Petak , 15.1.2021. | 20:53
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vijesti

 

Novosti

Objavljeno: 7.11.2017. u 8:09
Prikaza: 16926
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za subvencioniranje smještaja studenta smještenih kod privatnih stanodavaca u Požegi u akademskoj godini 2016./

VELEUČILIŠTE U POŽEGI STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI Vukovarska 17/1 34000 POŽEGA

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje (NN 53/2017), Veleučilište u Požegi, Studentski centar u Požegi, Vukovarska 17/1. Požega, raspisuje

N A T J E Č A J

za subvencioniranje smještaja studenta smještenih kod privatnih stanodavaca u Požegi

u akademskoj godini 2017./2018.

I.OPĆE ODREDBE

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti (državljani Republike Hrvatske i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH) koji su upisani na Veleučilištu u Požegi a koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Na natječaj se ne mogu prijaviti izvaredni studenti te studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiran'a.

Temeljem Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. KLASA:602-01/17-03/00100, URBROJ:533-20-17-0001 od 12.lipnja 2017. Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznos subvencije za subvencionirano stanovanje kod privatnog stanodavca iznosi 200,00 kn mjesečno.

Studentski centar Požega subvenciju će iplaćivati na žiro račun studenta nakon doznake od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo 150 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca.

II.OSNOVNI DOKUMENTI

Svi studenti koji se natječu moraju dostaviti:

1.Potpisana prijava (OBRAZAC "A") na WEB adresi websc.scpozega.hr)

Ovaj obrazac se obavezno popunjava i šalje putem interneta, a zatim ispisuje s pripadajućim barkodom, potpisuje i s ostalom natječajnom dokumentacijom osobno dostavlja u Studentski centar Požega,

Vukovarska 17/1, 34000 Požega.

2.Ovjeren i potpisan OBRAZAC "B" - Podaci o studiju (obrazac se preuzima na WEB adresi www.vup.hr).

Ovaj obrazac se obavezno ovjerava u referadi Veleučilišta. Popunjava se samo jedan obrazac ovisno o godini studija koja je upisana. Studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu.

3.Ovjeren i potpisan OBRAZAC "C"

Prosijek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (obrazac se preuzima na WEB adresi www.vup.hr)

(Ovaj je obrazaca samo za studente prve godine)

Ovaj obrazac nije obavezan, umjesto njega:

Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu preddiplomskog studija (brucoši) trebaju dostaviti ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole. Preslike svjedodžbi ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika nego mogu biti ovjerene od strane škole. Studenti su dužni provjeriti točnost podataka.

5. Potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja, suglasnost/privola (obrazac se preuzme na WEB adresi www.vup.hr)

6.. Uvjerenje o upisu u 2017./2018. akademsku godinu

7.Izjavu o članovim obitelji koji nemaju OIB (obrazac se preuzme na WEB adresi: www.vup.hr)

8.Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ( na adresi www.vup.hr)

9.Domovnica (preslika)

10.Potvrda/uvjerenje o prebivalištu koju možete dobiti u bilo kojoj lokalnoj policijskoj postaji (neovisno o vašem prebivalištu), te putem portala e-Građani.

Umjesto potvrde/uvjerenja o prebivalištu možete predati i kopiju osobne iskaznice.

11.Potvrda/uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja (izdaje policijska postaja u mjestu studiranja)

12.IBAN žiro računa otvorenog kod jedne od poslovnih banaka

13.Popis svih dokumenata koje student dostavlja u natječaju (obrazac na adresi www.vup.hr)

14.Kopiju uplatnice o uplati 30,00 kn za troškove obrade podataka

(primatelj:Studentski centar Požega, IBAN primatelja: HR06 2412009 1136001349, poziv na broj odobrenja: HR02 broj* prijave)

Osnovni dokumenti uvjet su za prijavu na natječaji bodovati će se prema Pravilniku kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

III. STUDENTI KOJI IZRAVNO STJEČU PRAVO NA SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ:

IZRAVNO pravo na subvencionirani smještaj na temelju KRITERIJA IZVRSNOSTI

Izravno pravo na subvencionirani smještaj prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju studenti ako njihovi mjesečni prihod njihova kućanstva u 2016. godini ne prelaze po članu kućanstva iznos 65% proračunske osnovice (3.326,00 kn) što iznosi 2.161,90 kn po članu i koji ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

1.Studenti koji su u akademskoj godini 2017./2018. prvi put upisali prvu godinu preddipolomskog studija, a koji imaju prosjek ocjena 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja;

uz osnovne dokumente dostaviti: (vidi: NAPOMENA)

2.Studenti koji su u akademskoj godini 2017./2018. prvi put upisali drugu godinu preddiplomskog studija, a koji imaju prosjek svih položenih ispita najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS boda u akademskoj godini 2016./2017., a zaključno do 30.09.2017.g;

uz osnovne dokumente dostaviti:(vidi: NAPOMENA)

3.Studenti koji su u akademskoj godini 2017./2018. bili upisani u više godine preddiplomskog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS boda u akademskoj godini 2016./2017., a zaključno do 30.09.2017., te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja;

uz osnovne dokumente dostaviti:(vidi: NAPOMENA)

NAPOMENA: Studenti koji se natječu temeljem ovog kriterija, uz osnovne dokumente, moraju dostaviti još i slijedeće:

-potvrdu nadležne porezne uprave o visini prihoda za 2016.godinu za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za subvencioniranje smještaja,

-potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćene mirovine za 2016. godinu za one članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.

-rodni list brate/sestre

-rodni list studenta

IZRAVNO pravo na subvencionirani smještaj na temelju OSTALIH KRITERIJA

Pravo na izravno subvencioniranje smještaja ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi njihova kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 60% proračunske osnovice (1.995,60 kn) i koji ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

1.Studenti, djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, studenti, djeca HRVI iz Domovinskog rata, studenti, HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te studenti hrvatski branitelji

iz Domovinskog rata koji:

-imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

uz osnovne dokumente dostaviti:(vidi: NAPOMENA)

2.Studenti, djeca poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl.8. navedenog zakona te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata

I.skupine sa 100% oštećenjem organizma, koji:

imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

uz osnovne dokumente dostaviti:(vidi: NAPOMENA)

3.Studenti stipendisti Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, uz uvjet da imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja te da imaju potpisan ugovor s Fondom o dodjeli studentske stipendije ( ne odnosi se na studente koji upisuju prvu godinu studija te imaju ugovor o dodjeli stipendije za srednjoškolsko obrazovanje).

uz osnovne dokumente dostaviti:(vidi: NAPOMENA)

NAPOMENA: Studenti koji se natječu temeljem ovog kriterija, uz osnovne dokumente, moraju dostaviti još i slijedeće:

- rodni list studenta

-potvrdu nadležne porezne uprave o visini prihoda za 2016.godinu za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za subvencioniranje smještaja, te

-potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćene mirovine za 2016. godinu za one članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.

-pravomoćno rješenje o utvrđenom statusu ili uvjerenje o utvrđenom statusu koje izdaje Ured državne uprave prema mjestu prebivališta i rodni list studenta - (samo za studente iz

točke 1. i 2. ovog kriterija)

-potpisan ugovor s Fondom za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - (samo za studente iz točke 3. ovog kriterija)

IZRAVNO pravo na subvencionirani smještaj imaju i studenti koji ostvaruju jedan od SLIJEDEĆIH UVJETA:

1.Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata uz osnovne dokumente moraju dostaviti i slijedeće:

-smrtni list roditelja ili dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave

-rodni list studenta

2.Studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli. Uvjet ostvarivanja izravnog prava na subvencionirani smještaj na temelju ove točke je postojanje odluke o privremenom uzdržavanju nadležnog centra za socijalnu skrb, što je doneseno sukladno odredbi članka 352. Obiteljskog zakona zbog propuštanja drugog roditelja da ispunjava obvezu uzdržavanja studenta. Uz osnovne dokumente, moraju dostaviti još i slijedeće:

-smrtni list roditelja,

-odluku o privremenom uzdržavanju nadležnog centra za socijalnu skrb,što je doneseno sukladno odredbi članka 352. Obiteljskog zakona, zbog propuštanja drugog roditelja da ispunjava obvezu uzdržavanja studenta

3.Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji do punoljetnosti

uz osnovne dokumente moraju dostaviti i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji

4.Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja). Status ovih studenata dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove

za mirovinsko osiguranje

IV. OSTALI STUDENTI KOJI NE OSTVARUJU IZRAVNO PRAVO NA SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ

Studenti koji ne ostvaruju izravno pravona subvencionirani smještaj, a zadovoljavaju opće uvjete iz članka 3. pravilnika, subvencionirani smještaj mogu ostvariti na temelju ukupnog broja bodova koji su ostvarili na temelju prosjeka ocjena, uspjeha na studiju, osvajanih nagrada, na temelju socijalno-ekonomskog statusa te statusa hrvatskog branitelja ili djeteta hrvatskog branitelja.

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA

(za studente koji ne ostvaruju izravno pravo na subvencionirani smještaj):

1.Bodovi za osvajanje nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju i na studiju

*Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu maturu "A" razine(svi predmeti) te postigli rezultat u rješavanju obveznih ispita državne mature u ukupnom postotku od 80 do 100% dostavljaju:

-potvrdu o postignutom rezultatu državne mature

*Studenti koji prvi put upisuju prvu godin u studija, a osvojili su neku od državnih nagrada ili međunarodnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskoga obrazovanja obvezni su dostaviti:

-uvjerenje ustanove koja je dodijelila nagradu.

*Studenti dobitnici dekanove nagrade obavezni su dostaviti:

-uvjerenje ustanove koja je dodijelila nagradu

(Studenti mogu iskoristiti bodove za svaku nagradu samo jedanput tijekom studija).

2.Bodovi na temelju socijalno-ekonomskog statusa

*Studenti kojima je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat trebaju dostaviti:

- smrtni list ili dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave,

Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom školovanju (do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno do završetka propisanog trajanja sveučilišnog preddiplomskog, integriranoga

preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog studija te završetka propisanog trajanja stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog stručnog diplomskog studija) uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu, trebaju dostaviti za za svakog brata ili sestru:

-potvrda o školovanju,

-potvrdu/uvjerenje o prebivalištu ne starije od šest mjeseci

-rodni list studenta

*Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji žive u zajedničkom kućanstvu samo s jednim roditeljem, trebaju dostaviti:

-pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja ili rodni list roditelja u kojem je zabilježena rastava braka

-rodni list studenta

*Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja, uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu trebaju dostaviti:

-rodni list studenta

-rodni list brata ili sestre

-potvrdu Centra za socijalnu skrb da je brat ili sestra s teškoćama u razvoju ili potvrdu ustanove u kojoj je osoba s teškoćama uključena u poseban program školovanja ili terapije

-potvrdu/uvjerenje o prebivalištu

*Studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskog rata koje je obuhvaćeno člkankom 13. pravilnika) trebaju dostaviti.

-rješenje nadležne ustanove s utvrđenim postotkom tjelesnog oštećenja roditelja

*Studenti invalidi od 6. do 10. kategorije invalidnosti trebaju dostaviti:

-rješenje nadležne ustanove s utvrđenom kategorijom (postotkom) invaliditeta studenta

*Studenti čije zajedničko kućanstvo koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi) trebaju dostaviti:

-rješenje i/ili potvrdu nadležne ustanove za socijalnu skrb

(Ako student ostvari bodove po ovom kriteriju, ne može ostvariti bodove po kriteriju: ukupni mjesečni prihod po članu kućanstva (čl.12. stavak 10. Pravilnika)).

*Studenti koji imaju malodobno dijete trebaju dostaviti;

-rodni list djeteta

*Studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (svi članovi koji su prijavljeni na istoj adresi u prethodnoj kalendarskoj godini) iznosi do 65% proračunske osnovice (2.161,50 kn) trebaju dostaviti:

- potvrdu nadležne porezne uprave o visini prihoda za 2016. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za subvencioniranje

smještaja,

- potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćene mirovine za 2016. godinu za one članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.

Studenti koji ostvaruju bodove na temelju socijalno-ekonomskog statusa mogu steći najviše 80% bodova u odnosu na bodove koje stječu po člancima 8. do 11. Pravilnika.

3.Bodovi za studente hrvatske branitelje i studente djecu hrvatskih branitelja koji ne ostvaruju izravno

pravo na subvencioniranje smještaja

* Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su bili u zarobljeništvu, studenti koji su ranjeni kao hrvatski branitelji i studenti HRVI iz Domovinskog rata, studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata, djeca HRVI iz Domovinskog rata te studenti djeca hrvatskih branitelja moraju dostaviti:

- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

V. PODNOŠENJE MOLBI

Obrazac prijave (OBRAZAC "A") za natječaj za utvrđivanje prava na subvencionirani smještaj studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca popunjava se i šalje isključivo na WEB adresi: websc.scpozega.hri potpisan s ostalom dokumentacijom osobno dostavlja u

VELEUČILIŠTE U POŽEGI STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI VUKOVARSKA 17/1 34000 POŽEGA

s naznakom

"PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA"

Prijave na natječaj podnose se od 07. studeni do zaključno 21. studeni 2017. godine.

radnim danom (osim subote) od 09,00 do 13,00 sati.

Natječaj je oglašen na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega i na internetu na adresi: www.vup.hr

Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Pravilnik je u prilogu ovog Natječaja).

Studenti koji ispunjavaju bilo koji od propisanih kriterija trebaju to dokumentirati odgovarajućom potvrdom i priložiti uz osnovne dokumente, kako bi ostvarili veći broj bodova.

Kandidati u natječaju obvezni su uz prijavu priložiti kompletnu dokumentaciju.

Ne potpuna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan navedenog roka neće biti razmatrana.

Kandidatine mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka niti ostvariti dodatne bodove za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.

Dokumentacija se ne vraća.

Privremeni rezultati (privremena rang lista) će biti objavljeni najkasnije do 15.12.2017.godine na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega i na internetu na adresi: www.vup.hr

Pismeni prigovor na rezultate natječaja upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Požega u roku od osam dana od dana objave rezultata, osobno , na adresu

VELEUČILIŠTE U POŽEGI STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI VUKOVARSKA 17/1 34000 POŽEGA

s naznakom

"Povjerenstvo za rješavanje prigovora"

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije.

Prigovori se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od osam dana po isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega s konačnim rezultatima (konačna rang lista), te na adresi www.vup.hr.

Izrazi koji se u ovom Natječaju ( i u ostaloj dokumentaciji uz natječaj) koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

U Požegi, 30.10.2017.

STUDENTSKI CENTAR POŽEGA

Svi obrasci osim obrasca A

Vrsta dokumenta: Arhiva(rar)

Veličina: 81 kb

Datum objave: 7.11.2017.

Ostali članci

OBAVIJEST – POČETAK NASTAVE U 2021. GODINI

Objavljeno: 7. siječanj 2021. u 14:06
Vup.hr : Poziv studentima za volontiranje

Poziv studentima za volontiranje

Objavljeno: 5. siječanj 2021. u 20:26
Vup.hr : ČESTIT BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA

Objavljeno: 24. prosinac 2020. u 12:00
Vup.hr : Započela Erasmus praksa u Fachhochschule Burgenland

Započela Erasmus praksa u Fachhochschule Burgenland

Objavljeno: 18. prosinac 2020. u 21:14

Nastava u periodu od 04.01.2021. – 09.01.2021.

Objavljeno: 18. prosinac 2020. u 14:13

Rang-liste II. kruga STEM stipendije

Objavljeno: 7. prosinac 2020. u 15:14
Vup.hr : SWOT analiza Veleučilišta u Požegi

SWOT analiza Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 2. studeni 2020. u 21:07

Obavijest studentima - STEM Stipendije

Objavljeno: 30. listopad 2020. u 7:59

Nastava za izvanredne studente

Objavljeno: 28. listopad 2020. u 7:59
Vup.hr : Stipendije - Obavijest o obajvljanim natječajima

Stipendije - Obavijest o obajvljanim natječajima

Objavljeno: 20. listopad 2020. u 12:06
Vup.hr : Poziv studentima-Croatian universities 4 EU projects

Poziv studentima-Croatian universities 4 EU projects

Objavljeno: 12. listopad 2020. u 22:35
Vup.hr : Uspješno završen EU projekt  "STEM Eco&Energetics"

Uspješno završen EU projekt "STEM Eco&Energetics"

Objavljeno: 12. listopad 2020. u 19:16

Obavijest o početku akademske godine 2020./2021.

Objavljeno: 2. listopad 2020. u 13:18
Vup.hr : Erasmus online konferencija u projektu Vinimob

Erasmus online konferencija u projektu Vinimob

Objavljeno: 28. rujan 2020. u 15:18

Rad Studentske službe dana 4. rujna 2020.

Objavljeno: 2. rujan 2020. u 8:49

Rad knjižnice

Objavljeno: 31. kolovoz 2020. u 13:37
Vup.hr : Online proglašenje dobitnika studentskih stipendija

Online proglašenje dobitnika studentskih stipendija

Objavljeno: 24. lipanj 2020. u 21:28
Vup.hr : Održana interaktivna radionica Kreativnost u nastavi

Održana interaktivna radionica Kreativnost u nastavi

Objavljeno: 20. svibanj 2020. u 21:03

OBAVIJEST ZA STUDENTE

Objavljeno: 14. svibanj 2020. u 10:06

PREPORUKA - ONLINE SURADNIČKO VREDNOVANJE NASTAVNIKA

Objavljeno: 12. svibanj 2020. u 6:35

ISPITNI ROKOVI ZA SVIBANJ

Objavljeno: 23. travanj 2020. u 9:29

ONLINE OBRANE I PRIJAVE ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA

Objavljeno: 14. travanj 2020. u 8:15
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 10. travanj 2020. u 18:49
Vup.hr : Erasmus studentice iz Uzhoroda uspješne u e-učenju

Erasmus studentice iz Uzhoroda uspješne u e-učenju

Objavljeno: 9. travanj 2020. u 22:23

OBAVIJEST SVIM NASTAVNICIMA I STUDENTIMA

Objavljeno: 16. ožujak 2020. u 8:59

ECOTROPHELIA HRVATSKA 2020.

Objavljeno: 13. ožujak 2020. u 12:50
Vup.hr : Prezentacija maturantima u Iloku i Vukovaru

Prezentacija maturantima u Iloku i Vukovaru

Objavljeno: 4. ožujak 2020. u 21:14
Vup.hr : Cjeloživotno učenje za poduzetništvo

Cjeloživotno učenje za poduzetništvo

Objavljeno: 1. ožujak 2020. u 19:58
Vup.hr : Posjet maturanata Katoličke škole

Posjet maturanata Katoličke škole

Objavljeno: 13. veljača 2020. u 22:38
Vup.hr : Održan posjet Ministarstvu uprave

Održan posjet Ministarstvu uprave

Objavljeno: 11. veljača 2020. u 23:10
Vup.hr : En Primeur 2020

En Primeur 2020

Objavljeno: 9. veljača 2020. u 14:25
Vup.hr : Anketa za procjenu nastavnika i kolegija

Anketa za procjenu nastavnika i kolegija

Objavljeno: 14. siječanj 2020. u 10:10
Vup.hr : Predstavljanje studijskih programa na Interliber sajmu

Predstavljanje studijskih programa na Interliber sajmu

Objavljeno: 17. studeni 2019. u 15:38
Vup.hr : Stručni posjet Alumni udruge u Irigu

Stručni posjet Alumni udruge u Irigu

Objavljeno: 10. studeni 2019. u 20:23
Vup.hr : Sudjelovanja studenata na konferenciji Agro Startup

Sudjelovanja studenata na konferenciji Agro Startup

Objavljeno: 27. listopad 2019. u 17:32

Prijedlozi unapređenja obrazovnih resursa

Objavljeno: 27. listopad 2019. u 17:12
Vup.hr : Poziv na predavanje- Aktivne mjere samozapošljavanja

Poziv na predavanje- Aktivne mjere samozapošljavanja

Objavljeno: 26. listopad 2019. u 14:40

„DRŽAVNE STIPENDIJE - STEM PODRUČJE“ - Podsjetnik

Objavljeno: 21. listopad 2019. u 11:40
Vup.hr : Dodijeljena uvjerenja za pčelare u okviru projekta LIPA

Dodijeljena uvjerenja za pčelare u okviru projekta LIPA

Objavljeno: 20. listopad 2019. u 20:08
Vup.hr : Sudjelovanje na Europskom danu jezika

Sudjelovanje na Europskom danu jezika

Objavljeno: 1. listopad 2019. u 8:50

Početak nastave

Objavljeno: 28. rujan 2019. u 20:31
Vup.hr : Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Objavljeno: 5. rujan 2019. u 13:59
Vup.hr : Održana provjera znanja budućih pčelara

Održana provjera znanja budućih pčelara

Objavljeno: 2. rujan 2019. u 22:03
Vup.hr : Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Objavljeno: 27. lipanj 2019. u 7:23
Vup.hr : Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Objavljeno: 5. lipanj 2019. u 8:28
Vup.hr : Studenti Računovodstva na studijskom putovanju

Studenti Računovodstva na studijskom putovanju

Objavljeno: 4. lipanj 2019. u 14:10
Vup.hr : Izabran najbolji studentski projekt za 2019.

Izabran najbolji studentski projekt za 2019.

Objavljeno: 30. svibanj 2019. u 22:15
Vup.hr : Gostujuća predavanja turskih profesora kroz Erasmus

Gostujuća predavanja turskih profesora kroz Erasmus

Objavljeno: 23. svibanj 2019. u 17:29

Obavijest-reakreditacija

Objavljeno: 23. svibanj 2019. u 9:25
Vup.hr : Posjet francuskih studenata iz Avizea

Posjet francuskih studenata iz Avizea

Objavljeno: 16. svibanj 2019. u 23:23
Vup.hr : Posjet učenika Obrtničke škole Požega

Posjet učenika Obrtničke škole Požega

Objavljeno: 24. travanj 2019. u 22:40
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 21. travanj 2019. u 17:31
Vup.hr : Studenti iz Uzhoroda na praksi u Panori i Gradu Požegi

Studenti iz Uzhoroda na praksi u Panori i Gradu Požegi

Objavljeno: 16. travanj 2019. u 21:55
Vup.hr : Studenti na Unisport Play Hrvatska 2019

Studenti na Unisport Play Hrvatska 2019

Objavljeno: 16. travanj 2019. u 21:50
Vup.hr : Početak pčelarske prakse u projektu LIPA

Početak pčelarske prakse u projektu LIPA

Objavljeno: 11. travanj 2019. u 13:19

Natječaj za studentske programe u 2019. godini

Objavljeno: 10. travanj 2019. u 11:10
Vup.hr : Organiziran posjet maturanata Ekonomske škole Požega

Organiziran posjet maturanata Ekonomske škole Požega

Objavljeno: 8. travanj 2019. u 21:28
Vup.hr : Studenti sudjelovali u okviru europskog tjedna novca

Studenti sudjelovali u okviru europskog tjedna novca

Objavljeno: 1. travanj 2019. u 13:34
Vup.hr : Dodijeljene stipendije za ak. god. 2018./2019

Dodijeljene stipendije za ak. god. 2018./2019

Objavljeno: 1. travanj 2019. u 13:20
Vup.hr : Studenti u posjetu Europskoj komisiji u Bruxellesu

Studenti u posjetu Europskoj komisiji u Bruxellesu

Objavljeno: 9. veljača 2019. u 20:12
Vup.hr : Prezentacija mladih vina na En Primeur 2019

Prezentacija mladih vina na En Primeur 2019

Objavljeno: 4. veljača 2019. u 22:45
Vup.hr : Uspjeh studenata na futsal natjecanju

Uspjeh studenata na futsal natjecanju

Objavljeno: 27. siječanj 2019. u 21:46
Vup.hr : Sudjelovanje na sajmu obrazovanja u Münchenu

Sudjelovanje na sajmu obrazovanja u Münchenu

Objavljeno: 22. siječanj 2019. u 17:14
Vup.hr : Poziv studentima za Dane poslova u turizmu Osijek

Poziv studentima za Dane poslova u turizmu Osijek

Objavljeno: 10. siječanj 2019. u 22:30
Vup.hr : Anketa za procjenu nastavnika i kolegija

Anketa za procjenu nastavnika i kolegija

Objavljeno: 7. siječanj 2019. u 10:02

Pomaknute crte na rang-listama STEM Stipendija

Objavljeno: 13. prosinac 2018. u 6:54
Vup.hr : Potpisani Erasmus ugovori sa Šri Lankom i Indijom

Potpisani Erasmus ugovori sa Šri Lankom i Indijom

Objavljeno: 6. prosinac 2018. u 23:10

Obavijest o radu savjetovališta za studente

Objavljeno: 5. prosinac 2018. u 7:29
Vup.hr : Poziv studentima na radionicu "Pisanje životopisa"

Poziv studentima na radionicu "Pisanje životopisa"

Objavljeno: 14. studeni 2018. u 23:22
Vup.hr : Volontiranje studenata - podjela letaka u Kauflandu

Volontiranje studenata - podjela letaka u Kauflandu

Objavljeno: 14. studeni 2018. u 14:09

DRŽAVNE STIPENDIJE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Objavljeno: 31. listopad 2018. u 7:10
Vup.hr : Sudjelovanje na Danima jabuka 2018

Sudjelovanje na Danima jabuka 2018

Objavljeno: 26. listopad 2018. u 17:25
Vup.hr : Održano pčelarsko predavanje dr.sc. Maje Dražić

Održano pčelarsko predavanje dr.sc. Maje Dražić

Objavljeno: 24. listopad 2018. u 21:05
Vup.hr : Dekan Miličević susreo se s biskupom Škvorčevićem

Dekan Miličević susreo se s biskupom Škvorčevićem

Objavljeno: 24. listopad 2018. u 12:47
Vup.hr : Poziv studentima na konferenciju Vallis Aurea

Poziv studentima na konferenciju Vallis Aurea

Objavljeno: 19. rujan 2018. u 12:33
Vup.hr : Učenici Katoličke gimnazije u berbi u Podgorju

Učenici Katoličke gimnazije u berbi u Podgorju

Objavljeno: 10. rujan 2018. u 8:31

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 17. lipanj 2018. u 19:30

Studentska anketa dostupna na Studomatu

Objavljeno: 22. svibanj 2018. u 12:16
Vup.hr : Suradnja sa kanadskom i slovenskom vinskom školom

Suradnja sa kanadskom i slovenskom vinskom školom

Objavljeno: 15. travanj 2018. u 18:58
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 30. ožujak 2018. u 9:42

Prva međunarodna studentska GREEN konferencija

Objavljeno: 21. ožujak 2018. u 10:41
Vup.hr : Dodjela kolektivne nagrade Veleučilištu u Požegi

Dodjela kolektivne nagrade Veleučilištu u Požegi

Objavljeno: 14. ožujak 2018. u 9:03
Vup.hr : Predstavljanje partnera iz Odesse i Uzhoroda (Ukrajina)

Predstavljanje partnera iz Odesse i Uzhoroda (Ukrajina)

Objavljeno: 13. ožujak 2018. u 21:23

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 13. veljača 2018. u 13:10
Vup.hr : Studijski posjet Hrvatskom saboru

Studijski posjet Hrvatskom saboru

Objavljeno: 22. siječanj 2018. u 12:05

Pomicanje rang liste za STEM stipendije

Objavljeno: 16. siječanj 2018. u 16:35

Studentska anketa dostupna na Studomatu

Objavljeno: 10. siječanj 2018. u 8:03
Vup.hr : Posjet studenata tvornici čokolade Zotter

Posjet studenata tvornici čokolade Zotter

Objavljeno: 1. prosinac 2017. u 22:01

Privremena RANG LISTA za subvenciju smještaja

Objavljeno: 30. studeni 2017. u 11:08

Objavljene rang-liste STEM stipendija

Objavljeno: 28. studeni 2017. u 14:03

Pristupni podaci za Office 365 (mail)

Objavljeno: 27. studeni 2017. u 12:48
Vup.hr : Predstavljanje partnerske institucije iz Temišvara

Predstavljanje partnerske institucije iz Temišvara

Objavljeno: 14. studeni 2017. u 20:49

Produljenje roka STEM stipendije

Objavljeno: 13. studeni 2017. u 9:38
Vup.hr : Stručna posjeta Fondaciji Edmund Mach u Trentu

Stručna posjeta Fondaciji Edmund Mach u Trentu

Objavljeno: 10. studeni 2017. u 21:01

Početak nastave za izvanredne studente

Objavljeno: 30. listopad 2017. u 9:48
Vup.hr : Studentski obrazac za projektne aktivnosti

Studentski obrazac za projektne aktivnosti

Objavljeno: 22. listopad 2017. u 16:44
Vup.hr : Potpisani Erasmus ugovori sa fakultetima u Srbiji

Potpisani Erasmus ugovori sa fakultetima u Srbiji

Objavljeno: 22. listopad 2017. u 11:46
Vup.hr : Potpisan ugovor za izgradnju Studentskog doma

Potpisan ugovor za izgradnju Studentskog doma

Objavljeno: 9. listopad 2017. u 14:51
Vup.hr : Potpisani sporazmi o suradnji Erasmus KA 107

Potpisani sporazmi o suradnji Erasmus KA 107

Objavljeno: 2. listopad 2017. u 13:19
Vup.hr : Sudjelovanje na sajmu Agro Tour Slavonija

Sudjelovanje na sajmu Agro Tour Slavonija

Objavljeno: 29. rujan 2017. u 13:57

Raspored ispita na Dekanskom roku po dvoranama

Objavljeno: 21. rujan 2017. u 11:07
Vup.hr : Poziv- Edukacija za mlade poljoprivrednike

Poziv- Edukacija za mlade poljoprivrednike

Objavljeno: 18. rujan 2017. u 8:04
Vup.hr : Summer Erasmus+ Staff Week (28.8. – 1.9.2017.)

Summer Erasmus+ Staff Week (28.8. – 1.9.2017.)

Objavljeno: 4. rujan 2017. u 8:55

Rad Studentske službe

Objavljeno: 17. srpanj 2017. u 9:07

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 21. lipanj 2017. u 13:55
Vup.hr : mVUP aplikacija

mVUP aplikacija

Objavljeno: 19. lipanj 2017. u 11:17
Vup.hr : Nagrade na Festivalu graševine u Kutjevu

Nagrade na Festivalu graševine u Kutjevu

Objavljeno: 5. lipanj 2017. u 8:15
Vup.hr : Posjet studenata u Vodovod d.o.o. Osijek

Posjet studenata u Vodovod d.o.o. Osijek

Objavljeno: 5. svibanj 2017. u 11:09
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 14. travanj 2017. u 11:06
Vup.hr : Uspjeh odbojkašica na Unisport natjecanju

Uspjeh odbojkašica na Unisport natjecanju

Objavljeno: 12. travanj 2017. u 23:32
Vup.hr : Poziv na pčelarsko predavanje

Poziv na pčelarsko predavanje

Objavljeno: 21. ožujak 2017. u 21:47
Vup.hr : Erasmus KA107 u Ukrajini

Erasmus KA107 u Ukrajini

Objavljeno: 5. ožujak 2017. u 20:15
Vup.hr : Održana radionica dr. sc. Gabrijele Kišiček

Održana radionica dr. sc. Gabrijele Kišiček

Objavljeno: 3. ožujak 2017. u 22:27

Poziv za nastupno predavanje

Objavljeno: 15. veljača 2017. u 10:49

Rad studentske službe na dan 24.02.2017.god.

Objavljeno: 15. veljača 2017. u 9:00

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 10. veljača 2017. u 10:03
Vup.hr : Studijsko putovanje studenata Prehrambene tehnologije

Studijsko putovanje studenata Prehrambene tehnologije

Objavljeno: 3. veljača 2017. u 13:09
Vup.hr : Studentske stipendije u Njemačkoj

Studentske stipendije u Njemačkoj

Objavljeno: 29. siječanj 2017. u 15:01

Dostupni ispitni rokovi na studomatu

Objavljeno: 23. siječanj 2017. u 11:19

OBAVIJEST KORISNICIMA KNJIŽNICE

Objavljeno: 5. siječanj 2017. u 14:01
Vup.hr : Sudjelovanje studenata na konferenciji "EU za mlade"

Sudjelovanje studenata na konferenciji "EU za mlade"

Objavljeno: 15. prosinac 2016. u 8:45
Vup.hr : Ažuriranje osobnih podataka na studomatu

Ažuriranje osobnih podataka na studomatu

Objavljeno: 12. prosinac 2016. u 8:20
Vup.hr : Posjet studenata Općinskom radnom sudu u Zagrebu

Posjet studenata Općinskom radnom sudu u Zagrebu

Objavljeno: 21. studeni 2016. u 18:45
Vup.hr : Studenti osvojili 3.mjesto na natjecanju BUDI UZOR®

Studenti osvojili 3.mjesto na natjecanju BUDI UZOR®

Objavljeno: 13. studeni 2016. u 22:32
Vup.hr : Okusi jeseni 2016

Okusi jeseni 2016

Objavljeno: 5. studeni 2016. u 16:27

Interliber

Objavljeno: 2. studeni 2016. u 13:14

Raspored predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 31. listopad 2016. u 13:42

Besplatna kazališna predstava za studente Veleučilišta

Objavljeno: 28. listopad 2016. u 15:14
2. studenog (srijeda) u 20.00 sati u Gradskom kazalištu Požega za studente Veleučilišta u Požegi bit će održana kazališna predstava Smiješna strana povijesti u izvedbi srednjoškolske kazališne družine (SKAD).

Izmjena termina nastave

Objavljeno: 21. listopad 2016. u 12:27
Vup.hr : Objavljen raspored

Objavljen raspored

Objavljeno: 30. rujan 2016. u 12:41
Vup.hr : Obavijest za upis u više godine- redovni studenti

Obavijest za upis u više godine- redovni studenti

Objavljeno: 19. kolovoz 2016. u 8:23
Vup.hr : Izmjena radnog vremena prodavaonice vina

Izmjena radnog vremena prodavaonice vina

Objavljeno: 8. srpanj 2016. u 13:13

Savjetovalište za studente

Objavljeno: 5. srpanj 2016. u 13:24
Vup.hr : Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 5. srpanj 2016. u 11:34
Vup.hr : Zlatna medalja na Festivalu graševine

Zlatna medalja na Festivalu graševine

Objavljeno: 14. lipanj 2016. u 8:42

Omogućene prijave ispita za ljetni semestar

Objavljeno: 7. lipanj 2016. u 9:44
Vup.hr : Sudjelovanje na turističkom sajmu u Zagrebu

Sudjelovanje na turističkom sajmu u Zagrebu

Objavljeno: 25. svibanj 2016. u 11:11
Vup.hr : Poziv na predavanje dr.sc. Borisa Jokića

Poziv na predavanje dr.sc. Borisa Jokića

Objavljeno: 18. svibanj 2016. u 14:56
Vup.hr : Prijave na sportsko natjecanje studenata

Prijave na sportsko natjecanje studenata

Objavljeno: 14. svibanj 2016. u 21:58
Vup.hr : Radni posjet studenata poduzeću Alles d.o.o.

Radni posjet studenata poduzeću Alles d.o.o.

Objavljeno: 11. svibanj 2016. u 20:45
Vup.hr : Studijski posjet iz Francuske

Studijski posjet iz Francuske

Objavljeno: 26. travanj 2016. u 23:14
Vup.hr : Poziv na sudjelovanje u anketi GUESSS

Poziv na sudjelovanje u anketi GUESSS

Objavljeno: 14. travanj 2016. u 8:19
Vup.hr : Poziv na pčelarsko predavanje

Poziv na pčelarsko predavanje

Objavljeno: 21. ožujak 2016. u 17:53
Vup.hr : Studenti osvojili nagrade na ocjenjivanju vina u Parizu

Studenti osvojili nagrade na ocjenjivanju vina u Parizu

Objavljeno: 17. ožujak 2016. u 23:42
Vup.hr : Prijave za ovogodišnji CSC su otvorene!

Prijave za ovogodišnji CSC su otvorene!

Objavljeno: 15. ožujak 2016. u 6:35
Vup.hr : Erasmus+ dolazna mobilnost iz Poljske i Njemačke

Erasmus+ dolazna mobilnost iz Poljske i Njemačke

Objavljeno: 8. ožujak 2016. u 21:02
Vup.hr : Raspored predavanja

Raspored predavanja

Objavljeno: 26. veljača 2016. u 13:20

Rad Studentske službe na dan 19.02.2016.

Objavljeno: 4. veljača 2016. u 9:33
Vup.hr : Vincelovo 2016

Vincelovo 2016

Objavljeno: 26. siječanj 2016. u 22:24
Vup.hr : Radno vrijeme Knjižnice u petak 22. siječnja

Radno vrijeme Knjižnice u petak 22. siječnja

Objavljeno: 22. siječanj 2016. u 10:42
Knjižnica će danas, 22. siječnja, raditi od 7 do 12 sati, a ostale dane prema već navedenom rasporedu.
Vup.hr : Čestitka

Čestitka

Objavljeno: 24. prosinac 2015. u 6:30
Vup.hr : Rad knjižnice za izvanredne studente

Rad knjižnice za izvanredne studente

Objavljeno: 7. prosinac 2015. u 10:02
Vup.hr : Studenti na putovanju u Bruxellesu

Studenti na putovanju u Bruxellesu

Objavljeno: 25. studeni 2015. u 23:47
Vup.hr : Posjet Visokom upravnom sudu u Zagrebu

Posjet Visokom upravnom sudu u Zagrebu

Objavljeno: 16. studeni 2015. u 23:21
Vup.hr : Dolazna mobilnost iz Francuske

Dolazna mobilnost iz Francuske

Objavljeno: 8. studeni 2015. u 10:05
Vup.hr : Dolazna mobilnost iz Slovenije-Tim Kremič

Dolazna mobilnost iz Slovenije-Tim Kremič

Objavljeno: 6. studeni 2015. u 18:15
Vup.hr : Sudjelovanje na 26th DAAAM International Symposium

Sudjelovanje na 26th DAAAM International Symposium

Objavljeno: 25. listopad 2015. u 20:49

Raspored predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 21. listopad 2015. u 10:44

POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE

Objavljeno: 21. rujan 2015. u 7:52
Vup.hr : Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Objavljeno: 15. rujan 2015. u 11:25

Odluka o održavanju dekanskog roka

Objavljeno: 10. rujan 2015. u 6:47
Vup.hr : Rezultati studentskog ocjenjivanja

Rezultati studentskog ocjenjivanja

Objavljeno: 2. srpanj 2015. u 13:18
Vup.hr : Novi Pravilnik o završnom/diplomskom radu

Novi Pravilnik o završnom/diplomskom radu

Objavljeno: 1. srpanj 2015. u 12:51
Vup.hr : Projekt UNIverzI-JA-DA

Projekt UNIverzI-JA-DA

Objavljeno: 9. lipanj 2015. u 9:08
Vup.hr : Dolazna Erasmus + mobilnost iz Turske

Dolazna Erasmus + mobilnost iz Turske

Objavljeno: 28. svibanj 2015. u 19:09
Vup.hr : Studijsko putovanje u Strasbourg

Studijsko putovanje u Strasbourg

Objavljeno: 24. svibanj 2015. u 18:04
Vup.hr : Posjet sajmu "Vinistra"

Posjet sajmu "Vinistra"

Objavljeno: 18. svibanj 2015. u 18:00
Vup.hr : Dan Veleučilišta u Požegi

Dan Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 15. svibanj 2015. u 13:16
Vup.hr : Tečaj održive uporabe pesticida

Tečaj održive uporabe pesticida

Objavljeno: 8. svibanj 2015. u 13:49

Poziv na nastupno predavanje

Objavljeno: 5. svibanj 2015. u 22:16
Vup.hr : Okrugli stol "Kvaliteta u visokom obrazovanju"

Okrugli stol "Kvaliteta u visokom obrazovanju"

Objavljeno: 26. travanj 2015. u 18:17
Vup.hr : Dolazne Erasmus+ mobilnosti iz Španjolske i Rumunjske

Dolazne Erasmus+ mobilnosti iz Španjolske i Rumunjske

Objavljeno: 21. travanj 2015. u 21:17
Vup.hr : SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS

Objavljeno: 4. travanj 2015. u 9:14
Vup.hr : Apsolventsko putovanje u organizaciji Studentskog zbora

Apsolventsko putovanje u organizaciji Studentskog zbora

Objavljeno: 24. ožujak 2015. u 20:32
Vup.hr : Posjet Društva agronoma Požeško-slavonske županije

Posjet Društva agronoma Požeško-slavonske županije

Objavljeno: 24. ožujak 2015. u 11:41
Vup.hr : OBAVIJEST STUDENTIMA DOBITNICIMA DRŽAVNE STIPENDIJE

OBAVIJEST STUDENTIMA DOBITNICIMA DRŽAVNE STIPENDIJE

Objavljeno: 17. ožujak 2015. u 9:17

Natječaj Za Dodjelu Državnih Stipendija

Objavljeno: 6. ožujak 2015. u 12:23
Vup.hr : Odlazna Erasmus + mobilnost- Universitat de Valencia

Odlazna Erasmus + mobilnost- Universitat de Valencia

Objavljeno: 2. ožujak 2015. u 10:53

Poziv Za Skup Radnika

Objavljeno: 27. veljača 2015. u 14:16
Vup.hr : Promocija diplomanata

Promocija diplomanata

Objavljeno: 22. veljača 2015. u 8:48
Vup.hr : Zapošljavanje studenata u Njemačkoj

Zapošljavanje studenata u Njemačkoj

Objavljeno: 6. veljača 2015. u 11:30
Vup.hr : Rad studentske službe na dan 20.02.2015.

Rad studentske službe na dan 20.02.2015.

Objavljeno: 2. veljača 2015. u 13:29
Vup.hr : Studentsko ocjenjivanje nastavnika i kolegija

Studentsko ocjenjivanje nastavnika i kolegija

Objavljeno: 22. siječanj 2015. u 6:51

OBAVIJEST – STUDENTSKA SLUŽBA

Objavljeno: 2. siječanj 2015. u 12:34

Ponuda vina

Objavljeno: 31. listopad 2014. u 12:24
Vup.hr : Početak nastave za izvanredne studente

Početak nastave za izvanredne studente

Objavljeno: 30. listopad 2014. u 7:02
Vup.hr : Objavljeni su natječaji za Erasmus+

Objavljeni su natječaji za Erasmus+

Objavljeno: 20. listopad 2014. u 9:37
Vup.hr : Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Objavljeno: 1. listopad 2014. u 6:57

Odluka o dekanskom ispitnom roku

Objavljeno: 30. rujan 2014. u 16:01
Vup.hr : POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE

POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE

Objavljeno: 22. rujan 2014. u 15:35

Novi pravilnik o pravilima studiranja

Objavljeno: 18. rujan 2014. u 12:27

Kvar na sustavu za autorizaciju

Objavljeno: 11. srpanj 2014. u 16:09

Konačni rezultati studentskih izbora

Objavljeno: 17. lipanj 2014. u 15:15
Vup.hr : Studentsko ocjenjivanje nastavnika - anonimna anketa

Studentsko ocjenjivanje nastavnika - anonimna anketa

Objavljeno: 3. lipanj 2014. u 14:53
Vup.hr : Kako je studirati u Hrvatskoj? Recite nam!

Kako je studirati u Hrvatskoj? Recite nam!

Objavljeno: 3. lipanj 2014. u 14:42
Vup.hr : REZULTATI STUDENTSKOG OCJENJIVANJA

REZULTATI STUDENTSKOG OCJENJIVANJA

Objavljeno: 30. svibanj 2014. u 6:57
Vup.hr : Nastava na Dan Veleučilišta u Požegi

Nastava na Dan Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 19. svibanj 2014. u 14:32
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 18. travanj 2014. u 21:55
Vup.hr : OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE – ISPITNI ROKOVI SVIBANJ

OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE – ISPITNI ROKOVI SVIBANJ

Objavljeno: 15. travanj 2014. u 10:56
Vup.hr : The Bee Incubator: započela terenska nastava

The Bee Incubator: započela terenska nastava

Objavljeno: 2. travanj 2014. u 11:22
Vup.hr : Dana 05. ožujka 2014. Knjižnica će biti zatvorena

Dana 05. ožujka 2014. Knjižnica će biti zatvorena

Objavljeno: 3. ožujak 2014. u 11:03
Vup.hr : Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija

Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija

Objavljeno: 25. veljača 2014. u 23:49

OBAVIJEST STUDENTIMA – RAD STUDENTSKE SLUŽBE

Objavljeno: 24. veljača 2014. u 11:29
Vup.hr : OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA

OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA

Objavljeno: 28. siječanj 2014. u 8:38
Vup.hr : Anonimna anketa

Anonimna anketa

Objavljeno: 13. siječanj 2014. u 14:56
Vup.hr : Čestit Božić i sretna Nova godina

Čestit Božić i sretna Nova godina

Objavljeno: 24. prosinac 2013. u 8:16

Predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 4. studeni 2013. u 14:35
Vup.hr : Vodič za studente

Vodič za studente

Objavljeno: 4. studeni 2013. u 14:28
Vup.hr : Početak realizacije EU projekta na VUP-u

Početak realizacije EU projekta na VUP-u

Objavljeno: 29. listopad 2013. u 11:46
Dana 18. listopada 2013. godine u Zagrebu je održano svečano potpisivanje ugovora u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava "Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih" iz Operativnoga programa - Razvoj ljudskih potencijala.
Vup.hr : Dani jabuka 2013.

Dani jabuka 2013.

Objavljeno: 25. listopad 2013. u 8:24
Vup.hr : Upis u višu godinu studija

Upis u višu godinu studija

Objavljeno: 17. listopad 2013. u 8:00
Vup.hr : VUP Alumni web stranica za diplomante i bivše studente

VUP Alumni web stranica za diplomante i bivše studente

Objavljeno: 16. listopad 2013. u 15:00

Početak predavanja za zimski semestar

Objavljeno: 19. rujan 2013. u 9:34
Vup.hr : Analiza rezultata studentskog ocjenjivanja

Analiza rezultata studentskog ocjenjivanja

Objavljeno: 30. kolovoz 2013. u 18:37
Vup.hr : Prelazak na Office 365

Prelazak na Office 365

Objavljeno: 23. kolovoz 2013. u 15:35
Vup.hr : Backup podataka sa webmaila

Backup podataka sa webmaila

Objavljeno: 4. srpanj 2013. u 7:22

Anketa

Objavljeno: 21. lipanj 2013. u 12:55

Radno vrijeme knjižnice

Objavljeno: 14. lipanj 2013. u 9:58
Vup.hr : Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Objavljeno: 22. travanj 2013. u 22:28
Vup.hr : Sretan i Blagoslovljen Uskrs

Sretan i Blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 31. ožujak 2013. u 9:43
Vup.hr : EDUROAM bežični pristup internetu

EDUROAM bežični pristup internetu

Objavljeno: 21. ožujak 2013. u 15:07
Vup.hr : LABORATORIJ SLAVE – Fame Lab 2013

LABORATORIJ SLAVE – Fame Lab 2013

Objavljeno: 27. veljača 2013. u 18:01
Vup.hr : POČINJE CASE STUDY COMPETITION 2013. - RIJEŠI SLUČAJ!

POČINJE CASE STUDY COMPETITION 2013. - RIJEŠI SLUČAJ!

Objavljeno: 26. veljača 2013. u 16:57
Vup.hr : Obavijest studentima

Obavijest studentima

Objavljeno: 14. siječanj 2013. u 10:55
Vup.hr : Sretan Božić

Sretan Božić

Objavljeno: 25. prosinac 2012. u 10:05

Odgoda predavanja za 02. studeni 2012.

Objavljeno: 31. listopad 2012. u 8:53
Vup.hr : Mole se svi redoviti studenti

Mole se svi redoviti studenti

Objavljeno: 30. listopad 2012. u 10:25

Predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 24. listopad 2012. u 19:52
Vup.hr : Upisi u višu godinu studija

Upisi u višu godinu studija

Objavljeno: 9. listopad 2012. u 7:13

Studentska služba neće raditi 05.10.2012

Objavljeno: 4. listopad 2012. u 9:07
Vup.hr : Upis u višu godinu studija

Upis u višu godinu studija

Objavljeno: 24. rujan 2012. u 6:58
Vup.hr : Aktivirana je anonimna anketa na studomatu

Aktivirana je anonimna anketa na studomatu

Objavljeno: 11. lipanj 2012. u 7:44
Vup.hr : Objavljene nove web stranice

Objavljene nove web stranice

Objavljeno: 21. veljača 2012. u 10:03
Vup.hr : Objavljena nova web stranica Studentskog centra u Požegi

Objavljena nova web stranica Studentskog centra u Požegi

Objavljeno: 20. veljača 2012. u 10:21

Obnova Carnet korisničkog računa

Objavljeno: 6. veljača 2012. u 10:23

Poziv na sudjelovanje na konferenciji "Vallis Aurea"

Objavljeno: 6. veljača 2012. u 10:08
Vup.hr : Carnet korisnički računi

Carnet korisnički računi

Objavljeno: 18. listopad 2011. u 7:46
Mole sve svi studenti da produže svoj Carnet korisnički račun