Ponedjeljak , 25.9.2023. | 12:45
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vijesti

 

Novosti

Objavljeno: 18.9.2022. u 9:19
Prikaza: 368
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU-TURIZAM

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine" broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 OUSRH i 131/17), članka 156. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i članka 28. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Turizam u akademskoj godini 2022./2023. od 29. kolovoza 2022. godine (KLASA: 602-01/22-08/4, URBROJ: 2158-60-01-22-41) raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG

STUDIJA TURIZAM U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 

 

O P Ć I  D I O N A T J E Č A J A

 

 

 

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

I. PRIJAVE ZA UPISE NA STUDIJE putem NISpVU sustava

 

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.

 

Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hri www.studij.hr.

 

Državna matura kao uvjet upisa na studij

 

Kandidati koji 2022. završavaju srednju školu ili su je završili 2010. i kasnije obvezni su položiti ispite državne mature kako bi prijavili željene studije.

Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij, ali u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već se za upis natječu samo ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja, posebnim postignućima i rezultatima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje provode pojedine znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice. Iznimno, ako visoko učilište u sklopu svojih uvjeta za upis na studijski program zahtijeva prijelaz određenoga ukupnog bodovnog praga i/ili praga na ispitima državne mature, potrebno je položiti tražene ispite državne mature.

 

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnim stranicama https://www.studij.hr/sve-o-prijavama

 

Krajnji rokovi za elektroničku prijavu studijskih programa u sustavu NISpVU

 

Jesenski rok - do 19. rujna 2022. (do 13:59 sati) ili do ranijeg roka kojeg odredi visoko učilište.

 

Svi kandidati dužni su provjeri ispravnost svojih dokumenta i podataka unesenih NISpVU i u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.  

 

 

 

II. IZRAVAN UPIS na studij u statusu redovitih studenta

 

Na temelju Preporuke Rektorskog zbora o pravu prednosti upisa u ustanove visokog obrazovanja od 30. travnja 2021. godine i Odluke o potvrdi preporuka za ostvarivanje prava prednosti upisa na visoka učilišta od 9. svibnja 2022. godine, izravan upis u statusuredovitih studenta izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, imaju:

 

hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata

hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskoga rata

djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata

djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih invalida (HRVI) iz Domovinskoga rata I. skupine

djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), u daljnjem tekstu „Zakona"

djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. „Zakona"

djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6.,7. i 8. „Zakona"

kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje")

kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti", s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - Listi I", (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom).

 

Ako znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica nije odredila drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi položeni ispiti koje su znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice  utvrdile kao obvezu za upis.

Potvrde kojima se dokazuje pripadnost jednoj od navedenih kategorija moraju biti izdane u Republici Hrvatskoj i dostavljaju se (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najkasnije do roka koje su utvrdile pojedine znanstveno/umjetničke-nastavne sastavnice navedenog u Posebnom dijelu Natječaja.

 

 

III. UPISNA MJESTA

 

Pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Turizam kandidati ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na konačnoj rang listi, do ispunjenja upisnih kvota.

Broj mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Turizam na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj  godini 2022./2023. utvrđen je Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 29. kolovoza 2022. godine  prikazan je u tablici kako slijedi:

 

Znanstveno-nastavna sastavnica/studij

 

 

       BROJ UPISNIH MJESTA U AK. GOD.

                              2022./2023.

 

Redoviti

studenti

Izvanredni

studenti

Strani

državljani

UKUPNO 

A. SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI  STUDIJI

 

 

 

FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA

60

30

0

90

 

 

 

IV. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA)

 

Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Turizam u akademskoj godini 2022./2023.   iznosi:

 

5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka (osim studija Kineziologije) te za studije Matematike.

 

Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2022./2023. po prvi puta upisuju I. godinu studija u cijelosti podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 2022./2023. po prvi puta upisuju prvu godinupreddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij.

Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) mogu platiti najviše 50 % punog iznosa participacije utvrđene za studij u odgovarajućem znanstvenom odnosno umjetničkom području.

Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja na nekoj od znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica u RH i u akademskoj godini 2022./2023. upisuje I. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija. Pravo na redoviti studij uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta.

 

 

V. UPISI

 

Objavom konačnih rang-lista za upis na studijske programe kandidat će se naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta i na kojem ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista bit će izbrisan.

Konačne rang-liste za upise na studijske programe bit će objavljene za jesenski rok 19. rujna 2022. godine nakon 15:00 sati.

Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

Nakon objave konačnih rang-lista kandidat se može upisati samo na onaj studijski program na kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj. Dodjelom upisnog broja za određeni studijski program nastaje obveza kandidata da se na taj studijski program upiše.

Nakon ostvarenog prava upisa, za daljnje informacije o samom upisu na željeni studij potrebno je obratiti se izravno znanstveno/umjetničko-nastavnoj sastavnici ili pogledati na mrežnoj stranici znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice.

 

1. UPISNI ROKOVI

 

Rokovi upisa na preddiplomski sveučilišni studijski program Turizam navedeni su na mrežnim stranicama Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

 

2. TROŠKOVI UPISA

 

Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku naplaćuju troškove upisa i upisnih materijala sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama od 30. siječnja 2019. godine (KLASA: 602-04/19-06/01, URBROJ: 2158-80-01-19-2) i to: sastavnice koje koriste indeks 450,00 kn i sastavnice koje koriste e-indeks 300,00 kn + 30,00 kn projekti Studentskog zbora Sveučilišta.

 

 

3. DOKUMENTI ZA UPIS

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 

Jedna fotografija veličine 4x6 cm

Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid).  

Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata. 

Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni student" ili „stranac". Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN znanstveno-nastavne sastavnice (broj IBAN HR 20 23400091111195785).

Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn za sastavnice koje koriste e-indeks uplaćenih na IBAN znanstveno - nastavne sastavnice.

Kandidati - strani državljanikod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek.

 

Napomena:

Kandidati trebaju provjeriti na mrežnim stranicama znanstveno-nastavne sastavnice traže li se za upis dodatni dokumenti. 

 

 

 

FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI

 

Upisi za kandidate koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se provoditi u :

 

jesenskom roku 21. rujna 2022. u 12.00 sati

 

Obavijesti

 

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi na broj telefona 034/311-450 ili na e-mail: referada@vup.hr

 

 

2209189203269.pdf(2209189203269.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 435 kb

Datum objave: 18.9.2022.

Ostali članci

Prelazak na FTRR domenu

Objavljeno: 23. studeni 2022. u 15:08

POZIV

Objavljeno: 21. studeni 2022. u 16:59

POZIV ZA SVEUČILIŠNO SPORTSKO PRVENSTVO

Objavljeno: 17. studeni 2022. u 14:53

Izvanredni ispitni rok

Objavljeno: 15. studeni 2022. u 17:20

Obavijest o nastavi

Objavljeno: 25. listopad 2022. u 16:42

Javni poziv za dodjelu STEM stipendija

Objavljeno: 20. listopad 2022. u 8:41
Vup.hr : PRIJAVI SE ZA FININU IT STIPENDIJU!

PRIJAVI SE ZA FININU IT STIPENDIJU!

Objavljeno: 9. listopad 2022. u 21:34

HŽ - prijevoz za redovite studente

Objavljeno: 5. listopad 2022. u 10:21

Dekanski sat

Objavljeno: 28. rujan 2022. u 20:36

OBAVIJEST ZA STUDENTE – STRUČNI STUDIJ VVV

Objavljeno: 28. rujan 2022. u 20:25

RASPORED ODRŽAVANJA DEKANSKOG ROKA - 19.09.2022.

Objavljeno: 16. rujan 2022. u 13:58
Vup.hr : COKE SUMMERSHIP 2022.

COKE SUMMERSHIP 2022.

Objavljeno: 19. svibanj 2022. u 10:37
Vup.hr : Obljetnica Vijeća veleučilišta i visokih škola RH

Obljetnica Vijeća veleučilišta i visokih škola RH

Objavljeno: 16. svibanj 2022. u 12:58
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 17. travanj 2022. u 18:56

Nastavni proces na Veliki petak

Objavljeno: 14. travanj 2022. u 15:02
Vup.hr : NATJEČAJ za upis polaznika Voditelj EU projekata

NATJEČAJ za upis polaznika Voditelj EU projekata

Objavljeno: 18. veljača 2022. u 7:01

Obavijest za studente - TJEDAN ONLINE NASTAVE

Objavljeno: 13. siječanj 2022. u 12:17

OBAVIJEST STUDENTIMA - STEM STIPENDIJE

Objavljeno: 11. siječanj 2022. u 14:06

STEM STIPENDIJE - Obavijest

Objavljeno: 3. siječanj 2022. u 9:49
Vup.hr : ČESTIT BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA

Objavljeno: 25. prosinac 2021. u 3:00
Vup.hr : Poziv studentima ECOTROPHELIA Hrvatska 2022

Poziv studentima ECOTROPHELIA Hrvatska 2022

Objavljeno: 13. prosinac 2021. u 13:06
Vup.hr : Erasmus "inclusion officers" primjer dobre prakse

Erasmus "inclusion officers" primjer dobre prakse

Objavljeno: 8. prosinac 2021. u 16:30
Vup.hr : Suradnja sa francuskom vinskom školom u Brensu

Suradnja sa francuskom vinskom školom u Brensu

Objavljeno: 6. prosinac 2021. u 9:38

Javni poziv za studente Enogastronomije

Objavljeno: 16. studeni 2021. u 13:35
Vup.hr : Suradnja sa HOK Požega na polaganju majstorskih ispita

Suradnja sa HOK Požega na polaganju majstorskih ispita

Objavljeno: 11. studeni 2021. u 17:08

Obavijest o početku nastave za izvanredne studente

Objavljeno: 10. studeni 2021. u 10:14

Raspored predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 2. studeni 2021. u 8:54
Vup.hr : Održan brucoški sat dobrodošlice

Održan brucoški sat dobrodošlice

Objavljeno: 6. listopad 2021. u 17:20
Vup.hr : Obilježen Svjetski dan turizma 2021

Obilježen Svjetski dan turizma 2021

Objavljeno: 27. rujan 2021. u 20:17
Vup.hr : Započela Erasmus praksa iz Francuske (Lycée Bel Air)

Započela Erasmus praksa iz Francuske (Lycée Bel Air)

Objavljeno: 31. kolovoz 2021. u 16:55
Vup.hr : Udruga Alumni VUP posjetila Studentski dom

Udruga Alumni VUP posjetila Studentski dom

Objavljeno: 26. kolovoz 2021. u 19:52
Vup.hr : JAVNI POZIV - voditelj EU projekata

JAVNI POZIV - voditelj EU projekata

Objavljeno: 25. kolovoz 2021. u 9:47
Vup.hr : Introdukcija novih sorata vinove loze

Introdukcija novih sorata vinove loze

Objavljeno: 5. srpanj 2021. u 20:48

Nastavni proces na VUP-u 04.i 05.06.21.

Objavljeno: 31. svibanj 2021. u 10:49
Vup.hr : Erasmus posjet HGK Požega i Lori Požega

Erasmus posjet HGK Požega i Lori Požega

Objavljeno: 20. svibanj 2021. u 15:35
Vup.hr : Prezentacija projekta Erasmus studenta Erkina Apbayewa

Prezentacija projekta Erasmus studenta Erkina Apbayewa

Objavljeno: 27. travanj 2021. u 9:10
Vup.hr : Odobrena Erasmus povelja 2021-2027

Odobrena Erasmus povelja 2021-2027

Objavljeno: 19. travanj 2021. u 19:20

OBAVIJEST ZA STUDENTE – NASTAVNI PROCES

Objavljeno: 9. travanj 2021. u 9:49
Vup.hr : Suradnja sa Udrugom Put u području voćarstva

Suradnja sa Udrugom Put u području voćarstva

Objavljeno: 14. ožujak 2021. u 15:33
Vup.hr : Poziv- Erasmus info dan

Poziv- Erasmus info dan

Objavljeno: 5. ožujak 2021. u 8:14

Raspored predavanja -ljetni semestar

Objavljeno: 26. veljača 2021. u 9:56
Vup.hr : Izrađena Vinimob stranica i plan edukacija

Izrađena Vinimob stranica i plan edukacija

Objavljeno: 24. veljača 2021. u 21:54
Vup.hr : Prezentacije u okviru online Erasmus stručne prakse

Prezentacije u okviru online Erasmus stručne prakse

Objavljeno: 16. veljača 2021. u 17:53
Vup.hr : Započeo projekt web stranice Vina Croatia Vina Mosaica

Započeo projekt web stranice Vina Croatia Vina Mosaica

Objavljeno: 14. veljača 2021. u 16:47
Vup.hr : Vincelovo u nastavnoj bazi u Podgorju

Vincelovo u nastavnoj bazi u Podgorju

Objavljeno: 20. siječanj 2021. u 20:34

OBAVIJEST – POČETAK NASTAVE U 2021. GODINI

Objavljeno: 7. siječanj 2021. u 14:06
Vup.hr : Poziv studentima za volontiranje

Poziv studentima za volontiranje

Objavljeno: 5. siječanj 2021. u 20:26
Vup.hr : Započela Erasmus praksa u Fachhochschule Burgenland

Započela Erasmus praksa u Fachhochschule Burgenland

Objavljeno: 18. prosinac 2020. u 21:14

Nastava u periodu od 04.01.2021. – 09.01.2021.

Objavljeno: 18. prosinac 2020. u 14:13

Rang-liste II. kruga STEM stipendije

Objavljeno: 7. prosinac 2020. u 15:14
Vup.hr : SWOT analiza Veleučilišta u Požegi

SWOT analiza Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 2. studeni 2020. u 21:07

Obavijest studentima - STEM Stipendije

Objavljeno: 30. listopad 2020. u 7:59

Nastava za izvanredne studente

Objavljeno: 28. listopad 2020. u 7:59
Vup.hr : Stipendije - Obavijest o obajvljanim natječajima

Stipendije - Obavijest o obajvljanim natječajima

Objavljeno: 20. listopad 2020. u 12:06
Vup.hr : Poziv studentima-Croatian universities 4 EU projects

Poziv studentima-Croatian universities 4 EU projects

Objavljeno: 12. listopad 2020. u 22:35
Vup.hr : Uspješno završen EU projekt  "STEM Eco&Energetics"

Uspješno završen EU projekt "STEM Eco&Energetics"

Objavljeno: 12. listopad 2020. u 19:16

Obavijest o početku akademske godine 2020./2021.

Objavljeno: 2. listopad 2020. u 13:18
Vup.hr : Erasmus online konferencija u projektu Vinimob

Erasmus online konferencija u projektu Vinimob

Objavljeno: 28. rujan 2020. u 15:18

Rad Studentske službe dana 4. rujna 2020.

Objavljeno: 2. rujan 2020. u 8:49

Rad knjižnice

Objavljeno: 31. kolovoz 2020. u 13:37
Vup.hr : Online proglašenje dobitnika studentskih stipendija

Online proglašenje dobitnika studentskih stipendija

Objavljeno: 24. lipanj 2020. u 21:28
Vup.hr : Održana interaktivna radionica Kreativnost u nastavi

Održana interaktivna radionica Kreativnost u nastavi

Objavljeno: 20. svibanj 2020. u 21:03

OBAVIJEST ZA STUDENTE

Objavljeno: 14. svibanj 2020. u 10:06

PREPORUKA - ONLINE SURADNIČKO VREDNOVANJE NASTAVNIKA

Objavljeno: 12. svibanj 2020. u 6:35

ISPITNI ROKOVI ZA SVIBANJ

Objavljeno: 23. travanj 2020. u 9:29

ONLINE OBRANE I PRIJAVE ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA

Objavljeno: 14. travanj 2020. u 8:15
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 10. travanj 2020. u 18:49
Vup.hr : Erasmus studentice iz Uzhoroda uspješne u e-učenju

Erasmus studentice iz Uzhoroda uspješne u e-učenju

Objavljeno: 9. travanj 2020. u 22:23

OBAVIJEST SVIM NASTAVNICIMA I STUDENTIMA

Objavljeno: 16. ožujak 2020. u 8:59

ECOTROPHELIA HRVATSKA 2020.

Objavljeno: 13. ožujak 2020. u 12:50
Vup.hr : Prezentacija maturantima u Iloku i Vukovaru

Prezentacija maturantima u Iloku i Vukovaru

Objavljeno: 4. ožujak 2020. u 21:14
Vup.hr : Cjeloživotno učenje za poduzetništvo

Cjeloživotno učenje za poduzetništvo

Objavljeno: 1. ožujak 2020. u 19:58
Vup.hr : Posjet maturanata Katoličke škole

Posjet maturanata Katoličke škole

Objavljeno: 13. veljača 2020. u 22:38
Vup.hr : Održan posjet Ministarstvu uprave

Održan posjet Ministarstvu uprave

Objavljeno: 11. veljača 2020. u 23:10
Vup.hr : En Primeur 2020

En Primeur 2020

Objavljeno: 9. veljača 2020. u 14:25
Vup.hr : Anketa za procjenu nastavnika i kolegija

Anketa za procjenu nastavnika i kolegija

Objavljeno: 14. siječanj 2020. u 10:10
Vup.hr : Predstavljanje studijskih programa na Interliber sajmu

Predstavljanje studijskih programa na Interliber sajmu

Objavljeno: 17. studeni 2019. u 15:38
Vup.hr : Stručni posjet Alumni udruge u Irigu

Stručni posjet Alumni udruge u Irigu

Objavljeno: 10. studeni 2019. u 20:23
Vup.hr : Sudjelovanja studenata na konferenciji Agro Startup

Sudjelovanja studenata na konferenciji Agro Startup

Objavljeno: 27. listopad 2019. u 17:32

Prijedlozi unapređenja obrazovnih resursa

Objavljeno: 27. listopad 2019. u 17:12
Vup.hr : Poziv na predavanje- Aktivne mjere samozapošljavanja

Poziv na predavanje- Aktivne mjere samozapošljavanja

Objavljeno: 26. listopad 2019. u 14:40

„DRŽAVNE STIPENDIJE - STEM PODRUČJE“ - Podsjetnik

Objavljeno: 21. listopad 2019. u 11:40
Vup.hr : Dodijeljena uvjerenja za pčelare u okviru projekta LIPA

Dodijeljena uvjerenja za pčelare u okviru projekta LIPA

Objavljeno: 20. listopad 2019. u 20:08
Vup.hr : Sudjelovanje na Europskom danu jezika

Sudjelovanje na Europskom danu jezika

Objavljeno: 1. listopad 2019. u 8:50

Početak nastave

Objavljeno: 28. rujan 2019. u 20:31
Vup.hr : Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Objavljeno: 5. rujan 2019. u 13:59
Vup.hr : Održana provjera znanja budućih pčelara

Održana provjera znanja budućih pčelara

Objavljeno: 2. rujan 2019. u 22:03
Vup.hr : Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Objavljeno: 27. lipanj 2019. u 7:23
Vup.hr : Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Poziv na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT

Objavljeno: 5. lipanj 2019. u 8:28
Vup.hr : Studenti Računovodstva na studijskom putovanju

Studenti Računovodstva na studijskom putovanju

Objavljeno: 4. lipanj 2019. u 14:10
Vup.hr : Izabran najbolji studentski projekt za 2019.

Izabran najbolji studentski projekt za 2019.

Objavljeno: 30. svibanj 2019. u 22:15
Vup.hr : Gostujuća predavanja turskih profesora kroz Erasmus

Gostujuća predavanja turskih profesora kroz Erasmus

Objavljeno: 23. svibanj 2019. u 17:29

Obavijest-reakreditacija

Objavljeno: 23. svibanj 2019. u 9:25
Vup.hr : Posjet francuskih studenata iz Avizea

Posjet francuskih studenata iz Avizea

Objavljeno: 16. svibanj 2019. u 23:23
Vup.hr : Posjet učenika Obrtničke škole Požega

Posjet učenika Obrtničke škole Požega

Objavljeno: 24. travanj 2019. u 22:40
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 21. travanj 2019. u 17:31
Vup.hr : Studenti iz Uzhoroda na praksi u Panori i Gradu Požegi

Studenti iz Uzhoroda na praksi u Panori i Gradu Požegi

Objavljeno: 16. travanj 2019. u 21:55
Vup.hr : Studenti na Unisport Play Hrvatska 2019

Studenti na Unisport Play Hrvatska 2019

Objavljeno: 16. travanj 2019. u 21:50
Vup.hr : Početak pčelarske prakse u projektu LIPA

Početak pčelarske prakse u projektu LIPA

Objavljeno: 11. travanj 2019. u 13:19

Natječaj za studentske programe u 2019. godini

Objavljeno: 10. travanj 2019. u 11:10
Vup.hr : Organiziran posjet maturanata Ekonomske škole Požega

Organiziran posjet maturanata Ekonomske škole Požega

Objavljeno: 8. travanj 2019. u 21:28
Vup.hr : Studenti sudjelovali u okviru europskog tjedna novca

Studenti sudjelovali u okviru europskog tjedna novca

Objavljeno: 1. travanj 2019. u 13:34
Vup.hr : Dodijeljene stipendije za ak. god. 2018./2019

Dodijeljene stipendije za ak. god. 2018./2019

Objavljeno: 1. travanj 2019. u 13:20
Vup.hr : Studenti u posjetu Europskoj komisiji u Bruxellesu

Studenti u posjetu Europskoj komisiji u Bruxellesu

Objavljeno: 9. veljača 2019. u 20:12
Vup.hr : Prezentacija mladih vina na En Primeur 2019

Prezentacija mladih vina na En Primeur 2019

Objavljeno: 4. veljača 2019. u 22:45
Vup.hr : Uspjeh studenata na futsal natjecanju

Uspjeh studenata na futsal natjecanju

Objavljeno: 27. siječanj 2019. u 21:46
Vup.hr : Sudjelovanje na sajmu obrazovanja u Münchenu

Sudjelovanje na sajmu obrazovanja u Münchenu

Objavljeno: 22. siječanj 2019. u 17:14
Vup.hr : Poziv studentima za Dane poslova u turizmu Osijek

Poziv studentima za Dane poslova u turizmu Osijek

Objavljeno: 10. siječanj 2019. u 22:30
Vup.hr : Anketa za procjenu nastavnika i kolegija

Anketa za procjenu nastavnika i kolegija

Objavljeno: 7. siječanj 2019. u 10:02

Pomaknute crte na rang-listama STEM Stipendija

Objavljeno: 13. prosinac 2018. u 6:54
Vup.hr : Potpisani Erasmus ugovori sa Šri Lankom i Indijom

Potpisani Erasmus ugovori sa Šri Lankom i Indijom

Objavljeno: 6. prosinac 2018. u 23:10

Obavijest o radu savjetovališta za studente

Objavljeno: 5. prosinac 2018. u 7:29
Vup.hr : Poziv studentima na radionicu "Pisanje životopisa"

Poziv studentima na radionicu "Pisanje životopisa"

Objavljeno: 14. studeni 2018. u 23:22
Vup.hr : Volontiranje studenata - podjela letaka u Kauflandu

Volontiranje studenata - podjela letaka u Kauflandu

Objavljeno: 14. studeni 2018. u 14:09

DRŽAVNE STIPENDIJE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Objavljeno: 31. listopad 2018. u 7:10
Vup.hr : Sudjelovanje na Danima jabuka 2018

Sudjelovanje na Danima jabuka 2018

Objavljeno: 26. listopad 2018. u 17:25
Vup.hr : Održano pčelarsko predavanje dr.sc. Maje Dražić

Održano pčelarsko predavanje dr.sc. Maje Dražić

Objavljeno: 24. listopad 2018. u 21:05
Vup.hr : Dekan Miličević susreo se s biskupom Škvorčevićem

Dekan Miličević susreo se s biskupom Škvorčevićem

Objavljeno: 24. listopad 2018. u 12:47
Vup.hr : Poziv studentima na konferenciju Vallis Aurea

Poziv studentima na konferenciju Vallis Aurea

Objavljeno: 19. rujan 2018. u 12:33
Vup.hr : Učenici Katoličke gimnazije u berbi u Podgorju

Učenici Katoličke gimnazije u berbi u Podgorju

Objavljeno: 10. rujan 2018. u 8:31

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 17. lipanj 2018. u 19:30

Studentska anketa dostupna na Studomatu

Objavljeno: 22. svibanj 2018. u 12:16
Vup.hr : Suradnja sa kanadskom i slovenskom vinskom školom

Suradnja sa kanadskom i slovenskom vinskom školom

Objavljeno: 15. travanj 2018. u 18:58
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 30. ožujak 2018. u 9:42

Prva međunarodna studentska GREEN konferencija

Objavljeno: 21. ožujak 2018. u 10:41
Vup.hr : Dodjela kolektivne nagrade Veleučilištu u Požegi

Dodjela kolektivne nagrade Veleučilištu u Požegi

Objavljeno: 14. ožujak 2018. u 9:03
Vup.hr : Predstavljanje partnera iz Odesse i Uzhoroda (Ukrajina)

Predstavljanje partnera iz Odesse i Uzhoroda (Ukrajina)

Objavljeno: 13. ožujak 2018. u 21:23

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 13. veljača 2018. u 13:10
Vup.hr : Studijski posjet Hrvatskom saboru

Studijski posjet Hrvatskom saboru

Objavljeno: 22. siječanj 2018. u 12:05

Pomicanje rang liste za STEM stipendije

Objavljeno: 16. siječanj 2018. u 16:35

Studentska anketa dostupna na Studomatu

Objavljeno: 10. siječanj 2018. u 8:03
Vup.hr : Posjet studenata tvornici čokolade Zotter

Posjet studenata tvornici čokolade Zotter

Objavljeno: 1. prosinac 2017. u 22:01

Privremena RANG LISTA za subvenciju smještaja

Objavljeno: 30. studeni 2017. u 11:08

Objavljene rang-liste STEM stipendija

Objavljeno: 28. studeni 2017. u 14:03

Pristupni podaci za Office 365 (mail)

Objavljeno: 27. studeni 2017. u 12:48
Vup.hr : Predstavljanje partnerske institucije iz Temišvara

Predstavljanje partnerske institucije iz Temišvara

Objavljeno: 14. studeni 2017. u 20:49

Produljenje roka STEM stipendije

Objavljeno: 13. studeni 2017. u 9:38
Vup.hr : Stručna posjeta Fondaciji Edmund Mach u Trentu

Stručna posjeta Fondaciji Edmund Mach u Trentu

Objavljeno: 10. studeni 2017. u 21:01

Početak nastave za izvanredne studente

Objavljeno: 30. listopad 2017. u 9:48
Vup.hr : Studentski obrazac za projektne aktivnosti

Studentski obrazac za projektne aktivnosti

Objavljeno: 22. listopad 2017. u 16:44
Vup.hr : Potpisani Erasmus ugovori sa fakultetima u Srbiji

Potpisani Erasmus ugovori sa fakultetima u Srbiji

Objavljeno: 22. listopad 2017. u 11:46
Vup.hr : Potpisan ugovor za izgradnju Studentskog doma

Potpisan ugovor za izgradnju Studentskog doma

Objavljeno: 9. listopad 2017. u 14:51
Vup.hr : Potpisani sporazmi o suradnji Erasmus KA 107

Potpisani sporazmi o suradnji Erasmus KA 107

Objavljeno: 2. listopad 2017. u 13:19
Vup.hr : Sudjelovanje na sajmu Agro Tour Slavonija

Sudjelovanje na sajmu Agro Tour Slavonija

Objavljeno: 29. rujan 2017. u 13:57

Raspored ispita na Dekanskom roku po dvoranama

Objavljeno: 21. rujan 2017. u 11:07
Vup.hr : Poziv- Edukacija za mlade poljoprivrednike

Poziv- Edukacija za mlade poljoprivrednike

Objavljeno: 18. rujan 2017. u 8:04
Vup.hr : Summer Erasmus+ Staff Week (28.8. – 1.9.2017.)

Summer Erasmus+ Staff Week (28.8. – 1.9.2017.)

Objavljeno: 4. rujan 2017. u 8:55

Rad Studentske službe

Objavljeno: 17. srpanj 2017. u 9:07

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 21. lipanj 2017. u 13:55
Vup.hr : mVUP aplikacija

mVUP aplikacija

Objavljeno: 19. lipanj 2017. u 11:17
Vup.hr : Nagrade na Festivalu graševine u Kutjevu

Nagrade na Festivalu graševine u Kutjevu

Objavljeno: 5. lipanj 2017. u 8:15
Vup.hr : Posjet studenata u Vodovod d.o.o. Osijek

Posjet studenata u Vodovod d.o.o. Osijek

Objavljeno: 5. svibanj 2017. u 11:09
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 14. travanj 2017. u 11:06
Vup.hr : Uspjeh odbojkašica na Unisport natjecanju

Uspjeh odbojkašica na Unisport natjecanju

Objavljeno: 12. travanj 2017. u 23:32
Vup.hr : Poziv na pčelarsko predavanje

Poziv na pčelarsko predavanje

Objavljeno: 21. ožujak 2017. u 21:47
Vup.hr : Erasmus KA107 u Ukrajini

Erasmus KA107 u Ukrajini

Objavljeno: 5. ožujak 2017. u 20:15
Vup.hr : Održana radionica dr. sc. Gabrijele Kišiček

Održana radionica dr. sc. Gabrijele Kišiček

Objavljeno: 3. ožujak 2017. u 22:27

Poziv za nastupno predavanje

Objavljeno: 15. veljača 2017. u 10:49

Rad studentske službe na dan 24.02.2017.god.

Objavljeno: 15. veljača 2017. u 9:00

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 10. veljača 2017. u 10:03
Vup.hr : Studijsko putovanje studenata Prehrambene tehnologije

Studijsko putovanje studenata Prehrambene tehnologije

Objavljeno: 3. veljača 2017. u 13:09
Vup.hr : Studentske stipendije u Njemačkoj

Studentske stipendije u Njemačkoj

Objavljeno: 29. siječanj 2017. u 15:01

Dostupni ispitni rokovi na studomatu

Objavljeno: 23. siječanj 2017. u 11:19

OBAVIJEST KORISNICIMA KNJIŽNICE

Objavljeno: 5. siječanj 2017. u 14:01
Vup.hr : Sudjelovanje studenata na konferenciji "EU za mlade"

Sudjelovanje studenata na konferenciji "EU za mlade"

Objavljeno: 15. prosinac 2016. u 8:45
Vup.hr : Ažuriranje osobnih podataka na studomatu

Ažuriranje osobnih podataka na studomatu

Objavljeno: 12. prosinac 2016. u 8:20
Vup.hr : Posjet studenata Općinskom radnom sudu u Zagrebu

Posjet studenata Općinskom radnom sudu u Zagrebu

Objavljeno: 21. studeni 2016. u 18:45
Vup.hr : Studenti osvojili 3.mjesto na natjecanju BUDI UZOR®

Studenti osvojili 3.mjesto na natjecanju BUDI UZOR®

Objavljeno: 13. studeni 2016. u 22:32
Vup.hr : Okusi jeseni 2016

Okusi jeseni 2016

Objavljeno: 5. studeni 2016. u 16:27

Interliber

Objavljeno: 2. studeni 2016. u 13:14

Raspored predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 31. listopad 2016. u 13:42

Besplatna kazališna predstava za studente Veleučilišta

Objavljeno: 28. listopad 2016. u 15:14
2. studenog (srijeda) u 20.00 sati u Gradskom kazalištu Požega za studente Veleučilišta u Požegi bit će održana kazališna predstava Smiješna strana povijesti u izvedbi srednjoškolske kazališne družine (SKAD).

Izmjena termina nastave

Objavljeno: 21. listopad 2016. u 12:27
Vup.hr : Objavljen raspored

Objavljen raspored

Objavljeno: 30. rujan 2016. u 12:41
Vup.hr : Obavijest za upis u više godine- redovni studenti

Obavijest za upis u više godine- redovni studenti

Objavljeno: 19. kolovoz 2016. u 8:23
Vup.hr : Izmjena radnog vremena prodavaonice vina

Izmjena radnog vremena prodavaonice vina

Objavljeno: 8. srpanj 2016. u 13:13

Savjetovalište za studente

Objavljeno: 5. srpanj 2016. u 13:24
Vup.hr : Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Rezultati studentske ankete svih nastavnika VUP-a

Objavljeno: 5. srpanj 2016. u 11:34
Vup.hr : Zlatna medalja na Festivalu graševine

Zlatna medalja na Festivalu graševine

Objavljeno: 14. lipanj 2016. u 8:42

Omogućene prijave ispita za ljetni semestar

Objavljeno: 7. lipanj 2016. u 9:44
Vup.hr : Sudjelovanje na turističkom sajmu u Zagrebu

Sudjelovanje na turističkom sajmu u Zagrebu

Objavljeno: 25. svibanj 2016. u 11:11
Vup.hr : Poziv na predavanje dr.sc. Borisa Jokića

Poziv na predavanje dr.sc. Borisa Jokića

Objavljeno: 18. svibanj 2016. u 14:56
Vup.hr : Prijave na sportsko natjecanje studenata

Prijave na sportsko natjecanje studenata

Objavljeno: 14. svibanj 2016. u 21:58
Vup.hr : Radni posjet studenata poduzeću Alles d.o.o.

Radni posjet studenata poduzeću Alles d.o.o.

Objavljeno: 11. svibanj 2016. u 20:45
Vup.hr : Studijski posjet iz Francuske

Studijski posjet iz Francuske

Objavljeno: 26. travanj 2016. u 23:14
Vup.hr : Poziv na sudjelovanje u anketi GUESSS

Poziv na sudjelovanje u anketi GUESSS

Objavljeno: 14. travanj 2016. u 8:19
Vup.hr : Poziv na pčelarsko predavanje

Poziv na pčelarsko predavanje

Objavljeno: 21. ožujak 2016. u 17:53
Vup.hr : Studenti osvojili nagrade na ocjenjivanju vina u Parizu

Studenti osvojili nagrade na ocjenjivanju vina u Parizu

Objavljeno: 17. ožujak 2016. u 23:42
Vup.hr : Prijave za ovogodišnji CSC su otvorene!

Prijave za ovogodišnji CSC su otvorene!

Objavljeno: 15. ožujak 2016. u 6:35
Vup.hr : Erasmus+ dolazna mobilnost iz Poljske i Njemačke

Erasmus+ dolazna mobilnost iz Poljske i Njemačke

Objavljeno: 8. ožujak 2016. u 21:02
Vup.hr : Raspored predavanja

Raspored predavanja

Objavljeno: 26. veljača 2016. u 13:20

Rad Studentske službe na dan 19.02.2016.

Objavljeno: 4. veljača 2016. u 9:33
Vup.hr : Vincelovo 2016

Vincelovo 2016

Objavljeno: 26. siječanj 2016. u 22:24
Vup.hr : Radno vrijeme Knjižnice u petak 22. siječnja

Radno vrijeme Knjižnice u petak 22. siječnja

Objavljeno: 22. siječanj 2016. u 10:42
Knjižnica će danas, 22. siječnja, raditi od 7 do 12 sati, a ostale dane prema već navedenom rasporedu.
Vup.hr : Čestitka

Čestitka

Objavljeno: 24. prosinac 2015. u 6:30
Vup.hr : Rad knjižnice za izvanredne studente

Rad knjižnice za izvanredne studente

Objavljeno: 7. prosinac 2015. u 10:02
Vup.hr : Studenti na putovanju u Bruxellesu

Studenti na putovanju u Bruxellesu

Objavljeno: 25. studeni 2015. u 23:47
Vup.hr : Posjet Visokom upravnom sudu u Zagrebu

Posjet Visokom upravnom sudu u Zagrebu

Objavljeno: 16. studeni 2015. u 23:21
Vup.hr : Dolazna mobilnost iz Francuske

Dolazna mobilnost iz Francuske

Objavljeno: 8. studeni 2015. u 10:05
Vup.hr : Dolazna mobilnost iz Slovenije-Tim Kremič

Dolazna mobilnost iz Slovenije-Tim Kremič

Objavljeno: 6. studeni 2015. u 18:15
Vup.hr : Sudjelovanje na 26th DAAAM International Symposium

Sudjelovanje na 26th DAAAM International Symposium

Objavljeno: 25. listopad 2015. u 20:49

Raspored predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 21. listopad 2015. u 10:44

POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE

Objavljeno: 21. rujan 2015. u 7:52
Vup.hr : Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Objavljeno: 15. rujan 2015. u 11:25

Odluka o održavanju dekanskog roka

Objavljeno: 10. rujan 2015. u 6:47
Vup.hr : Rezultati studentskog ocjenjivanja

Rezultati studentskog ocjenjivanja

Objavljeno: 2. srpanj 2015. u 13:18
Vup.hr : Novi Pravilnik o završnom/diplomskom radu

Novi Pravilnik o završnom/diplomskom radu

Objavljeno: 1. srpanj 2015. u 12:51
Vup.hr : Projekt UNIverzI-JA-DA

Projekt UNIverzI-JA-DA

Objavljeno: 9. lipanj 2015. u 9:08
Vup.hr : Dolazna Erasmus + mobilnost iz Turske

Dolazna Erasmus + mobilnost iz Turske

Objavljeno: 28. svibanj 2015. u 19:09
Vup.hr : Studijsko putovanje u Strasbourg

Studijsko putovanje u Strasbourg

Objavljeno: 24. svibanj 2015. u 18:04
Vup.hr : Posjet sajmu "Vinistra"

Posjet sajmu "Vinistra"

Objavljeno: 18. svibanj 2015. u 18:00
Vup.hr : Dan Veleučilišta u Požegi

Dan Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 15. svibanj 2015. u 13:16
Vup.hr : Tečaj održive uporabe pesticida

Tečaj održive uporabe pesticida

Objavljeno: 8. svibanj 2015. u 13:49

Poziv na nastupno predavanje

Objavljeno: 5. svibanj 2015. u 22:16
Vup.hr : Okrugli stol "Kvaliteta u visokom obrazovanju"

Okrugli stol "Kvaliteta u visokom obrazovanju"

Objavljeno: 26. travanj 2015. u 18:17
Vup.hr : Dolazne Erasmus+ mobilnosti iz Španjolske i Rumunjske

Dolazne Erasmus+ mobilnosti iz Španjolske i Rumunjske

Objavljeno: 21. travanj 2015. u 21:17
Vup.hr : SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS

Objavljeno: 4. travanj 2015. u 9:14
Vup.hr : Apsolventsko putovanje u organizaciji Studentskog zbora

Apsolventsko putovanje u organizaciji Studentskog zbora

Objavljeno: 24. ožujak 2015. u 20:32
Vup.hr : Posjet Društva agronoma Požeško-slavonske županije

Posjet Društva agronoma Požeško-slavonske županije

Objavljeno: 24. ožujak 2015. u 11:41
Vup.hr : OBAVIJEST STUDENTIMA DOBITNICIMA DRŽAVNE STIPENDIJE

OBAVIJEST STUDENTIMA DOBITNICIMA DRŽAVNE STIPENDIJE

Objavljeno: 17. ožujak 2015. u 9:17

Natječaj Za Dodjelu Državnih Stipendija

Objavljeno: 6. ožujak 2015. u 12:23
Vup.hr : Odlazna Erasmus + mobilnost- Universitat de Valencia

Odlazna Erasmus + mobilnost- Universitat de Valencia

Objavljeno: 2. ožujak 2015. u 10:53

Poziv Za Skup Radnika

Objavljeno: 27. veljača 2015. u 14:16
Vup.hr : Promocija diplomanata

Promocija diplomanata

Objavljeno: 22. veljača 2015. u 8:48
Vup.hr : Zapošljavanje studenata u Njemačkoj

Zapošljavanje studenata u Njemačkoj

Objavljeno: 6. veljača 2015. u 11:30
Vup.hr : Rad studentske službe na dan 20.02.2015.

Rad studentske službe na dan 20.02.2015.

Objavljeno: 2. veljača 2015. u 13:29
Vup.hr : Studentsko ocjenjivanje nastavnika i kolegija

Studentsko ocjenjivanje nastavnika i kolegija

Objavljeno: 22. siječanj 2015. u 6:51

OBAVIJEST – STUDENTSKA SLUŽBA

Objavljeno: 2. siječanj 2015. u 12:34

Ponuda vina

Objavljeno: 31. listopad 2014. u 12:24
Vup.hr : Početak nastave za izvanredne studente

Početak nastave za izvanredne studente

Objavljeno: 30. listopad 2014. u 7:02
Vup.hr : Objavljeni su natječaji za Erasmus+

Objavljeni su natječaji za Erasmus+

Objavljeno: 20. listopad 2014. u 9:37
Vup.hr : Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Objavljeno: 1. listopad 2014. u 6:57

Odluka o dekanskom ispitnom roku

Objavljeno: 30. rujan 2014. u 16:01
Vup.hr : POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE

POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE

Objavljeno: 22. rujan 2014. u 15:35

Novi pravilnik o pravilima studiranja

Objavljeno: 18. rujan 2014. u 12:27

Kvar na sustavu za autorizaciju

Objavljeno: 11. srpanj 2014. u 16:09

Konačni rezultati studentskih izbora

Objavljeno: 17. lipanj 2014. u 15:15
Vup.hr : Studentsko ocjenjivanje nastavnika - anonimna anketa

Studentsko ocjenjivanje nastavnika - anonimna anketa

Objavljeno: 3. lipanj 2014. u 14:53
Vup.hr : Kako je studirati u Hrvatskoj? Recite nam!

Kako je studirati u Hrvatskoj? Recite nam!

Objavljeno: 3. lipanj 2014. u 14:42
Vup.hr : REZULTATI STUDENTSKOG OCJENJIVANJA

REZULTATI STUDENTSKOG OCJENJIVANJA

Objavljeno: 30. svibanj 2014. u 6:57
Vup.hr : Nastava na Dan Veleučilišta u Požegi

Nastava na Dan Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 19. svibanj 2014. u 14:32
Vup.hr : Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 18. travanj 2014. u 21:55
Vup.hr : OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE – ISPITNI ROKOVI SVIBANJ

OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE – ISPITNI ROKOVI SVIBANJ

Objavljeno: 15. travanj 2014. u 10:56
Vup.hr : The Bee Incubator: započela terenska nastava

The Bee Incubator: započela terenska nastava

Objavljeno: 2. travanj 2014. u 11:22
Vup.hr : Dana 05. ožujka 2014. Knjižnica će biti zatvorena

Dana 05. ožujka 2014. Knjižnica će biti zatvorena

Objavljeno: 3. ožujak 2014. u 11:03
Vup.hr : Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija

Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija

Objavljeno: 25. veljača 2014. u 23:49

OBAVIJEST STUDENTIMA – RAD STUDENTSKE SLUŽBE

Objavljeno: 24. veljača 2014. u 11:29
Vup.hr : OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA

OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA

Objavljeno: 28. siječanj 2014. u 8:38
Vup.hr : Anonimna anketa

Anonimna anketa

Objavljeno: 13. siječanj 2014. u 14:56
Vup.hr : Čestit Božić i sretna Nova godina

Čestit Božić i sretna Nova godina

Objavljeno: 24. prosinac 2013. u 8:16

Predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 4. studeni 2013. u 14:35
Vup.hr : Vodič za studente

Vodič za studente

Objavljeno: 4. studeni 2013. u 14:28
Vup.hr : Početak realizacije EU projekta na VUP-u

Početak realizacije EU projekta na VUP-u

Objavljeno: 29. listopad 2013. u 11:46
Dana 18. listopada 2013. godine u Zagrebu je održano svečano potpisivanje ugovora u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava "Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih" iz Operativnoga programa - Razvoj ljudskih potencijala.
Vup.hr : Dani jabuka 2013.

Dani jabuka 2013.

Objavljeno: 25. listopad 2013. u 8:24
Vup.hr : Upis u višu godinu studija

Upis u višu godinu studija

Objavljeno: 17. listopad 2013. u 8:00
Vup.hr : VUP Alumni web stranica za diplomante i bivše studente

VUP Alumni web stranica za diplomante i bivše studente

Objavljeno: 16. listopad 2013. u 15:00

Početak predavanja za zimski semestar

Objavljeno: 19. rujan 2013. u 9:34
Vup.hr : Analiza rezultata studentskog ocjenjivanja

Analiza rezultata studentskog ocjenjivanja

Objavljeno: 30. kolovoz 2013. u 18:37
Vup.hr : Prelazak na Office 365

Prelazak na Office 365

Objavljeno: 23. kolovoz 2013. u 15:35
Vup.hr : Backup podataka sa webmaila

Backup podataka sa webmaila

Objavljeno: 4. srpanj 2013. u 7:22

Anketa

Objavljeno: 21. lipanj 2013. u 12:55

Radno vrijeme knjižnice

Objavljeno: 14. lipanj 2013. u 9:58
Vup.hr : Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Rezultati studentskog ocjenjivanja nastavnika

Objavljeno: 22. travanj 2013. u 22:28
Vup.hr : Sretan i Blagoslovljen Uskrs

Sretan i Blagoslovljen Uskrs

Objavljeno: 31. ožujak 2013. u 9:43
Vup.hr : EDUROAM bežični pristup internetu

EDUROAM bežični pristup internetu

Objavljeno: 21. ožujak 2013. u 15:07
Vup.hr : LABORATORIJ SLAVE – Fame Lab 2013

LABORATORIJ SLAVE – Fame Lab 2013

Objavljeno: 27. veljača 2013. u 18:01
Vup.hr : POČINJE CASE STUDY COMPETITION 2013. - RIJEŠI SLUČAJ!

POČINJE CASE STUDY COMPETITION 2013. - RIJEŠI SLUČAJ!

Objavljeno: 26. veljača 2013. u 16:57
Vup.hr : Obavijest studentima

Obavijest studentima

Objavljeno: 14. siječanj 2013. u 10:55
Vup.hr : Sretan Božić

Sretan Božić

Objavljeno: 25. prosinac 2012. u 10:05

Odgoda predavanja za 02. studeni 2012.

Objavljeno: 31. listopad 2012. u 8:53
Vup.hr : Mole se svi redoviti studenti

Mole se svi redoviti studenti

Objavljeno: 30. listopad 2012. u 10:25

Predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 24. listopad 2012. u 19:52
Vup.hr : Upisi u višu godinu studija

Upisi u višu godinu studija

Objavljeno: 9. listopad 2012. u 7:13

Studentska služba neće raditi 05.10.2012

Objavljeno: 4. listopad 2012. u 9:07
Vup.hr : Upis u višu godinu studija

Upis u višu godinu studija

Objavljeno: 24. rujan 2012. u 6:58
Vup.hr : Aktivirana je anonimna anketa na studomatu

Aktivirana je anonimna anketa na studomatu

Objavljeno: 11. lipanj 2012. u 7:44
Vup.hr : Objavljene nove web stranice

Objavljene nove web stranice

Objavljeno: 21. veljača 2012. u 10:03
Vup.hr : Objavljena nova web stranica Studentskog centra u Požegi

Objavljena nova web stranica Studentskog centra u Požegi

Objavljeno: 20. veljača 2012. u 10:21

Obnova Carnet korisničkog računa

Objavljeno: 6. veljača 2012. u 10:23

Poziv na sudjelovanje na konferenciji "Vallis Aurea"

Objavljeno: 6. veljača 2012. u 10:08
Vup.hr : Carnet korisnički računi

Carnet korisnički računi

Objavljeno: 18. listopad 2011. u 7:46
Mole sve svi studenti da produže svoj Carnet korisnički račun