Ponedjeljak , 21.6.2021. | 20:31
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vijesti

 

Događanja

Objavljeno: 3.11.2014. u 12:57
Prikaza: 12306
Autor: Administrator
|

Natječaj za utvrđivanje pojedinačnog prava na subvenciju za smještaj kod privatnih stanodavaca redovitih studenata

VELEUČILIŠTE U POŽEGI
STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI
VUKOVARSKA 17/1
34000 POŽEGA

 

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 602-01/14-03/00162, URBROJ: 533-20-14-0001 od 10. lipnja 2014. godine, o utvrđivanju prava na potporu za smještaj redovitih studenata u akademsku godinu 2014./2015. Studentski centar Požega raspisuje

 

 

N A T J E Č A J
za utvrđivanje pojedinačnog prava na subvenciju za smještaj kod privatnih stanodavaca redovitih studenata za akademsku godinu 2014./2015. studenata Veleučilišta u Požegi

 

 

I: OPĆE ODREDBE

Pravo natjecanja za subvenciju privatnog smještaja u akademskoj godini 2014./2015. imaju državljani Republike Hrvatske i to:

1. sadašnji redoviti studenti,

2. redoviti studenti koji su upisali prvu godinu studija akademske godine 2014./2015.

 

Pokriće troškova smještaja studenata u privatnom smještaju iznosi =147,00 kuna.

Studentski centar Požega isplaćivat će subvenciju nakon doznake sredstava od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

Na natječaj se ne mogu prijaviti izvanredni studenti.

PODNOŠENJE ZAMOLBI:

Kandidati osobno dostavljaju zamolbe s traženom dokumentacijom u Studentski centar Požega, Vukovarska 17/1, 34000 Požega, uz obvezno predočenje indeksa, osobne iskaznice i iksice.

Tiskanica zamolbe možete podići u uredu Studentskog centra, Vukovarska 17/1, 34000 Požega.

 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI:

Zamolbe za pravo na potporu za pokriće troškova na subvenciju za smještaj kod privatnih stanodavaca na području grada Požege podnose se od 03. studeni 2014. do zaključno 17. studenog 2014. godine u Studentski centar Požega od 08,00 do 14,00 sati.

 

II. UVJETI

 

Osnovni dokumenti:

-Zamolba

-Preslik prve strane indeksa (slika i osobni podaci) / indeks na uvid /.

-Dokaz o prebivalištu potvrdu / uvjerenje (MUP)

-Dokaz o privremenom boravištu u mjestu studiranja (MUP) preslik (orginal na uvid).

-Potvrdu o prijepisu ocjena (prosjek svih ocjena na studiju na tri decimale).

-Potvrdu o upisu u tekućoj 2014./2015. akademskoj godini. Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija prilažu preslik svjedodžbi svih razreda srednjoškolskog obrazovanja ili potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale.

 

-Dokumentaciji treba obvezno priložiti i dokaz o uplati troškova natječajnog postupka na iznos od =30,00 kn za troškove obrade natječaja (primatelj: Studentski centar Požega, broj računa primatelja: IBAN: HR0624120091136001349, poziv broj odobrenja: 02 OIB, svrha uplate: troškovi obrade natječaja.

 

 

 

1. Studenti koji stječu pravo na IZRAVNOdobivanje subvencije privatnog smještaja

 

Uz osnovne dokumente studenti trebaju dostaviti:

 

1.1. Studenti koji će akademske godine 2014./2015. prvi put upisati prvu godinu preddiplomskoga stručnoga studija Veleučilišta u Požegi, a koji imaju prosjek ocjena 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja,

isto pravo mogu ostvariti isključivo ako mjesečni prihod njihova kućanstva u 2013. godini ne prelazi po članu kućanstva iznos od 65°% proračunske osnovice (2.161,90kn).

Visina prihoda članova kućanstva utvrđuje se isključivo na temelju potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2013. Za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studente kao podnositelje zahtjeva te potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćenoj mirovini za 2013. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.

 

1.2.Studenti koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju iznad 4,499 uz najmanje stečena 55 ECTS boda, a zaključno do dana prijave na natječaj, ako nemaju zaostajanja tijekom studija u Republici Hrvatskoj,

isto pravo mogu ostvariti isključivo ako mjesečni prihod njihova kućanstva u 2013. godini ne prelazi po članu kućanstva iznos od 65°% proračunske osnovice (2.161,90kn).

Visina prihoda članova kućanstva utvrđuje se isključivo na temelju potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2013. Za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studente kao podnositelje zahtjeva te potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćenoj mirovini za 2013. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.

 

1.3.Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, studenti, djeca HRVI iz Domovinskoga rata, studenti, HRVI iz Domovinskoga rata I.skupine te studenti hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata na temelju članka 56. Zakona 0 pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj174/04,92/05,107/07,65/09,137/09,146/10-OUSRH,55/11,140/12,33/13,148,13) ako nemaju zaostajanje tijekom studija u Republici Hrvatskoj.

(rodni list studenta, smrtni list roditelja, odnosno dokaz o nestanku). isto pravo mogu ostvariti isključivo ako mjesečni prihod njihova kućanstva u 2013. godini ne prelazi po članu kućanstva iznos od 65°% proračunske osnovice (2.161,90kn). Visina prihoda članova kućanstva utvrđuje se isključivo na temelju potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2013. Za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studente kao podnositelje zahtjeva te potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćenoj mirovini za 2013. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.

 

1.4.Studenti koji su djeca poginulih, umrlih iIi nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona 0 zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 58/93 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 , 94/01 , 103/03, 148113), studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenog zakona, te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma, ako nemaju zaostajanje tijekom studija u Republici Hrvatskoj.

(rodni list studenta, smrtni list roditelja, odnosno dokaz o nestanku). isto pravo mogu ostvariti isključivo ako mjesečni prihod njihova kućanstva u 2013. godini ne prelazi po članu kućanstva iznos od 65°% proračunske osnovice (2.161,90kn). Visina prihoda članova kućanstva utvrđuje se isključivo na temelju potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2013. Za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studente kao podnositelje zahtjeva te potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćenoj mirovini za 2013. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.

1.5. Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju. Status ovih studenata dokazuje se rješenjem 0 postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.

 

1.6. Student čiji su roditelji razvedeni (uključujući djecu izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili dodijeljeni ili s kojim su živjeli,

(prilažu - smrtni list roditelja,odluku o privremenom uzdržavanju nadležnog centra za socijalnu skrb).

 

1.7. Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji do punoljetnosti(prilažu rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji)

 

Studenti koji imaju prebivalište na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije, u općinama Gunja i Drenovci te naselju Strožinci u općini Vrbanja.

Uvjet za ostvarenje prava na izravno dobivanje subvencije privatno smještaja na temelju ove točke je prijavljeno prebivalište na području navedenih općina u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci (prilažu uvjerenje o prebivalištu).

 

2. OSTALI STUDENTI koji se natječu (oni koji NE STJEČU IZRAVNO

pravo na smještaj trebaju dostaviti slijedeće:

 

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVANA TEMELJU

USPJEHA NA STUDIJU

 

Uz osnovne dokumentestudenti trebaju dostaviti:

 

2.1. Studenti dobitnici dekanove nagrade

(prilažu obavezno dostaviti uvjerenje ustanove koja je dodijelila nagradu)

 

2.2. Studenti koji polože sve propisane ispite u tekućoj akademskoj godini.

(prilažu potvrdu ustanove)

2.3. Studenti koji su u statusu redovitog studenta upisani u drugu godinu studija.

(prilažu potvrdu ustanove)

 

2.4. Studenti koji su u statusu redovitog studenta upisani u treću godinu studija.

(prilažu potvrdu ustanove)

 

2.5. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od međunarodnih nagrada i državnu nagradu iz područja vezana uz nastavni program (jedno od prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

(prilažu obavezno dostaviti uvjerenje ustanove koja je dodijelila nagradu)

 

2.6. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu maturu „A" razine (svi predmeti) te postigli rezultate u rješavanju ispita u ukupnom postotku:

- 90 do 95%

- više od 95%.

(prilažu odgovarajuću ispravu)

 

 

3. DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA NA TEMELJU

SOCIJALNOG STATUSA

Uz osnovne dokumente studenti trebaju dostaviti:

3.1 Studenti kojima je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat, trebaju dostaviti:

:

- smrtni list roditelja

- rodni list studenta/izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o nestanku izdan od nadležnog tijela državne uprave

 

3.2. Student kojima se brat ili sestra redovito školuju izvan prebivališta, za svakog brata ili sestru trebaju dostaviti:

 

- potvrdu o školovanju

- rodni list/izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP)

 

3.3. Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na školovanju u mjestu prebivališta (do završetka srednjeg obrazovanja, stručnog studija te dodiplomskoga, preddiplomskoga ili diplomskog sveučilišnog studija) za svakog brata ili sestru trebaju dostaviti:

- rodni list/ izvod iz matične knjige rođenih

- potvrdu o školovanju

- uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP)

 

3.4. Studenti korisnici pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi NN br. 73/97.),trebaju dostaviti:

 

- rješenje Centra za socijalnu skrb

 

3.5. Studenti invalidi od 6. Do 10. Kategorije invalidnosti, trebaju dostaviti:

- 6. Kategorija (50% tjelesnog oštećenja)

- 7. Kategorija (40% tjelesnog oštećenja)

- 8. Kategorija (30% tjelesnog oštećenja)

- 9 Kategorija (20% tjelesnog oštećenja)

- 10. Kategorija (10% tjelesnog oštećenja)

 

- rješenje nadležne ustanove s utvrđenom kategorijom (postupkom) invaliditeta

 

3.6. Studenti razvedenih roditelja,

 

- pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja

 

3.7. Studenti rođeni u izvanbračnoj zajednici trebaju dostaviti,

 

- rodni list studenta /izvod iz matične knjige rođenih

- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika ili neko drugi službeni dokaz da li je student-ica rođen-a u izvanbračnoj zajednici

- izjava (potvrda) o članovima zajedničkog kućanstva

 

3.8. Student čija su oba roditelja nezaposleni ili

Student čiji je jedan roditelj nezaposlen, trebaju dostaviti:

 

- potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje

- potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka za 2013. godinu za članove zajedničkog kućanstva ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

3.9. Studenti (majka, otac) koji imaju malodobno dijete trebaju dostaviti:

 

- rodni list/izvod iz matične knjige rođenih

 

3.10. Studenti koji po članu zajedničkog kućanstava (svi članovi koji su prijavljeni na istoj adresi) imaju:

- do 700,00 kn

- od 700,01 do 900,00 kn

- od 900,01 do 1.100,00 kn

- od 1.100,01 do 1.300,00 kn

- od 1.300,01 do 1.500,00 kn

- od 1.500,01 do 1.700,00 kn

- od 1.700,01 do 1.900,00 kn

- od 1.900,01 do 2.161,90 kn

Pravo na bodovanje po ovoj točki imaju isključivo studenti kojima ukupni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 65% proračunske osnovice (2.161,90 kn).

Za ostvarenje bodova potrebno je dostaviti:

potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka za 2013. godinu za članove zajedničkog kućanstva ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (ovjerena kod Javnog bilježnika)

 

4. DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA NA TEMELJU

- DJECA HRVATSKIH BRANITELJA I DRAGOVOLJACA

 

Uz osnovne dokumente studenti trebaju dostaviti:

 

4.1. Studenti koji su bili hrvatski branitelji, studenti koji su ranjeni kao hrvatski branitelji, studenti djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca, studenti koji su bili u zarobljeništvu trebaju dostaviti:

 

- potvrdu Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

Dokumentacija koja bude dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Kriterijima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za akademsku godinu 2014./2015.

 

REZULTATI NATJEČAJA:

Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Studentskog centra u Požegi, Vukovarska 17/1, 34000 Požega, najkasnije do 17. prosinca 2014. godine.

 

 

ŽALBENI POSTUPAK:

Žalbe na rezultate natječaja upućuju se u pisanom obliku (osobno ili poštom preporučeno) na adresu:

Studentski centar Požega

Vukovarska 17/1

34000 Požega

s naznakom – POVJERENSTVO ZA ŽALBE-

 

Rok za podnošenje žalbi je 8 dana od dana objavljivanja rezultata Natječaja.

Odluka Povjerenstva za žalbe bit će objavljena u roku od 8 dana po isteku žalbenog roka i objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega.

 

NAPOMENA:

Studenti koji nisu upisani u akademsku godinu 2014./2015., za koju se raspisuje natječaj, nemaju pravo na subvencioniranje privatnog smještaja bez obzira na ostvareno pravo na natječaju.

Studenti korisnici Državne stipendije ne mogu koristiti subvenciju za smještaj kod privatnih stanodavaca.

 

VAŽAN NAPUTAK:

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u natječaju.

Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Sve ostale informacije možete dobiti osobno u Studentskom centru ili pozivom na telefon 034 271 – 057, voditelj odjeljka za računovodstvo i studentski servis Danica Prskalo, bacc. oec.

 

Požega, 31.listopad 2014. godini.

 


Ostali članci
Vup.hr : Planiranje daljnjih aktivnosti u VINIMOB projektu

Planiranje daljnjih aktivnosti u VINIMOB projektu

Objavljeno: 15. lipanj 2021. u 22:01
Vup.hr : Suradnja sa Gimnazijom i Ekonomskom školom Požega

Suradnja sa Gimnazijom i Ekonomskom školom Požega

Objavljeno: 15. lipanj 2021. u 21:53
Vup.hr : Studentski zbor prisustvovao na PILC konferenciji

Studentski zbor prisustvovao na PILC konferenciji

Objavljeno: 2. lipanj 2021. u 21:05
Vup.hr : Svečana dodjela priznanja studentima i djelatnicima

Svečana dodjela priznanja studentima i djelatnicima

Objavljeno: 21. svibanj 2021. u 12:11
Vup.hr : Online prezentacije maturantima srednjih škola

Online prezentacije maturantima srednjih škola

Objavljeno: 20. svibanj 2021. u 18:09
Vup.hr : Započeo tradicionalni Erasmus+ tjedan

Započeo tradicionalni Erasmus+ tjedan

Objavljeno: 17. svibanj 2021. u 15:55

Poziv na javno predavanje - Ljiljana Miletić

Objavljeno: 11. svibanj 2021. u 10:47

Poziv na javno predavanje - predavač Sanja Grabusin

Objavljeno: 4. svibanj 2021. u 14:48
Vup.hr : Sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta STARS

Sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta STARS

Objavljeno: 8. travanj 2021. u 22:59
Vup.hr : Svečanost 28. promocije diplomiranih studenata

Svečanost 28. promocije diplomiranih studenata

Objavljeno: 22. veljača 2021. u 13:40
Vup.hr : Alumni VUP sudjelovali u humanitarnoj akciji

Alumni VUP sudjelovali u humanitarnoj akciji

Objavljeno: 16. prosinac 2020. u 17:38
Vup.hr : Uspješno završen EU projekt "LIPA"

Uspješno završen EU projekt "LIPA"

Objavljeno: 11. studeni 2020. u 20:55
Vup.hr : Večer poezije i vina u Podgorju

Večer poezije i vina u Podgorju

Objavljeno: 5. listopad 2020. u 20:34
Vup.hr : Održana 7. Međunarodna konferencija Vallis Aurea

Održana 7. Međunarodna konferencija Vallis Aurea

Objavljeno: 28. rujan 2020. u 15:03
Vup.hr : Otvorena prodavaonica vina u Cehovskoj ulici

Otvorena prodavaonica vina u Cehovskoj ulici

Objavljeno: 24. svibanj 2020. u 10:27
Vup.hr : Održana Erasmus online konferencija u projektu Vinimob

Održana Erasmus online konferencija u projektu Vinimob

Objavljeno: 16. travanj 2020. u 21:52

Odluka o provedbi studentskih izbora

Objavljeno: 9. ožujak 2020. u 11:25
Vup.hr : Svečana promocija diplomanata

Svečana promocija diplomanata

Objavljeno: 2. ožujak 2020. u 23:29

Rad Studentske službe na dana 27. i 28. veljače 2020.

Objavljeno: 24. veljača 2020. u 8:54
Vup.hr : Dodijeljeni certifikati iz vinarstva japanskim studentima

Dodijeljeni certifikati iz vinarstva japanskim studentima

Objavljeno: 17. veljača 2020. u 23:06
Vup.hr : KVIZ ZNANJA

KVIZ ZNANJA

Objavljeno: 16. prosinac 2019. u 15:16
Vup.hr : Održan Erasmus međunarodni tjedan učenja

Održan Erasmus međunarodni tjedan učenja

Objavljeno: 9. prosinac 2019. u 23:44
Vup.hr : Sudjelovanje na manifestaciji Okusi jeseni

Sudjelovanje na manifestaciji Okusi jeseni

Objavljeno: 10. studeni 2019. u 19:01
Vup.hr : Poziv na studentsku tribinu

Poziv na studentsku tribinu

Objavljeno: 7. studeni 2019. u 13:26

Pozdravni govor dekana

Objavljeno: 3. listopad 2019. u 10:00
Vup.hr : VUPIJADA 2019

VUPIJADA 2019

Objavljeno: 10. lipanj 2019. u 9:59
Vup.hr : Održan stručni seminar iz računovodstva

Održan stručni seminar iz računovodstva

Objavljeno: 29. svibanj 2019. u 22:28

Poziv na javno predavanje - predavač Vesna Vlašić

Objavljeno: 17. svibanj 2019. u 15:00
Vup.hr : Svečano obilježeni Dani EU projekata

Svečano obilježeni Dani EU projekata

Objavljeno: 15. svibanj 2019. u 22:25
Vup.hr : Poziv na predavanje i druženje

Poziv na predavanje i druženje

Objavljeno: 14. svibanj 2019. u 14:53
Vup.hr : Završna konferencija projekta Agro-tech

Završna konferencija projekta Agro-tech

Objavljeno: 19. ožujak 2019. u 23:03
Vup.hr : Održan Erasmus+ International Teaching Week

Održan Erasmus+ International Teaching Week

Objavljeno: 17. ožujak 2019. u 22:09
Vup.hr : Održan stručni skup CRO-VIN

Održan stručni skup CRO-VIN

Objavljeno: 4. ožujak 2019. u 23:45
Vup.hr : 26. svečana promocija diplomanata

26. svečana promocija diplomanata

Objavljeno: 22. veljača 2019. u 21:05
Vup.hr : Erasmus+ info dan

Erasmus+ info dan

Objavljeno: 8. veljača 2019. u 6:53
Vup.hr : Sudjelovanje na sajmu obrazovanja u Bjelovaru

Sudjelovanje na sajmu obrazovanja u Bjelovaru

Objavljeno: 29. siječanj 2019. u 19:27
Vup.hr : Kviz znanja

Kviz znanja

Objavljeno: 18. prosinac 2018. u 12:15

Anketa: Prijedlozi za unapređenje infrastrukture VUP-a

Objavljeno: 10. prosinac 2018. u 13:39
Vup.hr : Čaj Za Malog Zmaja i Hodanje 2018

Čaj Za Malog Zmaja i Hodanje 2018

Objavljeno: 7. prosinac 2018. u 13:40
Vup.hr : Održana početna konferencija projekta Binarni kod 110

Održana početna konferencija projekta Binarni kod 110

Objavljeno: 5. prosinac 2018. u 19:35
Vup.hr : Polaganje kamena temeljca Studentskog doma u Požegi

Polaganje kamena temeljca Studentskog doma u Požegi

Objavljeno: 10. listopad 2018. u 21:29

Poziv na pozdravni govor dekana

Objavljeno: 2. listopad 2018. u 8:32
Vup.hr : Potpisan partnerski sporazum za EU projekt LIPA

Potpisan partnerski sporazum za EU projekt LIPA

Objavljeno: 28. rujan 2018. u 12:23

POČETAK NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2018/19

Objavljeno: 26. rujan 2018. u 11:23

Poziv na javno predavanje - Anamarija Kovačević Turac

Objavljeno: 24. kolovoz 2018. u 14:54
Vup.hr : Realizirano Alumni studijsko putovanje i predavanje

Realizirano Alumni studijsko putovanje i predavanje

Objavljeno: 9. lipanj 2018. u 21:20
Vup.hr : Edukacija vezana uz studente s invaliditetom

Edukacija vezana uz studente s invaliditetom

Objavljeno: 6. lipanj 2018. u 9:48

Poziv za javno predavanje - Miroslav Mazurek

Objavljeno: 5. lipanj 2018. u 10:23

PRODUŽENE PRIJAVE ZA APSOLVENTSKO PUTOVANJE

Objavljeno: 30. svibanj 2018. u 13:01

Poziv na javno predavanje - Manuel Del Vechio

Objavljeno: 29. svibanj 2018. u 13:18

Poziv na javno predavanje - Domagoj Šulc

Objavljeno: 29. svibanj 2018. u 13:17

Poziv za skup radnika

Objavljeno: 28. svibanj 2018. u 8:52
Vup.hr : Proslavljena 20. godišnjica osnivanja veleučilišta

Proslavljena 20. godišnjica osnivanja veleučilišta

Objavljeno: 23. svibanj 2018. u 17:24

Poziv na javno predavanje

Objavljeno: 22. svibanj 2018. u 12:34

Obilježavanje 20. godina Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 17. svibanj 2018. u 11:16

Program 1. međunarodne studentske GREEN konferencije

Objavljeno: 12. svibanj 2018. u 21:35

Okrugli stol o temu zdravlja

Objavljeno: 11. svibanj 2018. u 14:33
Vup.hr : Sportsko natjecanje

Sportsko natjecanje

Objavljeno: 11. svibanj 2018. u 14:29
Vup.hr : Održan Dan otvorenih vrata EU projekata

Održan Dan otvorenih vrata EU projekata

Objavljeno: 10. svibanj 2018. u 16:15
Vup.hr : Održan Dan karijera biotehničkih studija

Održan Dan karijera biotehničkih studija

Objavljeno: 17. travanj 2018. u 21:38

POZIV ZA SUDJELOVANJE U BESPLATNIM EDUKACIJAMA

Objavljeno: 6. travanj 2018. u 11:07

Izmjene rasporeda za slijedeći tjedan

Objavljeno: 8. ožujak 2018. u 12:00

Case Study Competition natjecanje

Objavljeno: 6. ožujak 2018. u 8:13
Vup.hr : Održana početna konferencija projekta AGRO-TECH

Održana početna konferencija projekta AGRO-TECH

Objavljeno: 28. veljača 2018. u 20:01
Vup.hr : Sajam En Primeur 2018

Sajam En Primeur 2018

Objavljeno: 7. veljača 2018. u 21:49
Vup.hr : Vincelovo 2018

Vincelovo 2018

Objavljeno: 21. siječanj 2018. u 15:57

Radno vrijeme Veleučilišta tijekom zimskih blagdana

Objavljeno: 22. prosinac 2017. u 11:08

Radno vrijeme Veleučilišta u petak 22.12.2017.

Objavljeno: 20. prosinac 2017. u 13:29
Vup.hr : Kviz znanja - Hunamitarnog karaktera

Kviz znanja - Hunamitarnog karaktera

Objavljeno: 19. prosinac 2017. u 11:29
Vup.hr : Održana godišnja skupština udruge  „ALUMNI VUP“

Održana godišnja skupština udruge „ALUMNI VUP“

Objavljeno: 18. prosinac 2017. u 23:06
Vup.hr : HODANJE U SUSRET BOŽIĆU

HODANJE U SUSRET BOŽIĆU

Objavljeno: 12. prosinac 2017. u 12:18
Vup.hr : 10 godina stručne prakse, Martinje i Okusi jeseni

10 godina stručne prakse, Martinje i Okusi jeseni

Objavljeno: 12. studeni 2017. u 19:01
Vup.hr : Uspješno održan Sajam poslova

Uspješno održan Sajam poslova

Objavljeno: 25. listopad 2017. u 21:35

Poziv na pozdravni govor dekana

Objavljeno: 2. listopad 2017. u 12:41
Vup.hr : Studenti sudjelovali na UNISPORT FINALS RH. u Biogradu

Studenti sudjelovali na UNISPORT FINALS RH. u Biogradu

Objavljeno: 12. lipanj 2017. u 22:19
Vup.hr : VUPIJADA 2017

VUPIJADA 2017

Objavljeno: 6. lipanj 2017. u 10:42
Vup.hr : Održana 19. obljetnica Veleučilišta

Održana 19. obljetnica Veleučilišta

Objavljeno: 23. svibanj 2017. u 8:01
Vup.hr : Sportsko natjecanje studenata

Sportsko natjecanje studenata

Objavljeno: 22. svibanj 2017. u 14:06
Vup.hr : Održan Dan otvorenih vrata EU projekata

Održan Dan otvorenih vrata EU projekata

Objavljeno: 9. svibanj 2017. u 21:43
Vup.hr : Poziv na Dan EU fondova

Poziv na Dan EU fondova

Objavljeno: 5. svibanj 2017. u 11:02
Vup.hr : 4. TRIBINA NA TEMU KROZ LOGORE DO SLOBODE

4. TRIBINA NA TEMU KROZ LOGORE DO SLOBODE

Objavljeno: 27. travanj 2017. u 8:50
Vup.hr : Kviz natjecanje Spring Open Vallis Aurea (SOVA)

Kviz natjecanje Spring Open Vallis Aurea (SOVA)

Objavljeno: 28. ožujak 2017. u 11:40

PREDAVANJE NA TEMU TRENDOVI U PREHRANI I INOVACIJE

Objavljeno: 15. ožujak 2017. u 8:28

UniSport HR Košarka,POŽEGA 2016./2017.

Objavljeno: 1. ožujak 2017. u 8:49
Vup.hr : Održana 24. promocija diplomanata

Održana 24. promocija diplomanata

Objavljeno: 27. veljača 2017. u 22:33
Vup.hr : Obvezni sistematski pregled

Obvezni sistematski pregled

Objavljeno: 7. veljača 2017. u 13:47
Vup.hr : Vincelovo 2017

Vincelovo 2017

Objavljeno: 22. siječanj 2017. u 22:25
Vup.hr : KVIZ ZNANJA

KVIZ ZNANJA

Objavljeno: 19. prosinac 2016. u 13:38
Vup.hr : Održan nacionalni sastanak Erasmus+ koordinatora

Održan nacionalni sastanak Erasmus+ koordinatora

Objavljeno: 10. listopad 2016. u 22:45

Poziv na javno predavanje

Objavljeno: 6. listopad 2016. u 14:17

Poziv na pozdravni govor dekana

Objavljeno: 4. listopad 2016. u 14:05
Vup.hr : 18. obljetnica osnivanja Veleučilišta u Požegi

18. obljetnica osnivanja Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 24. svibanj 2016. u 21:34

VAŽNA OBAVIJEST ZA SPORTSKO NATJECANJE STUDENATA VUP-A

Objavljeno: 19. svibanj 2016. u 12:57
Vup.hr : Apsolventsko putovanje

Apsolventsko putovanje

Objavljeno: 19. svibanj 2016. u 9:01
Vup.hr : Besplatna kazališna predstava Meštar Laket

Besplatna kazališna predstava Meštar Laket

Objavljeno: 28. travanj 2016. u 13:04
Vup.hr : Održane edukacije pčelara

Održane edukacije pčelara

Objavljeno: 25. ožujak 2016. u 0:21

Promjena termina predavanja

Objavljeno: 15. ožujak 2016. u 16:40
Vup.hr : Praksom u znanost

Praksom u znanost

Objavljeno: 11. ožujak 2016. u 19:36
Vup.hr : Održana radionica "Poduzetnički poligoni"

Održana radionica "Poduzetnički poligoni"

Objavljeno: 3. ožujak 2016. u 23:56
Vup.hr : 23. promocija diplomanata

23. promocija diplomanata

Objavljeno: 22. veljača 2016. u 18:07
Vup.hr : Provedba studentskih izbora

Provedba studentskih izbora

Objavljeno: 9. prosinac 2015. u 16:38

Poziv na predavanje

Objavljeno: 12. studeni 2015. u 7:05
Vup.hr : Promocija nove ambalaže vina i meda povodom Martinja

Promocija nove ambalaže vina i meda povodom Martinja

Objavljeno: 10. studeni 2015. u 22:54
Vup.hr : Sudjelovanje u finalu izložbe BUDI UZOR-INOVA 2015

Sudjelovanje u finalu izložbe BUDI UZOR-INOVA 2015

Objavljeno: 9. studeni 2015. u 23:25
Vup.hr : Poziv na Erasmus Info dan

Poziv na Erasmus Info dan

Objavljeno: 8. studeni 2015. u 14:48

RASPORED IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Objavljeno: 26. listopad 2015. u 7:00
Vup.hr : Dani jabuka 2015

Dani jabuka 2015

Objavljeno: 25. listopad 2015. u 19:55

IZVANNASTAVNE SPORTSKE AKTIVNOSTI

Objavljeno: 19. listopad 2015. u 6:48
Vup.hr : OBAVIJEST O IZVANNASTAVNIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

OBAVIJEST O IZVANNASTAVNIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Objavljeno: 10. listopad 2015. u 20:02
Vup.hr : Poziv na pozdravni govor dekana

Poziv na pozdravni govor dekana

Objavljeno: 30. rujan 2015. u 9:26
Vup.hr : Poziv na predavanje

Poziv na predavanje

Objavljeno: 21. rujan 2015. u 22:15
Vup.hr : 7. Sportski susreti veleučilišta i visokih škola RH

7. Sportski susreti veleučilišta i visokih škola RH

Objavljeno: 17. lipanj 2015. u 13:04
Vup.hr : Vupijada 2015

Vupijada 2015

Objavljeno: 11. lipanj 2015. u 10:21
Vup.hr : 17. obljetnica Veleučilišta u Požegi

17. obljetnica Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 25. svibanj 2015. u 21:07

ODGODA „VUPIJADE“

Objavljeno: 21. svibanj 2015. u 12:11
Vup.hr : Program posjeta EU parlamentu

Program posjeta EU parlamentu

Objavljeno: 13. svibanj 2015. u 13:49
Vup.hr : Konačna lista studenata za put u Strasbourg

Konačna lista studenata za put u Strasbourg

Objavljeno: 31. ožujak 2015. u 14:42
Vup.hr : Sudjelovanje i priznanja na 25. DAAAM simpoziju u Beču

Sudjelovanje i priznanja na 25. DAAAM simpoziju u Beču

Objavljeno: 1. prosinac 2014. u 17:59
Vup.hr : Posjet studenata Visokom upravnom sudu RH

Posjet studenata Visokom upravnom sudu RH

Objavljeno: 28. listopad 2014. u 21:40
Vup.hr : Dani jabuka 2014.

Dani jabuka 2014.

Objavljeno: 27. listopad 2014. u 19:53
Vup.hr : Završetak EU projekta „The Bee Incubator“

Završetak EU projekta „The Bee Incubator“

Objavljeno: 20. listopad 2014. u 6:52

Poziv na pozdravni govor dekana

Objavljeno: 29. rujan 2014. u 15:15
Vup.hr : POZIV NA 4th  INTERNATIONAL CONFERENCE "VALLIS AUREA"

POZIV NA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE "VALLIS AUREA"

Objavljeno: 18. rujan 2014. u 12:10
Vup.hr : Sudjelovanje na sajmu „Slavonija na dlanu“

Sudjelovanje na sajmu „Slavonija na dlanu“

Objavljeno: 8. srpanj 2014. u 19:19
Vup.hr : STUDIJSKO PUTOVANJE NASTAVNIKA U DUBLIN

STUDIJSKO PUTOVANJE NASTAVNIKA U DUBLIN

Objavljeno: 8. srpanj 2014. u 19:07
Vup.hr : Izbori za studentski zbor

Izbori za studentski zbor

Objavljeno: 26. svibanj 2014. u 12:44
Vup.hr : 16. Obljetnica Veleučilišta u Požegi

16. Obljetnica Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 22. svibanj 2014. u 13:18
Vup.hr : Poziv na dan Veleučilišta u Požegi

Poziv na dan Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 15. svibanj 2014. u 10:11
Vup.hr : Znanstveno-stručni skup OTO 2014 u Požegi

Znanstveno-stručni skup OTO 2014 u Požegi

Objavljeno: 29. travanj 2014. u 15:34
Vup.hr : Noć knjige- radionica Pronađi literaturu

Noć knjige- radionica Pronađi literaturu

Objavljeno: 24. travanj 2014. u 6:46
Vup.hr : STRUČNA EKSKURZIJA STUDENATA

STRUČNA EKSKURZIJA STUDENATA

Objavljeno: 23. travanj 2014. u 12:35
Vup.hr : Državno natjecanje u disciplini Nutri-Vita i Pekari

Državno natjecanje u disciplini Nutri-Vita i Pekari

Objavljeno: 23. travanj 2014. u 11:28
Vup.hr : ERASMUS MOBILNOST Obavijest studentima

ERASMUS MOBILNOST Obavijest studentima

Objavljeno: 17. travanj 2014. u 10:56

Nastupno predavanje pristupnice Jasmine Mlađenović

Objavljeno: 17. travanj 2014. u 9:07
Vup.hr : Forum struke 2014: Izoštri svoj pogled na budućnost!

Forum struke 2014: Izoštri svoj pogled na budućnost!

Objavljeno: 15. travanj 2014. u 7:03
Vup.hr : "Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora (MSPI)"

"Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora (MSPI)"

Objavljeno: 7. ožujak 2014. u 18:38

Poziv na nastupno predavanje

Objavljeno: 6. ožujak 2014. u 12:22
Vup.hr : Početak nastave za ljetni semestar

Početak nastave za ljetni semestar

Objavljeno: 28. veljača 2014. u 8:48
Vup.hr : Projekt "Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“

Projekt "Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“

Objavljeno: 19. veljača 2014. u 12:48
Vup.hr : CARNet Moodle MOOC

CARNet Moodle MOOC

Objavljeno: 30. siječanj 2014. u 10:43
Vup.hr : Stručna ekskurzija studenata u Staroj Lubovni, Slovačka

Stručna ekskurzija studenata u Staroj Lubovni, Slovačka

Objavljeno: 19. prosinac 2013. u 8:11
Studenti Društvenog odjela Veleučilišta u Požegi, u organizaciji Studentskog zbora Veleučilišta i Veleučilišta u Požegi, bili su od 12. do 14. prosinca 2013. godine na stručnoj ekskurziji u Staroj Lubovni, u Slovačkoj. Ekskurzija je bila stručnog karaktera te su studenti ...
Vup.hr : Početak realizacije EU projekta na VUP-u

Početak realizacije EU projekta na VUP-u

Objavljeno: 29. listopad 2013. u 11:46
Dana 18. listopada 2013. godine u Zagrebu je održano svečano potpisivanje ugovora u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava "Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih" iz Operativnoga programa - Razvoj ljudskih potencijala.
Vup.hr : Ovogodišnja berba grožđa

Ovogodišnja berba grožđa

Objavljeno: 11. listopad 2013. u 6:29

Obavijest o nastupnom predavanju

Objavljeno: 9. listopad 2013. u 15:22
Vup.hr : Dan izvrsnosti u Gimnaziji u Požegi

Dan izvrsnosti u Gimnaziji u Požegi

Objavljeno: 9. listopad 2013. u 13:43
Vup.hr : Znanstveno-stručni skup „Buča u prehrani“

Znanstveno-stručni skup „Buča u prehrani“

Objavljeno: 3. listopad 2013. u 14:16
Vup.hr : Fotografiranje za Smart X kartice

Fotografiranje za Smart X kartice

Objavljeno: 1. listopad 2013. u 8:49
Vup.hr : Pozdravni govor dekana

Pozdravni govor dekana

Objavljeno: 27. rujan 2013. u 13:26
Vup.hr : PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „MINI PODUZETNIK“

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „MINI PODUZETNIK“

Objavljeno: 20. rujan 2013. u 9:13
Na Veleučilištu u Požegi 16.09.2013. predstavljen je projekt „Mini poduzetnik“ za čiju je provedbu Ministarstvo poduzetništva i obrta Dječjem vrtiću Sv. Leopolda Mandića iz Požege odobrilo 30.000 kuna bespovratnih sredstava.
Vup.hr : Predavanje prof.dr.sc. Tomislava Jurića na temu Provedba sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima

Predavanje prof.dr.sc. Tomislava Jurića na temu Provedba sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima

Objavljeno: 5. rujan 2013. u 11:20
Dana 28. kolovoza 2013.g. na Veleučilištu u Požegi je održano javno predavanje na temu „Provedba sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima“. Predavanje je održao prof.dr.sc. Tomislav Jurić, redoviti profesor s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
Dana 28. kolovoza 2013.g. na Veleučilištu u Požegi je održano javno predavanje na temu „Provedba sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima“. Predavanje je održao prof.dr.sc. Tomislav Jurić, redoviti profesor s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
Vup.hr : PROGRAM SPORTSKOG NATJECANJA (14.06.2013.,petak)

PROGRAM SPORTSKOG NATJECANJA (14.06.2013.,petak)

Objavljeno: 13. lipanj 2013. u 11:38
Vup.hr : Sudjelovanje na VINO KAP sajmu

Sudjelovanje na VINO KAP sajmu

Objavljeno: 27. svibanj 2013. u 11:44

PROGRAM SPORTSKOG NATJECANJA

Objavljeno: 21. svibanj 2013. u 16:32
Vup.hr : Veliki studentski party

Veliki studentski party

Objavljeno: 21. svibanj 2013. u 15:24
Vup.hr : Poziv na niz javnih predavanja 21. svibnja 2013.g.

Poziv na niz javnih predavanja 21. svibnja 2013.g.

Objavljeno: 17. svibanj 2013. u 9:29
Vup.hr : Saznaj svoje mogućnosti, biraj svoj put!

Saznaj svoje mogućnosti, biraj svoj put!

Objavljeno: 16. svibanj 2013. u 8:19
Vup.hr : Sportske igre & studentski party

Sportske igre & studentski party

Objavljeno: 10. svibanj 2013. u 12:29
Vup.hr : Finale natjecanja Fame Lab

Finale natjecanja Fame Lab

Objavljeno: 8. svibanj 2013. u 13:38
Vup.hr : Mole se zainteresirani studenti za učenje Šaha

Mole se zainteresirani studenti za učenje Šaha

Objavljeno: 7. svibanj 2013. u 12:12
Vup.hr : Humanitarna akcija studenata Veleučilišta u Požegi

Humanitarna akcija studenata Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 30. prosinac 2012. u 11:39

Terenska nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture

Objavljeno: 19. studeni 2012. u 7:05
Vup.hr : Sretan Uskrs

Sretan Uskrs

Objavljeno: 8. travanj 2012. u 15:13
Svim studentima, profesorima i suradnicima želimo sretan Uskrs.
Svim studentima, profesorima i suradnicima želimo sretan Uskrs.