebno je znati dio koji se odnosi na poduzeće i poduzetništvo.

Dodatne informacije o predmetu

Pohađanje nastave:

Studentima je obavezno prisustvovati na minimalno 50 % predavanjada bi dobili potpis.

Studentima su predavanja obvezna jer se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Sa predavanja je moguće izostati 2 puta u semestru, a da se ne traži nikakvo opravdanje. Studenti koji zbog bolesti ne dođu na predavanja moraju donijeti važeću ispričnicu od liječnika. Vježbe koje se izvode uz pomoć mikroskopa obvezne su, dok za sve ostale vrijedi isto što i za predavanja. Studenti su dužni na predavanja nositi bilježnicu i obveznu literaturu. Studenti koji kasne na predavanje mogu ući u učionicu pod prvom pauzom, ali će im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50 % prisutnosti na nastavi toga predavanja. Odsutnost s nastave ne opravdava nedostatak domaće zadaće koja je zadana na tom predavanju. Studenti koji učestalo ometaju nastavu mogu biti udaljeni sa predavanja te im se bilježi prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na predavanjima bili prisutni.

Pismeni radovi:

Iz ovoga predmeta nisu obvezni seminari i vježbe.

Poželjna je spremnost studenata na poželjne, ali neobvezne oblike angažmana u obliku radova i pismenih zadaća (istraživanja i sl.).

Svi radovi koje studenti pišu moraju biti pisane računalom ili uredno rukopisom.

Kašnjenje i/ili neizvršavanje zadataka:

- studenti su dužni izvršavati u rokovima sve obveze te na taj način dobivati određeni broj bodova. Obvezni su prisustvovati na minimalno 50 % predavanja jer u suprotnom neće moći dobiti potpis iz kolegija ekonomika uprave.

Akademska čestitost:

  • dužnost je nastavnika promicati akademsku čestitost i zahtijevati od studenata poštovanje načela akademske čestitosti
  • voditi računa o tome da nastavnik svojim ponašanjem daje primjer studentima
  • uputiti studente na dokumente kojima je regulirano to područje
  • pomno planirati način vrednovanja rada studenata kada se procjenjuje rad skupine (tima)

Kontaktiranje s nastavnicima:

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom tijekom termina konzultacija (dva sata tjedno), dok se za kratka pitanja i objašnjenja mogu obratiti bilo koji dan tijekom radnog vremena, dolaskom osobno, fiksnim ili mobilnim telefonom. Moguće je postaviti pitanja i e- mailom (amarinac@vup.hr) na koji će biti odgovoreno najkasnije za 24 sata ( osim u vrijeme vikenda ili godišnjeg odmora). Poželjno je da studenti za sve nejasnoće dođu što češće na konzultacije

 

Informiranje o predmetu:

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave i zadacima koji su zadani na nastavi. Poželjno je o tijeku nastave i obradi nastavnog gradiva pitati studente ili profesora. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi predavanja bit će izvješene na oglasnoj ploči ispred profesorovog kabineta i na web stranici Veleučilišta minimalno 48 sati ranije.

<